drukuj    zapisz    Powrót do listy

6120 Ewidencja gruntów i budynków, Ewidencja gruntów, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego, Oddalono skargę, IV SA/Wa 1646/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 1646/11 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2011-12-01 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-10-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Anna Szymańska
Krystyna Napiórkowska /sprawozdawca/
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec /przewodniczący/
Symbol z opisem
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Hasła tematyczne
Ewidencja gruntów
Sygn. powiązane
I OSK 688/12 - Wyrok NSA z 2013-09-10
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2001 nr 38 poz 454 par12 ust 1 pkt 2
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art 97 par 1 pkt 2
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Małaszewska - Litwiniec, Sędziowie Sędzia WSA Krystyna Napiórkowska (spr.), Sędzia WSA Anna Szymańska, Protokolant ref. staż. Marek Bereziński, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 grudnia 2011r. sprawy ze skargi J. S. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa [...] z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania - oddala skargę -

Uzasadnienie

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa [...] postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2011 r. utrzymał w mocy postanowienie Prezydenta W. z dnia [...] kwietnia 2011 r. o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie zmiany ewidencji gruntów odnośnie powierzchni lokalu nr [...] przy ul. [...] w W.

W uzasadnieniu postanowienia organ drugiej instancji wskazał, że K. A. wniósł o zmianę w ewidencji gruntów i budynków polegającą na przywróceniu poprzednich zapisów dotyczących powierzchni przedmiotowego lokalu, zaś jego współwłaściciele - J. S. i S. S. - wnieśli o zawieszenie postępowania w przedmiocie tej zmiany.

Zdaniem organu odwoławczego nie ma podstaw do zawieszenia postępowania w przedmiocie zmiany w ewidencji w zakresie powierzchni przedmiotowego lokalu, ponieważ nie istnieje zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), zwanej dalej "k. p. a.". W szczególności zagadnieniem takim nie jest rozpoznanie sprawy prowadzonej przed sądem cywilnym pod sygn. akt [...] w zakresie ustalenia korzystania z rzeczy wspólnej.

Ponadto organ wskazał, iż na kwestię zawieszenia postępowania nie ma wpływu ocena, czy wnioskodawca jest jego stroną.

J. S. wniósł do Sądu skargę na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa [...] z dnia [...] sierpnia 2011 r.

W uzasadnieniu skargi wskazano, że organ powinien był zawiesić postępowanie, ponieważ przed Sądem Rejonowym [...] toczy się postępowanie w zakresie ustalenia korzystania z rzeczy wspólnej. Rzeczą wspólną zdaniem wnioskodawcy K. A. jest część przedmiotowego lokalu. To przemawia w ocenie skarżącego za przyjęciem, że przedmiot postępowania administracyjnego i cywilnego jest tożsamy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga podlega oddaleniu, ponieważ zaskarżone postanowienie z dnia [...] sierpnia 2011 r. jest zgodne z prawem.

Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), zwanej dalej "k. p. a.", organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

Zagadnienie wstępne to zagadnienie materialnoprawne, którego uprzednie rozstrzygnięcie jest konieczne do rozstrzygnięcia sprawy głównej.

istotne jest przy tym, że zagadnienia tego nie może rozstrzygnąć organ prowadzący postępowanie główne, lecz powinien to uczynić inny podmiot (inny organ lub sąd).

Kluczowa dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy jest kwestia, czy rozpatrzenie wniosku K. A. o zmianę w ewidencji gruntów i budynków, polegającą na przywróceniu poprzednich zapisów dotyczących powierzchni przedmiotowego lokalu, zależy od uprzedniego rozpoznania przez sąd cywilny sprawy o ustalenie korzystania z przedmiotowego lokalu.

W ocenie Sądu prawidłowe jest stanowisko organu, że nie ma podstawy prawnej do zawieszenia wyżej wskazanego postępowania administracyjnego w przedmiocie wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków, a w szczególności, że rozpoznanie przez sąd cywilny sprawy o ustalenie korzystania z przedmiotowego lokalu nie jest zagadnieniem wstępnym w sprawie o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Jednolite jest stanowisko sądów administracyjnych, że dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków są wyłącznie odzwierciedleniem aktualnego stanu prawnego nieruchomości. Mają one charakter deklaratoryjny, a nie konstytutywny - jedynie rejestrują zaistniały wcześniej stan prawny nieruchomości, nie kształtują zaś nowego.

Zmian w ewidencji dokonuje się m. in. na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych (§ 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków; Dz. U. nr 38, poz. 454). Dla rozstrzygania sporów o prawa rzeczowe, w tym ustalenia korzystania z rzeczy wspólnej, właściwy jest sąd powszechny. Toczące się przed nim postępowanie o prawa rzeczowe nie jest podstawa do zawieszenia postępowania w zakresie zmian w ewidencji, ponieważ w przypadku zapadnięcia orzeczenia przed sądem cywilnym organ dokona odpowiedniej zmiany w ewidencji zgodnej z zapadłym orzeczeniem. Należy przy tym dodać, że organ ewidencyjny nie może kontrolować dokumentów stanowiących podstawę do dokonania wpisu, lecz jest związany ustaleniami dokonanymi na ich podstawie.

Powyższe prowadzi do wniosku, że rozpoznanie przez sąd cywilny sprawy o ustalenie korzystania z przedmiotowego lokalu nie jest zagadnieniem wstępnym w sprawie o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków, stąd brak podstaw do zawieszenia postępowania administracyjnego.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę oddalił.Powered by SoftProdukt