drukuj    zapisz    Powrót do listy

6135 Odpady, Inne, Inspektor Ochrony Środowiska, Oddalono wniosek o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego, IV SA/Wa 1782/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 1782/14 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2014-10-17  
Data wpływu
2014-09-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Piotr Korzeniowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6135 Odpady
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Inspektor Ochrony Środowiska
Treść wyniku
Oddalono wniosek o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 115
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Korzeniowski po rozpoznaniu w dniu 17 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku [...] Sp. z o. o. z siedzibą w O. o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie ze skargi [...] Sp. z o. o. z siedzibą w O. na zarządzenie pokontrolne [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie gospodarowania odpadami postanawia: oddalić wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego.

Uzasadnienie

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na zarządzenie pokontrolne [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie gospodarowania odpadami złożyła [...] Sp. z o. o. z siedzibą w O. W skardze spółka wniosła o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie. W zarządzeniu z dnia 22 września 2014 r. Sąd zwrócił się o przedstawienie stanowiska organu w sprawie zawartego w skardze wniosku o przeprowadzenie w sprawie postępowania mediacyjnego na podstawie art. 115 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) dalej "p.p.s.a.". Gdyby organ uznał za celowe przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, Sąd wezwał do wskazania zakresu oraz propozycji ustaleń. W piśmie z dnia 6 października 2014 r. organ uznał wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego za bezzasadny.

Z uwagi na brak zgody organu na przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości przeprowadzenia jakichkolwiek ustaleń mediacyjnych między stronami, wniosek skarżącej spółki podlega oddaleniu na podstawie art. 115 p.p.s.a. (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 września 2010 r. II GSK 840/09, postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lipca 2014 r. III SA/Wa 1304/14), a sprawa zostanie przekazana do rozpoznania na rozprawie.Powered by SoftProdukt