drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Wstrzymanie wykonania aktu, Dyrektor Izby Skarbowej, Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, VIII SA/Wa 118/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VIII SA/Wa 118/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-01  
Data wpływu
2008-04-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Marek Wroczyński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marek Wroczyński po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku F.B. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi F.B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie orzeczenia soldarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości spółki z o.o. w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2001, 2002 i 2003 r. postanawia : odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie

Pismem z dnia 13 marca 2008 r. F.B. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie orzeczenia solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości spółki z o.o. w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2001, 2002 i 2003 r. W skardze zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji ze względu na szczególnie ważny interes skarżącego.

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej powoływanej jako p.p.s.a), zasadą jest, że wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Sąd natomiast może, na wniosek strony, wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (art. 61 § 3 p.p.s.a.). Ciężar dowodu spoczywa przy tym na wnioskodawcy, który powinien przynajmniej uprawdopodobnić, że w jego przypadku spełnione zostały przesłanki wskazane w powołanym przepisie.

W niniejszej sprawie skarżąca w żaden sposób nie uzasadniła i nie wykazała, że znaczna szkoda lub trudne do odwrócenia skutki, określone w przepisie art. 61 § 3 u.p.p.s.a., mogą zaistnieć w wypadku odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Samo stwierdzenie, że wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest uzasadnione ze względu na szczególnie ważny interes skarżącego nie może stanowić podstawy do orzeczenia przez Sąd o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu.

Reasumując, Sąd uznał, że skarżąca nie wykazała w ogóle, jakiego rodzaju szkodę lub trudne do odwrócenia skutki mogłoby wywołać wykonanie zaskarżonej decyzji, nie wskazała też na niebezpieczeństwo wystąpienia tych przesłanek. Skarżąca nie wykazała, że jej sytuacja majątkowa uniemożliwia podjęcie trudu wywiązania się z tych zobowiązań podatkowych, które wynikają z zaskarżonej decyzji. Nie wskazała majątku i jego wartości w zestawieniu z posiadanymi zobowiązaniami finansowymi (zaległościami). Nie przedstawiła żadnych danych liczbowych, które uzasadniałyby wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Na marginesie jedynie należy wyjaśnić, że postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji jest rozstrzygnięciem tymczasowym tylko na czas trwania postępowania sądowego. Postanowienie tego rodzaju ma charakter wpadkowy, zaś jego byt prawny kończy się z chwilą wydania wyroku w sprawie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Z powyższych względów, na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a postanowiono, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt