drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargę kasacyjną, VII SA/Wa 2456/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 2456/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-12-17  
Data wpływu
2006-12-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Elżbieta Zielińska-Śpiewak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Sygn. powiązane
II OZ 788/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-25
II OZ 77/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-02
II OZ 774/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-05
II OZ 787/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-25
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Zielińska – Śpiewak po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z.W. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2006 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia postanawia odrzucić skargę kasacyjną Z.W.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu skargi Z.W. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2006 r. znak [...] wyrokiem z dnia 9 listopada 2007 r. oddalił skargę. Na powyższy wyrok skarżący Z.W. wniósł w dniu 28 listopada 2007 r. "prośbę, skargę kasacyjną, odwołanie, apelację", którą Sąd potraktował jako skargę kasacyjną od ww. wyroku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną.

Zgodnie zaś z art. 177 § 1 cyt. ustawy skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Przepis ten wskazuje więc zarówno tryb, jak i termin wniesienia skargi kasacyjnej. Należy jednocześnie wskazać, iż w sprawie, w której skargę oddalono /jak w niniejszej sprawie/, na podstawie art. 141 § 2 ww. ustawy uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku.

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Sporządzenie skargi kasacyjnej przez adwokata lub radcę prawnego przesądza o jej dopuszczalności.

Wskazać należy, że w niniejszej sprawie wyrok oddalający skargę został ogłoszony po rozpoznaniu sprawy na rozprawie w dniu 9 listopada 2007 r., zatem termin do złożenia wniosku o sporządzenie jego uzasadnienia upłynął w dniu 16 listopada 2007r. Jak wynika z akt sądowych taki wniosek nie wpłynął.

Skarga kasacyjna została zaś sporządzona przez skarżącego Z.W. osobiście, nadto od wyroku, którego uzasadnienia nie sporządzono z uwagi na brak wniosku o jego sporządzenie.

Mając na uwadze powyższe, skarga kasacyjna wniesiona przez Z.W. jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu na podstawie art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).Powered by SoftProdukt