drukuj    zapisz    Powrót do listy

6550, Odrzucenie skargi, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Odrzucono skargę, I SA/Kr 906/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 906/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-08-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Ewa Długosz-Ślusarczyk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6550
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1pkt 2 i par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Sygnatura akt I SA/Kr 906/08 P O S T A N O W I E N I E Dnia 27 sierpnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Długosz - Ślusarczyk po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. W. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia[...] Nr [...] w przedmiocie przyznania płatności do gruntów rolnych p o s t a n a w i a : odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W. W. w dniu 18 czerwca 2008 roku osobiście złożył skargę na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...]Nr[...], która wraz ze stosownymi pouczeniami doręczona mu została w dniu 9 maja 2008 roku (dowód: zał. 8 w aktach administracyjnych).

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż przedmiotowa skarga złożona została po upływie 30 – dniowego terminu od jej doręczenia, który upływał w dniu 10 czerwca 2008 roku. Jednocześnie nie został złożony wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt. 2 oraz § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2002.153.1270 z póź. zm.) – zwanej dalej ppsa – skarga wniesiona po terminie do jej złożenia podlega odrzuceniu przez Sąd, co może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Dlatego też na podstawie art. 58 § 1 pkt. 2 i § 3 ppsa orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt