drukuj    zapisz    Powrót do listy

6114 Podatek od spadków i darowizn, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, III SA/Wa 1432/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wa 1432/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Radziszewska-Krupa /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6114 Podatek od spadków i darowizn
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 3, art. 220 par. 1, art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Ewa Radziszewska-Krupa, , po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] marca 2008r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości podatku od spadków i darowizn postanawia: - odrzucić skargę -

Uzasadnienie

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30 czerwca 2008r. skarżąca została wezwana w dniu 2 czerwca 2008r. do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 325 zł. W wezwaniu zawarto pouczenie, że nieuzupełnienie ww. braku w terminie siedmiu dni spowoduje odrzucenie skargi.

Z akt sprawy wynika, iż wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego skarżąca otrzymała 24 czerwca 2008r., zatem wskazany w nim siedmiodniowy termin upływał z dniem 1 lipca 2008r.

Do 7 sierpnia 2008r. skarżąca, mimo pouczenia, nie uiściła należnego wpisu.

Zgodnie z art. 220 § 1 i 3 P.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jest więc zobligowany do odrzucenia skargi, od której - pomimo wezwania - nie uiszczono wpisu sądowego.

W związku z tym Sąd, działając na podstawie powołanego wyżej art. 220 § 1 i § 3 P.p.s.a. oraz art. 58 § 3 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt