drukuj    zapisz    Powrót do listy

6205 Nadzór sanitarny 638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym, Wstrzymanie wykonania aktu, Inspektor Sanitarny, Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia, III SA/Kr 1056/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-10-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Kr 1056/11 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2011-10-19  
Data wpływu
2011-09-01
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Halina Jakubiec /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6205 Nadzór sanitarny
638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Inspektor Sanitarny
Treść wyniku
Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 Art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Jakubiec po rozpoznaniu w dniu 19 października 2011r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. P. o wstrzymanie wykonania postanowienia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 czerwca 2011r. znak [...] wniesionego w sprawie ze skargi J. P. na postanowienia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 czerwca 2011r. znak [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia p o s t a n a w i a oddalić wniosek.

Uzasadnienie

Wojewódzki Inspektor Sanitarny postanowieniem z dnia 22 czerwca 2011r. znak [...] wydanym na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) i art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r., Nr 229, poz. 1954 ze zm.) utrzymał w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] 2011r. znak [...] o nałożeniu na zobowiązanego J. P. grzywny w wysokości 200 zł w celu przymuszenia do wykonania obowiązku poddania jego dziecka J. P. ur. [...] 2002r. obowiązkowemu szczepieniu przeciwko Td. W pkt 2 postanowienia wezwano zobowiązanego do wykonania obowiązku zaszczepienia dziecka w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia. W razie niewykonania obowiązku w wyznaczonym terminie poinformowano o możliwości nałożenia dalszych grzywien do wysokości 50.000 zł., w pkt 3 postanowienia wezwano zobowiązanego do wpłacenia nałożonej grzywny w terminie do 7 dni od dnia doręczenia postanowienia a w pkt 4 wezwano zobowiązanego do uiszczenia, z chwilą doręczenia postanowienia, opłaty

w wysokości 20 zł tytułem czynności egzekucyjnej – za wydanie postanowienia.

Postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego poprzedzone zostało wystawieniem przez ten organ tytułu wykonawczego na podstawie art. 2 § 1 pkt 10, art. 20 § 2 i art. 27 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, po stwierdzeniu niewykonania przez J. P., mimo upomnienia z dnia 06.05.2010r. znak [...], obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008r., Nr 234, poz. 1570 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień (Dz.U. z 2002r., Nr 237, poz. 2018) dotyczącego szczepienia dziecka skarżącego J. P.

Postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zostało zaskarżone przez J. P. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. W treści skargi J. P. zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia, uzasadniając wniosek w ten sposób, że jego wykonanie ma nieodwracalne skutki. Jak wskazał, rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania dopuszcza możliwości wystąpienia ciężkich odczynów poszczepiennych ze śmiercią włącznie. Nie da się w ocenie skarżącego odwrócić w żaden sposób efektu działania szczepionki lub szczepionek na organizm dziecka.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r., Nr 153, poz. 1270): po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie

o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w art. § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba, że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

Podstawową przesłanką wstrzymania wykonania decyzji jest wykazanie niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Oznacza to taką szkodę - majątkową, a także niemajątkową - która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest wykazanie przez stronę we wniosku okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia przez wykonanie zaskarżonego aktu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W świetle argumentów przedstawionych przez J. P. uzasadniających wstrzymanie zaskarżonego postanowienia, a odnoszących się do niepożądanych skutków ubocznych szczepionki przeciwko Td, wobec której niezastosowania skarżący został upomniany, a następnie przymuszony do wykonania tego obowiązku poprzez nałożenie grzywny w wysokości 200 zł, stwierdzić należy, że argumentacja ta nie może znaleźć uzasadnienia, gdyż przedmiotem sprawy a zarazem przedmiotem wniosku o wstrzymanie wykonania jest postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia w wysokości 200 zł. Postanowienie to zostało wydane na gruncie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ma na celu doprowadzenie do wykonania przez skarżącego obowiązku poddania dziecka szczepieniu przeciwko Td poprzez zobowiązanie do zapłaty określonej wysokości grzywny. Z tego względu skutków tego rodzaju postanowienia należy upatrywać w znaczeniu materialnym. Nie należy natomiast odnosić ich do kwestii ewentualnych konsekwencji zdrowotnych poddania dziecka szczepieniu. Jak wskazał organ, obowiązek szczepienia przeciwko Td poddany został regulacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień. Natomiast skutki braku realizacji zaskarżonego postanowienia uregulowano w przepisie art. 124 ust. 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, który stanowi, że nałożone grzywny w celu przymuszenia, nieuiszczone w terminie, podlegają ściągnięciu w trybie egzekucji należności pieniężnych, określonym w niniejszej ustawie.

J. P. w uzasadnieniu wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia w istocie podejmuje polemikę z zasadnością ciążącego na nim obowiązku zaszczepienia syna J. P., upatrując niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków

w fakcie zaszczepienia dziecka, natomiast nie odnosi się do skutków wynikających

z postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia. Sąd zauważa przy tym, że granice niniejszej sprawy wyznacza postanowienie w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia i stąd też Sąd nie może wypowiadać się w ramach postępowania o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia w kwestii samego obowiązku poddawania dziecka szczepieniom.

J. P. nie wykazał w konsekwencji, by zapłata przez niego kwoty 200 zł miała spowodować znaczną szkodę lub trudne do odwrócenia skutki w rozumieniu art. 61 § 3 p.p.s.a. Nie wskazał na przeszkody natury materialnej, uniemożliwiające mu zapłatę tej kwoty.

W związku z powyższym na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a Sąd oddalił wniosek J. P.Powered by SoftProdukt