drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, Egzekucyjne postępowanie, Naczelnik Urzędu Skarbowego, Odrzucono skargę, I SA/Gl 662/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gl 662/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-09-01 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Przemysław Dumana /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne
Egzekucyjne postępowanie
Skarżony organ
Naczelnik Urzędu Skarbowego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 1 i par. 3.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Przemysław Dumana (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 1 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. N. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych p o s t a n a w i a odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 30 lipca 2008 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi na postanowienie oznaczone

w sentencji niniejszego postanowienia w kwocie [...] zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca m. in. odpis powyższego zarządzenia została doręczona skarżącemu w dniu 4 sierpnia 2008 r.

W dniu 12 sierpnia 2008 r. skarżący uiścił w kasie tutejszego Sądu wpis od skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej ppsa), Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania uiścił opłatę. Przepis art. 220 § 3 ppsa przewiduje z kolei, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpatrywanej sprawie termin do uiszczenia wpisu, liczony od dnia doręczenia wezwania, tj. od dnia 4 sierpnia 2008 r., upłynął w dniu 11 sierpnia

2008 r. Wpis od skargi został natomiast uiszczony w dniu 12 sierpnia 2008 r., a więc dzień po upływie terminu określonego w wezwaniu.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 220 § 3 ppsa orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt