drukuj    zapisz    Powrót do listy

6329 Inne o symbolu podstawowym 632, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Umorzono postępowanie w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, II SA/Bk 159/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 159/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-08-28  
Data wpływu
2008-02-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Tomasz Oleksicki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Umorzono postępowanie w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 par. 3 w zw. z art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Referendarz sądowy Tomasz Oleksicki po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika do sporządzenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi H. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] stycznia 2008 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego postanawia 1. umorzyć postępowanie w części dotyczącej przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, 2. przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie

H. K. wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika do sporządzenia skargi kasacyjnej (k. 29 i k. 39). Wnioskodawca pozostaje sam w gospodarstwie domowym, nie posiada zgromadzonych oszczędności i przedmiotów wartościowych. W skład majątku skarżącego wchodzi dom usytuowany w miejscowości S. oraz nieruchomość rolna o powierzchni [...] ha. Źródło miesięcznego utrzymania H. K. stanowi łączna kwota 1329,64 zł, w tym emerytura – 1176,64 zł oraz zasiłek [...] – 153 zł. W uzasadnieniu wnioskodawca podkreślił, iż wymaga stałego leczenia oraz, że w okresie od [...] września 2004 r. do [...] maja 2007 r. nie pobierał zasiłku pielęgnacyjnego (k. 39 - 40).

Pismem z dnia [...] sierpnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Białymstoku wezwał H. K. do złożenia oświadczenia, w którym należało wskazać: tytuł prawny do zajmowanego mieszkania przy ul. W. [...] w S. (np. własność, najem, użyczenie itp.), przy czym należało wskazać jego powierzchnię w m²; czy skarżący osiąga dochód z tytułu posiadania nieruchomości rolnej o powierzchni [...] ha (np. z prowadzonej rolniczej działalności produkcyjnej); rodzaj prowadzonej przez wnioskodawcę działalności rolniczej przy czym należało podać stan inwentarza żywego oraz posiadane maszyny rolnicze; czy na określoną we wniosku nieruchomość rolną skarżący otrzymał w roku bieżącym dopłaty z Unii Europejskiej - należało określić w jakiej wysokości i kiedy. Dodatkowo wnioskodawca został zobowiązany do nadesłania: zaświadczenia o wysokości miesięcznego dochodu uzyskiwanego z tytułu sprzedaży mleka (lub faktury) oraz faktury ze sprzedaży innych płodów rolnych za okres trzech ostatnich miesięcy

(k. 42).

W odpowiedzi na powyższe wezwanie H. K. oświadczył,

iż nieruchomość rolna o powierzchni [...] ha została oddana w użytkowanie. Wnioskodawca nie posiada maszyn rolniczych i zwierząt hodowlanych, nie składał wniosku o przyznanie dopłat z U.E. Skarżący czasowo przebywa u córki

w S. H. K. podkreślił, iż opłaca podatek od posiadanych nieruchomości (k. 44). Do akt sprawy skarżący dołączył: wypis z orzeczenia Obwodowej Komisji Lekarskiej do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia nr [...]

w B. z dnia [...] stycznia 1997 r. (k. 46); decyzję Urzędu Miejskiego

w S. z dnia [...] lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2008 r. (k. 47-48).

Ad. 1) Na wstępie należy odnieść się do wniosku H. K. w części dotyczącej zwolnienia od kosztów sądowych.

Zgodnie z treścią art. 239 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu pomocy

i opieki społecznej nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych.

Niniejsza sprawa dotyczy odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, należy zatem do kategorii spraw wymienionych w powołanym przepisie.

W związku z tym, iż skarżący korzysta z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych jest bezprzedmiotowy.

Postępowanie wszczęte tym wnioskiem na podstawie art. 161 § 1 pkt 3

w zw. z art. 239 pkt 1 lit. a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi podlega umorzeniu, o czym orzeczono jak w sentencji.

Ad. 2) Z uwagi na powyższe wniosek złożony przez H. K. podlegał rozpoznaniu w części przyznania prawa pomocy w zakresie ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika do sporządzenia skargi kasacyjnej.

Zgodnie z treścią art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia

30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W rozpatrywanym przypadku H. K. dowiódł, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania sądowoadministracyjnego – ustanowienia adwokata, bez uszczerbku utrzymania koniecznego.

Należy bowiem stwierdzić, iż w złożonym oświadczeniu H. K. wykazał, iż źródłem jego miesięcznego utrzymania pozostaje łączna kwota

1329,64 zł uzyskiwana z tytułu emerytury i zasiłku pielęgnacyjnego. Majątek wnioskodawcy stanowi dom usytuowany w miejscowości S. oraz nieruchomość rolna o powierzchni [...] ha - oddana w użytkowanie. Skarżący nie posiada zgromadzonych oszczędności i przedmiotów wartościowych, obecnie przebywa

u córki w S.

Powyższe okoliczności, a w szczególności wysokość dochodu wnioskodawcy w zestawieniu z wykazanym majątkiem, brakiem oszczędności oraz złym stanem zdrowia pozwalają na stwierdzenie, iż H. K. nie jest w stanie ponieść kosztów ustanowienia adwokata w sprawie niniejszej.

Dlatego też, mając na uwadze powyższe na podstawie art. 245 § 3

w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt