drukuj    zapisz    Powrót do listy

6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę, Odmowa sporządzenia uzasadnienia, Minister Budownictwa, Odmówiono sporządzenia uzasadnienia, I SA/Wa 1231/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1231/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-27  
Data wpływu
2007-07-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Dzbeńska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Treść wyniku
Odmówiono sporządzenia uzasadnienia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 141 par. 2 i 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Dzbeńska po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. K. o doręczenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 1231/07 w sprawie ze skargi Z. K. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] maja 2007 r., nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 10 grudnia 2007 r. ogłosił wyrok oddalający skargę Z. K. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] maja 2007 r., nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania.

Pismem z dnia 21 sierpnia 2008 r., nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 22 sierpnia 2008 r. Z. K. wniósł o doręczenie uzasadnienia wyroku z dnia 10 grudnia 2007r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

Wobec tego, iż termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku upłynął w dniu 17 grudnia 2007 r., Sąd na podstawie art. 141 § 3 powołanej ustawy orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt