drukuj    zapisz    Powrót do listy

6553, Odrzucenie skargi, Prezes Agencji Rynku Rolnego, Odrzucono skargę, V SA/Wa 200/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 200/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-04-17 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-01-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Piotr Kraczowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6553
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II GZ 265/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-16
II GZ 48/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-18
II GZ 145/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-30
Skarżony organ
Prezes Agencji Rynku Rolnego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący – asesor WSA – Piotr Kraczowski po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. L., J. L., J. L. na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia [...] października 2006 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości należnej opłaty w związku z przekroczeniem indywidualnej ilości referencyjnej; postanawia: – odrzucić skargę –

Uzasadnienie

Skarżący – E. L., J. L., J. L. – 3 listopada 2006 r. złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego z [...] października 2006 r. nr [...] w sprawie przedmiocie ustalenia wysokości należnej opłaty w związku z przekroczeniem indywidualnej ilości referencyjnej.

Zarządzeniem z 15 listopada 2006 r. Przewodniczący Wydziału IV W SA w Warszawie, na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; zwanej dalej "p.p.s.a."), w związku z § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 221, poz. 2193 ze zm.), wezwał E. L., J. L. i J. L. do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie stu złotych w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżący wnieśli o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Postanowieniem z 29 marca 2007 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie skarżących na postanowienie WSA w Warszawie z 14 lutego 2007 r. o pozostawieniu wniosków skarżących o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

Następnie zgodnie z pkt 6 zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie z 16 sierpnia 2007 r. ponownie wezwano skarżących do wykonania zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie z 15 listopada 2006 r. w przedmiocie wezwania skarżących do uiszczenia wpisu od skargi.

Skarżący wnieśli zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie z 15 listopada 2006 r. w przedmiocie wezwania skarżących do uiszczenia wpisu od skargi.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił powyższe zażalenie skarżących postanowieniem z 30 października 2007 r. sygn. akt II OZ 1062/07.

Następnie Przewodniczący Wydziału IV WSA w Warszawie zarządzeniem z 21 listopada 2007 r. wezwał skarżących do wykonania swojego prawomocnego zarządzenia z 15 listopada 2006 r. w przedmiocie wezwania skarżących do uiszczenia wpisu od skargi.

Wezwania te doręczono skarżącym 27 listopada 2007 r.

Skarżący 28 listopada 2007 r. wnieśli zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie z 15 listopada 2006 r. w przedmiocie wezwania skarżących do uiszczenia wpisu od skargi.

WSA w Warszawie postanowieniem z 17 grudnia 2007 r. sygn. akt IV SA/Wa 2149/06 odrzucił zażalenie skarżących na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie z 15 listopada 2006 r. w przedmiocie wezwania skarżących do uiszczenia wpisu od skargi.

Na powyższe postanowienie skarżący pismem z 27 grudnia 2007 r. wnieśli zażalenie.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 28 lutego 2008 r. sygn. akt II GZ 49/08 oddalił powyższe zażalenie. W uzasadnieniu podał, że Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 30 października 2007 r. sygn. akt II OZ 1062/07 oddalił zażalenie skarżących na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie z 15 listopada 2006 r. w przedmiocie kosztów sądowych. Tym samym uznał, że prawidłowo określono rodzaj i wysokość wpisu sądowego. Będące przedmiotowe niniejszej kontroli zarządzenie z 21 listopada 2007 r. jest jedynie wezwaniem do wykonania przez skarżących prawomocnego zarządzenia z 15 listopada 2006 r. o wezwanie do uiszczenia przez nich wpisu stałego od skargi na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego w kwocie 100 zł. W związku z powyższym brak jest podstaw do kwestionowania przedmiotowego zarządzenia.

Skarżący zostali poinformowani, że postanowienie z 28 lutego 2008 r. jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.

Wyżej wymienione orzeczenie zostało doręczone skarżącym 19 marca 2008 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru k. 211-213 akt sądowych).

Z informacji uzyskanej z Oddziału Finansowo – Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wynika, że w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy (wpisu sądowego w kwocie 100 zł).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Na wstępie należy zauważyć, że doręczenie wezwania skierowanego do strony o uiszczenie opłaty w stosownej wysokości od wniesionego pisma traktuje się jako równoznaczne z doręczeniem odpisu zarządzenia przewodniczącego w tym przedmiocie.

Jeżeli strona nie kwestionuje obowiązku nałożonego na nią przedmiotowym zarządzeniem, to we wskazanym w wezwaniu terminie zobligowana jest do uiszczenia ustalonego wpisu sądowego.

W sytuacji zaś, gdy strona kwestionuje nałożony na nią obowiązek uiszczenia wpisu sądowego uprawniona jest w ustawowym terminie wnieść zażalenie na tak doręczone zarządzenie. Zaskarżenie zarządzenia powoduje ten skutek, że w związku z przeniesieniem na sąd drugiej instancji kompetencji do badania zasadności wezwania do uiszczenia opłaty niejako zawieszeniu ulega skutek doręczenia wezwania w zakresie zapoczątkowania biegu terminu do uiszczenia opłaty. Przeszkoda ta ustaje z chwilą oddalenia zażalenia, z tym jednak, że względem strony wznowienie obowiązku uiszczenia opłaty w ustawowym terminie łączyć należy z elementem wiedzy o treści rozstrzygnięcia sądu drugiej instancji.

W przedmiotowej sprawie skarżący odpis postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 lutego 2008 r. (oddalającego zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w zakresie odrzucenia zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie o wezwaniu do uiszczenia wpisu) otrzymali 19 marca 2008 r. wraz z informacją, że ww. orzeczenie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu. A zatem termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi upłynął 26 marca 2008 r. W tym terminie nie uiszczono żądanego wpisu od skargi.

W tej sytuacji na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowieniaPowered by SoftProdukt