drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Odrzucenie skargi, Inne, Odrzucono skargę, II SAB/Sz 104/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-12-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Sz 104/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2014-12-10 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2014-10-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Barbara Gebel
Katarzyna Grzegorczyk-Meder
Marzena Iwankiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
I OSK 294/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-18
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 58 par. 1 pkt 5, art. 232 par. 1pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Barbara Gebel, Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder, , Protokolant starszy sekretarz sądowy Małgorzata Płocharska-Małys, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 10 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi Stowarzyszenia A. na bezczynność Sądu [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a: I. odrzucić skargę, II. zwrócić stronie skarżącej Stowarzyszeniu A. kwotę [...] złotych tytułem uiszczonego wpisu.

Uzasadnienie

Stowarzyszenie S. wniosło w dniu 3 września 2014 r skargę na bezczynność Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej polegającą na nieudzieleniu odpowiedzi na wniosek z dnia 10 sierpnia 2014 r o udostępnienie informacji publicznej.

Pismem z dnia 29 września 2014 r. będące odpowiedzią na skargę Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej wniósł

o umorzenie postępowania bowiem informacja w żądanym zakresie została udzielona niezwłocznie po otrzymaniu wniosku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny z w a ż y ł, co następuje:

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.) sąd odrzuca skargę jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną skarżącą zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie.

Zgodnie z art. 25 § 1 – 4 P.p.s.a. zdolność sądową, czyli zdolność do występowania przed sądem administracyjnym jako strona, ma osoba fizyczna i osoba prawna, a ponadto państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz organizacje społeczne nieposiadające osobowości prawnej, jak też inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli przepisy prawa dopuszczają możliwość nałożenia na te jednostki obowiązków lub przyznania uprawnień lub skierowania do nich nakazów i zakazów, a także stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Zdolność sądową mają ponadto organizacje społeczne, choćby nie posiadały osobowości prawnej, w zakresie ich statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób.

Stronami postępowania sądowoadministracyjnego, w myśl art. 32 P.p.s.a.,

są skarżący oraz organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

W rozpatrywanej sprawie strona skarżąca wskazała w skardze, na Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej, jako na organ zobowiązany do udostępnienia żądanej informacji publicznej.

Sąd Dyscyplinarny Izby Notarialnej nie posiada jednak zdolności sądowej, wobec tego nie może występować w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako strona.

Stosownie do art. 26. § 1 – 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r, poz. 164 ze zm.) notariusze tworzą samorząd notarialny. Samorząd notarialny obejmuje izby notarialne i Krajową Radę Notarialną. Izby notarialne i Krajowa Rada Notarialna posiadają osobowość prawną.

Według art. 27 tej ustawy organami izby notarialnej są: walne zgromadzenie notariuszy izby i rada izby notarialnej. Radę izby notarialnej reprezentuje Prezes (art. 34 § 1).

Natomiast zgodnie z art. 53 powołanej ustawy - do orzekania w sprawach dyscyplinarnych są powołane sądy dyscyplinarne: 1) w pierwszej instancji - sądy dyscyplinarne izb notarialnych; 2) w drugiej instancji - Wyższy Sąd Dyscyplinarny (§ 1). Członków sądów dyscyplinarnych wybierają na trzyletnią kadencję poszczególne walne zgromadzenia notariuszy izb notarialnych ( § 2) .

Niewłaściwe określenie podmiotu, którego bezczynności dotyczy skarga, nie jest brakiem formalnym skargi, ani też brakiem usuwalnym podlegającym uzupełnieniu w trybie przewidzianym w art. 31 P.p.s.a.

Z tych też względów na podstawie art. 58 § 1 pkt 5 P.p.s.a, orzeczono jak

w sentencji postanowienia.

O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 P.p.s.a.Powered by SoftProdukt