drukuj    zapisz    Powrót do listy

6093 Spółki wodne i związki wałowe, Wstrzymanie wykonania aktu, Starosta, Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, II SA/Lu 413/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-07-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 413/08 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-07-08  
Data wpływu
2008-06-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Grażyna Pawlos-Janusz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6093 Spółki wodne i związki wałowe
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
II OSK 268/09 - Wyrok NSA z 2010-02-09
Skarżony organ
Starosta
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 1, 3 i 6
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki Wodnej na decyzję Starosty z dnia [..]. Nr [..] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Wodnej - w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji p o s t a n a w i a odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

Spółka Wodna w skardze z dnia 16 maja 2008 r. złożonej w niniejszej sprawie wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Starosty z dnia [..]. Nr [..] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Wodnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

W myśl przepisu art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako "ustawa", wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu. Sąd może jednak na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu, a także wszystkich innych aktów podjętych w postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (art. 61 § 3 ustawy).

Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu organu administracyjnego zapewnia stronie skarżącej tymczasową ochronę jej praw, gdyż wstrzymanie wykonania aktu upada w razie wydania przez sąd orzeczenia kończącego postępowanie w pierwszej instancji (art. 61 § 6 ustawy).

W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie nie występują przesłanki uzasadniające wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji z dnia [..]. o utrzymaniu w mocy decyzji Starosty z dnia [..]r., znak: [..], dotyczącej stwierdzenia nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Wodnej , podjętych w dniu [..]., dotyczących: przyjęcia nowych członków spółki, wyboru członków organów spółki, przyjęcia planu pracy i planu rzeczowo – finansowego spółki na rok 2008 oraz zatwierdzenia statutu spółki.

Analiza akt sprawy wskazuje, iż wykonanie tej decyzji nie spowoduje powstania trudnych do odwrócenia skutków, jak również nie spowoduje niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody. Nadto strona skarżąca nie wskazała argumentu, który mógłby zmieniać taką ocenę. W szczególności argumentem takim nie może być twierdzenie, iż dotychczasowe postępowanie Starosty świadczy o tym, że organ ten doprowadzi do rozwiązania i likwidacji spółki i, co za tym idzie, zaprzestania prowadzenia jedynej dla Z. oczyszczalni ścieków. Uchwały, których nieważność została stwierdzona zaskarżona decyzją, nie przesądzały bowiem o istnieniu bądź nieistnieniu spółki. Również ze statutu spółki nie wynika, wbrew twierdzeniom wnioskodawcy, by stwierdzenie nieważności przedmiotowych uchwał Walnego Zgromadzenia spółki sparaliżowało bieżącą jej pracę i uniemożliwiło kontynuowanie działalności.

Z powyższych względów, wobec braku przesłanek określonych w art. 61 § 3 ustawy, należało orzec, jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt