drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, Prawo pomocy, Wojewoda,  , IV SA/Wa 322/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 322/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-02-18  
Data wpływu
2007-02-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Monika Stępkowska-Bigiej /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Wojewoda
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 § 2, 246 § 1 pkt 1, art. 258 § 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Monika Stępkowska - Bigiej po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi K. K. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia[...] kwietnia 2006 r., nr [...] w przedmiocie wymeldowania postanawia 1) przyznać K. K. prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, 2) przyznać K. K. prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. akt IV SA/Wa 322/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę K. K. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] kwietnia 2006 r. w przedmiocie wymeldowania, z powodu wniesienia skargi z uchybieniem terminu do dokonania tej czynności.

W dniu 4 lutego 2008 r. K. K. zwrócił się do Sądu o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, tj. zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. Z uzasadnienia wniosku wynika, że wnioskodawca nie posiada stałych dochodów, na podjęcie pracy nie pozwala mu stan zdrowia. Korzysta z pomocy Stowarzyszenia P. Jako wydatki skarżący wskazał: alimenty – 300 zł, lekarstwa 250 zł. Poza nieruchomością rolną o pow. 1,99 ha wnioskodawca nie posiada innych nieruchomości, zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek należało uznać, że zasługuje

na uwzględnienie.

W myśl art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 245 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,

poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a., prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie m.in. adwokata przysługuje osobie fizycznej, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Z treści wskazanego przepisu wynika,

że jedyne kryterium od którego ustawa uzależnia przyznanie prawa pomocy

w zakresie całkowitym ma charakter materialny i jest nim brak możliwości poniesienia jakichkolwiek kosztów.

Oceniając przedłożony przez skarżącego wniosek o przyznanie prawa pomocy wzięto pod uwagę jego dochód, oraz opisaną przez niego sytuację majątkową oraz życiową. Sytuacja ta uzasadnia przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie całkowitym, gdyż wykazał, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Z oświadczenia zawartego we wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że skarżący nie uzyskuje stałych dochodów, poza nieruchomością rolną o pow. 1,99 ha nie posiada żadnego majątku, korzysta z pomocy Stowarzyszenia P. W tym stanie rzeczy uzasadnione jest stwierdzenie, że wnioskodawca nie jest w stanie ponieść ewentualnych kosztów sądowych w niniejszej sprawie.

Również ustanowienie pełnomocnika z urzędu ma szczególne znaczenie

z uwagi na etap, w którym znajduje się postępowanie w sprawie. Postanowieniem

z dnia 17 stycznia 2008 r. sygn. akt IV SA/Wa 322/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę K. K.. Postanowienie w tym przedmiocie jest postanowieniem kończącym postępowanie w sprawie, od którego przysługuje skarga kasacyjna (art. 173 § 1 P.p.s.a.). Powyższy środek odwoławczy objęty jest przymusem adwokacko - radcowskim (art. 175 § 1 P.p.s.a.). W tym stanie rzeczy od przyznania prawa pomocy przez ustanowienie pełnomocnika z urzędu może być uzależniona realizacja przez skarżącą konstytucyjnego prawa do sądu.

Z przedstawionych względów na podstawie art. 245 § 2 w związku z art. 246 § 1 pkt 1 i art. 258 § 2 pkt 7 P.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt