drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Prawo pomocy, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Uchylono zaskarżone postanowienie, II OZ 151/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 151/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-02-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-11
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Alicja Plucińska- Filipowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II SA/Kr 1366/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-10-23
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Uchylono zaskarżone postanowienie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 1, art. 185 par. 1 w zw. z art. 197
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Alicja Plucińska - Filipowicz po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia W. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 26 listopada 2007 r., sygn. akt II SA/Kr 1366/03 o odmowie przyznania W. L. prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi W. L. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...], [...] w przedmiocie odmowy nałożenia obowiązku postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie na mocy art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "ppsa", odmówił W. L. przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów oraz ustanowienie adwokata w sprawie z jej skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] w przedmiocie odmowy nałożenia obowiązku. W uzasadnieniu postanowienia Sąd podniósł, że sytuacja majątkowa skarżącej nie uzasadnia przyznania skarżącej prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła W. L. wyrażając swoje niezadowolenie z powyższego rozstrzygnięcia.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 246 § 1 pkt 1 ppsa przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Orzeczenie w tej sprawie Sąd wydaje na podstawie oświadczeń strony mając na uwadze okoliczności podane w tym oświadczeniu i w razie potrzeby przedstawione przez stronę dowody.

Z akt sprawy wynika zaś, że skarżąca we wniosku o przyznanie prawa pomocy, złożonym 24 sierpnia 2007 r., wniosła jedynie o zwolnienie od kosztów sądowych. Sąd I instancji orzekł zatem poza granicami wniosku, ponieważ odmówił skarżącej nie tylko zwolnienia od kosztów sądowych, ale także ustanowienia adwokata.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 185 § 1 w związku z art. 197 ppsa.Powered by SoftProdukt