drukuj    zapisz    Powrót do listy

6166  Łowiectwo 6393 Skargi na uchwały sejmiku województwa, zawierającej przepisy prawa miejscowego w przedmiocie ... (art. 90 i 91 ustawy o, Inne, Sejmik Województwa, stwierdzono nieważność zaskarżonej uchwały w części, II SA/Lu 73/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-05-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 73/19 - Wyrok WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2019-05-16 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2019-02-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Jerzy Parchomiuk
Joanna Cylc-Malec /przewodniczący sprawozdawca/
Maria Wieczorek-Zalewska
Symbol z opisem
6166  Łowiectwo
6393 Skargi na uchwały sejmiku województwa, zawierającej przepisy prawa miejscowego w przedmiocie ... (art. 90 i 91 ustawy o
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Sejmik Województwa
Treść wyniku
stwierdzono nieważność zaskarżonej uchwały w części
Powołane przepisy
Dz.U. 2015 poz 2168 art. 27 ust.1
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie
Dz.U. 2018 poz 1302 art. 147
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia NSA Maria Wieczorek-Zalewska, Asesor sądowy Jerzy Parchomiuk, Protokolant Starszy inspektor sądowy Jolanta Sikora, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 16 maja 2019 r. sprawy ze skargi K. P. i T. P. na uchwałę Sejmiku Województwa L. z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie obwodu łowieckiego nr [...] w części obejmującej nieruchomość składającą się z działki nr ewidencyjny [...], położonej w miejscowości K. gmina K., stanowiącą własność K. P. i T. P., objętą księgą wieczystą nr [...], prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubartowie; II. zasądza od Sejmiku Województwa Lubelskiego na rzecz K. P. i T. P. 300 (trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.Powered by SoftProdukt