drukuj    zapisz    Powrót do listy

6262 Radni 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652, Koszty sądowe, Wojewoda, Zwrócono kwotę wpisu, II SA/Ke 432/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 432/07 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-07-30  
Data wpływu
2007-08-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Sylwester Miziołek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6262 Radni
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
II OSK 349/08 - Wyrok NSA z 2008-05-29
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Zwrócono kwotę wpisu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 225
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Sylwester Miziołek po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Rady Gminy w B. na zarządzenie zastępcze Wojewody z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta p o s t a n a w i a : zwrócić Radzie Gminy w B. kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 11 października 2007r., sygn. akt II SA/Ke 432/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę Rady Gminy w B. na zarządzenie zastępcze Wojewody z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta. Odpis wydanego w niniejszej sprawie wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi skarżącej – radcy prawnemu M. T. S. w dniu 12 listopada 2007r.

W dniu 19 grudnia 2007r. wniesiono do tut. Sądu skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia, sporządzoną przez w/w pełnomocnika strony skarżącej. Załączono także dowód opłaty wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w wysokości 300 zł.

Postanowieniem z dnia 27 grudnia 2007r. tut. Sąd przywrócił Radzie Gminy w B. termin do wniesienia skargi kasacyjnej w niniejszej sprawie.

Wyrokiem z dnia 29 maja 2008r., sygn. akt II OSK 349/08 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił złożoną w niniejszej sprawie skargę kasacyjną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do dyspozycji art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd z urzędu zwraca stronie różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi.

Zgodnie z przepisem § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi wpis od skargi kasacyjnej wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej niż jednak niż 100 zł.

Z kolei stosownie do regulacji § 2 ust. 1 pkt 5 cyt. rozporządzenia wpis stały - bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności - wynosi w sprawach skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego 300 zł.

Mając na uwadze treść cyt. przepisów w/w rozporządzenia oraz okoliczność,

iż Rada Gminy w B. zaskarżyła zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta stwierdzić należy, iż wpis od skargi kasacyjnej w niniejszej sprawie stanowi kwota 150 zł (1/2 x 300 zł). Tymczasem pełnomocnik skarżącej, wnosząc skargę kasacyjną, uiścił wpis sądowy w wysokości dwukrotnie wyższej, a mianowicie 300 zł.

Ze względu na powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 225 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt