drukuj    zapisz    Powrót do listy

6321 Zasiłki stałe, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę, II SA/Go 140/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-06-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Go 140/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2006-06-08 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-03-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Anna Juszczyk - Wiśniewska
Ireneusz Fornalik /przewodniczący sprawozdawca/
Maria Bohdanowicz
Symbol z opisem
6321 Zasiłki stałe
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ireneusz Fornalik (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Maria Bohdanowicz, Asesor WSA Anna Juszczyk - Wiśniewska, Protokolant sekr. sąd. Monika Nowak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 czerwca 2006 r. przy udziale ––––––– sprawy ze skargi K.G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] maja 2005 r., nr [...] Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zmianami) i art. 104 k.p.a., po ponownym rozpoznaniu sprawy, odmówił K.G. przyznania zasiłku stałego wyrównawczego z uwagi na przekroczenie ustawowego kryterium dochodowego uprawniającego do tego świadczenia określonego dyspozycją przepisu art. 27 ust. 4, pkt 2 cytowanej ustawy o pomocy społecznej. Stronę pouczono o 14 dniowym terminie do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, liczonym od dnia doręczenia powyższej decyzji.

Jak wynika z akt administracyjnych skarżący otrzymał przedmiotową decyzję [...] maja 2005 r., co potwierdziła własnoręcznym podpisem jego żona, a tym samym termin do złożenia odwołania upłynął z dniem [...] czerwca 2005 r.

Pismem z dnia [...] września 2005 r. K.G. zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wydanie ostatecznej decyzji w jego sprawie.

Pismem z dnia [...] listopada 2005 r., nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze wezwało skarżącego do sprecyzowania treści żądania zawartego w jego piśmie, wskazując jednocześnie, iż podany przez niego numer - [...] odnosi się do pisma Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...].05.2005 r., gdzie był on wzywany do dostarczenia zaświadczenia o dochodach.

Skarżący, w piśmie z dnia [...] listopada 2005 r. skierowanym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego zatytułowanym "zażalenie", zwrócił się o przyznanie mu zasiłku stałego wyrównawczego, z jednoczesnym wyrównaniem świadczenia od dnia [...] listopada 2003 r. z uwagi na jego trudną sytuację życiową podnosząc jednocześnie, iż nie przeprowadzono z nim wywiadu środowiskowego i nie ustalono w przedmiotowej sprawie stanu faktycznego, bezpodstawnie domagając się dostarczenia przez skarżącego zaświadczenia o zarobkach syna, bowiem nie pracował on, a tym samym nie dostarczał żadnych środków do wspólnego budżetu rodziny.

Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2005 r., nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze, na podstawie art. 128, art. 129 § 2 i art. 134 ustawy z dnia [...] czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, stwierdziło uchybienie terminu do wniesienia odwołania.

W uzasadnieniu orzeczenia organ odwoławczy wyjaśnił, że uznał pismo skarżącego z dnia [...] września 2005 r. za odwołanie od decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...].05.2005 r. stwierdzając, że zostało wniesione z przekroczeniem 14- dniowego terminu określonego w art. 129§2k.p.a.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego złożył K.G., ponownie wnosząc o przyznanie mu stałego zasiłku wyrównawczego oraz wyrównania od dnia [...] listopada 2003r., przytaczając argumentację zawartą w piśmie z dnia [...].11.2005 r.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując twierdzenia podniesione w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 153, póz. 1270 ze zm.) sąd administracyjny sprawuje w zakresie swojej właściwości kontrolę działalności administracji publicznej. Oznacza to, że Sąd sprawuje kontrolę pod względem legalności decyzji i może decyzję uchylić lub stwierdzić jej nieważność jeżeli narusza ona przepisy obowiązujące w dacie jej wydania na tle stanu faktycznego ustalonego w toku postępowania administracyjnego. Sąd nie jest natomiast uprawniony do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy.

Zaznaczyć przy tym należy, że w myśl przepisu art. 133 § 1 cytowanej ustawy, podstawą wyrokowania sądu administracyjnego, są akta sprawy.

Skarga nie może być uwzględniona, bowiem zaskarżonemu postanowieniu nie można postawić zarzutu, iż zostało wydane z naruszeniem prawa mogącym mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia.

Zgodnie z przepisem art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia. W świetle treści art. 134 Kodeksu postępowania administracyjnego, wniesienie odwołania po wymienionym wyżej terminie musi skutkować pozostawieniem go bez rozpoznania. Rozpoznanie odwołania wniesionego z uchybieniem terminu, który nie został przywrócony, stanowi rażące naruszenie prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.), gdyż oznaczałoby rozpatrywanie w postępowaniu odwoławczym decyzji ostatecznej, korzystającej z ochrony trwałości ( art. 16 § 1 k.p.a.).

Sąd administracyjny orzeka na podstawie akt sprawy. Mając to na uwadze należy stwierdzić, iż wniosek skarżącego o ponowne rozpatrzenie sprawy został wniesiony po terminie ( z uchybieniem kilku miesięcy ) do tego wyznaczonym, o którym mowa w art. 129 § 2 k.p.a., a o którym to skarżący został poinformowany w decyzji z dnia [...] maja 2005 r.

Każde uchybienie terminu do wniesienia odwołania powoduje, że organ odwoławczy ma obowiązek stwierdzić to uchybienie (art. 134 k.p.a.), chyba że strona domaga się przywrócenia uchybionego terminu stosownie do art. 58 i nast. k.p.a., a wniosek ten zostanie uwzględniony.

Podanie zawierające żądanie przywrócenia terminu do dokonania czynności procesowej należy wnieść do właściwego organu w terminie siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.

Przywrócenie wymienionego wyżej terminu wymaga jednakże spełnienia łącznie kilku przesłanek określonych w art. 58 k.p.a. Zainteresowany musi uprawdopodobnić, iż uchybienie nastąpiło bez jego winy, a prośba o przywrócenie terminu musi być złożona w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny jego uchybienia, czemu ma towarzyszyć dopełnienie czynności, dla której termin został określony. Skarżący nie złożył wniosku o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od chwili kiedy o uchybieniu terminu dowiedział się z otrzymanego w dniu [...] grudnia 2005 r. postanowienia z dnia [...] grudnia 2005 r. stwierdzającego owo uchybienie.

Przywrócenie uchybionego terminu ma charakter wyjątkowy i nie jest możliwe, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa.

Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania następuje wówczas, gdy występując do organu z takim wnioskiem strona uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jej winy, przy czym złożenie wniosku (prośby o przywrócenie terminu) ograniczone jest w czasie (w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu).

Spóźnione odwołanie takiego wniosku nie zawiera.

W tym stanie rzeczy skoro podniesione w skardze zarzuty nie mogły odnieść zamierzonego skutku, skarga podlega oddaleniu na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zmianami ) prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt