drukuj    zapisz    Powrót do listy

6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, III SA/Gd 192/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-07-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gd 192/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-07-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Elżbieta Kowalik-Grzanka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.220par.3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kowalik - Grzanka po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej [...] z dnia 11 marca 2008 r., nr [...] w przedmiocie przejęcia pojazdu na rzecz Skarbu Państwa postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W rozpatrywanej sprawie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na w/w decyzję Dyrektora Izby Skarbowej [...] dotyczącą przejęcia pojazdu na rzecz Skarbu Państwa wniósł S.O.

Wobec powyższego, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 21 maja 2008r., na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), stosownie do § 2 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) zobowiązano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 200,00 zł.

W wydanym zarządzeniu zakreślono termin 7 dni na jego wykonanie oraz rygor odrzucenia skargi.

Stosowne wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego skarżącemu doręczono w dniu 28 maja 2008r. (dowód: z.p.o. podpisane przez skarżącego k.14 akt sprawy).

Mimo rygoru odrzucenia skargi skarżący nie wykonał w/w zarządzenia i wpis sądowy nie został uiszczony.

W świetle art. 220 § 3 w/w aktu normatywnego skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Wobec powyższego, na mocy powołanego przepisu, Sąd zobligowany był wniesioną skargę odrzucić.Powered by SoftProdukt