drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Dostęp do informacji publicznej, Burmistrz Miasta, Zobowiązano do dokonania czynności, IV SAB/Gl 87/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-02-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SAB/Gl 87/11 - Wyrok WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2012-02-23 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-12-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Andrzej Matan
Edyta Żarkiewicz /sprawozdawca/
Małgorzata Walentek /przewodniczący/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Skarżony organ
Burmistrz Miasta
Treść wyniku
Zobowiązano do dokonania czynności
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 149 par. 1, art. 3 par. 2 pkt 8
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 1 i 2
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Walentek Sędziowie Sędzia WSA Andrzej Matan Sędzia WSA Edyta Żarkiewicz - Kunicka (spr.) Protokolant Paulina Nowak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 2012 r. sprawy ze skargi J. J. na bezczynność Burmistrza Miasta T. w przedmiocie informacji publicznej 1) zobowiązuje Burmistrza Miasta T. do załatwienia wniosku skarżącego z dnia [...] r. o udzielenie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku; 2) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3) zasądza od Burmistrza Miasta T. na rzecz skarżącego kwotę [...] zł ([...]) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

W piśmie z dnia [...] października 2011 r., przesłanym pocztą elektroniczną do Urzędu Miejskiego w T., J. J. wniósł o udostępnienie informacji publicznej w postaci wykazu uchwał Rady Miasta T. za lata 1990 – 2002 oraz wykazu uchwał Zarządu Miasta T. za lata 1990 – 2002. Sprecyzował, że wnioskowaną informację należy przesłać pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.

W odpowiedzi na powyższy wniosek, Burmistrz Miasta T. w piśmie z dnia . października 2011 r. poinformował, że w latach 1990 – 2002 r. wykazy uchwał Rady Miasta i Zarządu Miasta były prowadzone wyłącznie w formie papierowej w postaci zeszytów A4. Dodał, że wykaz uchwał Zarządu Miasta z 12 lat obejmuje około 664 strony, a wykaz uchwał Rady Miasta z tych lat obejmuje 217 stron. Następnie organ podniósł, że przygotowanie odpowiedzi na powyższy wniosek obejmuje wykonanie 881 kopii stron wykazu, a zgodnie z Zarządzeniem Nr [...] Burmistrza Miasta T. z dnia [...] lipca 2010 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w T. za wykonanie kserokopii w formacie A4 pobierana jest opłata w wysokości 0,20 zł. za stronę. W związku z tym opłata za przygotowanie kopii wykazów wymienionych we wniosku wynosi 176,20 zł. i musi być uiszczona przed dokonaniem czynności. Ponadto organ dodał, że możliwy jest również wgląd do wykazów na miejscu – w Urzędzie Miejskim w T. i podkreślił, że dostęp do informacji publicznej poprzez wgląd do dokumentów urzędowych na miejscu jest bezpłatny.

Pismem z dnia [...] października 2011 r., przesłanym pocztą elektroniczną, J. J. podniósł, że uzależnienie wysłania materiałów od uregulowania należności nie znajduje podstawy prawnej. W związku z tym podniósł, że oczekuje przesłania informacji publicznej zgodnie z wnioskiem, w ustawowym terminie.

Burmistrz Miasta T. w piśmie z dnia [...] listopada 2011 r. wskazał, że zarówno art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jak i Zarządzenie Nr [...] Burmistrza Miasta T. z dnia [...] lipca 2010 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w T., stanowią podstawę prawną pobrania opłaty za udostępnienie wymienionej informacji.

Następnie w przesłanym pocztą elektroniczną, piśmie z dnia [...] listopada 2011 r. J. J. wskazał adres, na który należy przesłać wnioskowaną przez niego informację publiczną w formie kserokopii.

W piśmie z dnia [...] listopada 2011 r. skarżący wezwał organ do usunięcia naruszenia prawa i do odstąpienia od pobierania opłaty za udostępnienie informacji publicznej. Podniósł zarzut naruszenia przez organ art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego, poprzez jego błędne zastosowanie, polegające na wydaniu postanowienia w oparciu o wewnętrzne źródło prawa oraz art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprzez jego błędne zastosowanie i określenie wysokości opłaty za udostępnienie informacji na poziomie przekraczającym upoważnienie ustawowe, a także art. 15 ust. 2 tej ustawy, przez jego niezastosowanie i uzależnienie udzielenia informacji publicznej od uiszczenia opłaty. Następnie wskazał, że zgodnie z zasadą wynikającą z art. 6 K.p.a., organy administracji działają na podstawie prawa. Oznacza to, że podstawą czynności o charakterze administracyjnym (a taką jest pobranie opłaty za udostępnienie informacji publicznej), mogą być wyłącznie źródła prawa w rozumieniu art. 87 Konstytucji. Podniósł, że w orzecznictwie sądowym przyjęto, iż nie może być podstawą działania organów administracji publicznej akt prawodawczy (zarządzenie), wydany na podstawie przepisu mającego charakter ogólnej normy kompetencyjnej i że niewątpliwie takim aktem jest Zarządzenie Burmistrza Miasta T., będące dokumentem wewnętrznym. W związku z tym podkreślił, że dokument ten wiąże wyłącznie pracowników organu i nie może być stosowany wobec osób trzecich. Dodał, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w postanowieniu rozstrzygającym sprawę o sygn. akt IV SA/GI 315/09, w analogicznej sytuacji orzekł, iż "zaskarżone zarządzenie jest aktem kierownictwa wewnętrznego. Zarządzenie to jest bowiem skierowane do dyrektorów wydziałów, kierowników biur oraz pracowników na stanowiskach samodzielnych, którym powierzono jego wykonanie i nie zostało skierowane na zewnątrz. Jest to akt wewnętrznego zarządzania kierownika jednostki organizacyjnej, z którego nie wypływają żadne obowiązki ani uprawnienia dla podmiotów zewnętrznych. Stanowi on swego rodzaju instrukcję obliczania opłat za udostępnienie informacji publicznej przez jednostki pozostające w strukturze organizacyjnej urzędu". Następnie skarżący podniósł, iż art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi, że organ może pobrać opłatę od wnioskodawcy, jeśli w wyniku udostępnienia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem lub formą udostępnienia. W tym zakresie podniósł, że organ nie wskazał, jakie dodatkowe koszty poniósł, ani nie przedstawił rzetelnej kalkulacji tych kosztów. Wskazanie opłat ustalonych w formie zryczałtowanej narusza przepisy ustawy, gdyż ryczałt z istoty nie odpowiada rzeczywiście poniesionym kosztom, a ponadto nie można obowiązku udzielenia informacji publicznej łączyć z uprawnieniem do uzyskania zysku rozumianego jako "wynagrodzenie za usługę" (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 14 grudnia 2005 r. sygn. akt II SA/Kr 1108/05). Skarżący zarzucił, że organ wskazał, iż opłata za wykonanie kserokopii wynosi [...] zł. (0,20 zł. za jedną stronę), nie przedstawiając sposobu wyliczenia tego kosztu. Dodał, że dostęp do informacji publicznej jest co do zasady bezpłatny (art. 7 ust. 2 ustawy), a zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, podmiot udostępniający informację publiczną ma obowiązek zapewnić możliwość jej kopiowania. Takie sformułowanie tego przepisu wyklucza możliwość pobierania opłaty za tę czynność (por. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 28 maja 2008 r. sygn. NK.II.KK.0911-118-08, Wspólnota 2008/24/31, LEX nr 388905). Skarżący podniósł, że organ uzależnił udzielenie informacji publicznej od uiszczenia opłaty, co stanowi naruszenie art. 15 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Według tego przepisu informację należy udostępnić po upływie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy o opłacie, o ile ten nie wycofał lub nie zmienił wniosku. Nie umożliwia więc warunkowego udzielenia informacji publicznej w zależności od uiszczenia opłaty.

W odpowiedzi na powyższe, Burmistrz Miasta T. w piśmie z dnia [...] grudnia 2011 r. wskazał, że skarżący został poinformowany o sposobie oraz kosztach udostępnienia wykazów obejmujących 12 lat funkcjonowania zarówno Rady Miejskiej jak i Zarządu Miasta. Podniósł, że nieprawdą jest, iż nie został przedstawiony sposób wyliczenia tego kosztu, gdyż został on ustalony zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Nr [...] Burmistrza Miasta T. z dnia [...] r. w sprawie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w T. Organ podkreślił, że pobranie opłaty jest możliwe, jeśli są spełnione jednocześnie dwa warunki: - udostępnienie informacji publicznej (nie udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej) następuje w trybie wnioskowym; - podmiot obowiązany do udostępnienia informacji ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. W tym zakresie wskazał, że na koszt przygotowania 881 kopii poszczególnych stron wymienionych wykazów składa się koszt zużytego papieru kserograficznego, toneru kserokopiarki i koszt wysyłki. Dodał, że o wysokości opłaty skarżący został poinformowany indywidualnie w odpowiedzi przesłanej pocztą elektroniczną. Ponadto podkreślił, że organ zobowiązany do udzielenia informacji publicznej w gminie - wójt (burmistrz, prezydent miasta) - zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wykonuje swe zadania przy pomocy urzędu gminy. Jest on równocześnie kierownikiem urzędu gminy (art. 33 ust. 3 ustawy). W związku z tym, w opinii Departamentu Prawnego MSWiA w zakresie kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako kierownika urzędu gminy, mieści się także wydawanie zarządzeń określających organizację pracy urzędu w zakresie m.in. szczegółowej procedury udostępniania informacji publicznej. W związku z tym prawidłowe jest ustalenie stawek opłat za udostępnienie informacji publicznej właśnie w takim zarządzeniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Pismem z dnia [...] grudnia 2011 r. J. J. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na bezczynność Burmistrza Miasta T. w przedmiocie informacji publicznej, o której udostępnienie wystąpił wnioskiem z dnia [...] października 2011 r. W skardze wniósł o uznanie, że powyższy organ pozostaje w bezczynności w przedmiocie udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej oraz o zobowiązanie organu do dokonania czynności w przedmiocie udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej lub uznanie uprawnienia do uzyskania wnioskowanej informacji publicznej, a tym samym stwierdzenie obowiązku ciążącego w tym zakresie na organie administracji publicznej oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania. W uzasadnieniu skarżący wskazał, że wnioskowana przez niego informacja należy do kategorii informacji publicznych, o jakich mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na podstawie przepisów art. 2 ust. 1 tej ustawy. Podniósł, że pomimo upływu terminu określonego w art. 13 ust. 1 cytowanej ustawy, organ nie udostępnił skarżącemu wszystkich wnioskowanych informacji publicznych, pozostając w tym zakresie w bezczynności. Nie odmówił również udostępnienia informacji w formie decyzji i nie powiadomił w tym terminie o powodach opóźnienia i nie wskazał nowego terminu, w jakim udostępni skarżącemu wnioskowane informacje.

W odpowiedzi na skargę, organ administracji wniósł o jej odrzucenie, ewentualnie oddalenie. Następnie przedstawił obszerne sprawozdanie z dotychczasowego postępowania i podniósł, że biorąc pod uwagę korespondencję wymienioną ze skarżącym zarówno w formie elektronicznej jak i pisemnej, w przedmiocie wnioskowanej informacji publicznej, określenie jej jako bezczynność jest bezzasadne. Podkreślił, że informacja publiczna określona we wniosku przesłanym pocztą elektroniczną, obejmuje 12 lat i prowadzona była jeszcze w formie tradycyjnej - zeszytów A4. Dodał, że w żadnym piśmie nie odmówił dostępu do wnioskowanej informacji. Poinformował natomiast wnioskodawcę o możliwościach organizacyjno-materialnych (kosztach w przypadku kserokopii, bezpłatnym wglądzie na miejscu), jakie są związane z udostępnieniem informacji z czasów, kiedy nie obowiązywała jeszcze ustawa o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

W piśmie z dnia [...] stycznia 2012 r. skarżący podniósł, że organ pozostaje w bezczynności, gdyż nie udostępnił wnioskowanej informacji publicznej. Dodał, że w swojej korespondencji organ nie wskazał, z jakiego powodu nie może lub nie chce udostępnić informacji w sposób wskazany we wniosku - tj. w formie elektronicznej. Podniósł, że fakt, iż wykaz uchwał sporządzony jest w formie papierowej nie tłumaczy, dlaczego wykazu tego nie można przesłać w formie elektronicznej (po jego zeskanowaniu), skoro można go przesłać w formie kserokopii. Ponownie zarzucił, że nie można uzależniać udostępnienia informacji publicznej od uiszczenia opłaty naliczonej przez organ, gdyż stanowi to naruszenie art. 15 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W dalszej części powtórzył argumentację zawartą w jego piśmie z dnia [...] listopada 2011 r. W podsumowaniu dodał, że nie ma znaczenia, kiedy dany dokument został wytworzony, istotne jest bowiem, kiedy realizowany jest wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Podniósł, że organ co prawda nie odmówił udzielenia informacji publicznej, ale bez wątpienia pozostaje w bezczynności, skoro pomimo trwającej dłuższy czas korespondencji nadal nie udostępnił żądanej informacji, choć jest w jej posiadaniu.

Na rozprawie pełnomocnik organu podtrzymał dotychczasowe stanowisko wyrażone w odpowiedzi na skargę i wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie podkreślenia wymagało, że zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. nr 153, poz. 1269 z późn. zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości w zakresie swojej właściwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym § 2 cytowanego przepisu stanowi, iż kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Ponadto na podstawie art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej P.p.s.a., kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1 – 4a cytowanego art. 3 § 2 tej ustawy. W przepisie art. 3 § 2 pkt 4 P.p.s.a. zostały wymienione – inne niż decyzje i postanowienia - akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Natomiast według art. 149 § 1 P.p.s.a. Sąd, uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1 – 4a zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub interpretacji lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

W wyniku rozpoznania skargi J. J. na bezczynność Burmistrza Miasta T. w zakresie wniosku skarżącego z dnia [...] października 2011 r. o udostępnienie wykazu uchwał Rady Miasta T. za lata 1990 – 2002 oraz wykazu uchwał Zarządu Miasta T. za lata 1990 – 2002, stwierdzić należało, że wymieniony organ administracji dopuścił się naruszenia przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 z 2001 r. poz. 1198 ze zm.) i w konsekwencji bezczynności, a wobec tego skarga zasługiwała na uwzględnienie.

W rozpoznawanej sprawie nie było bowiem kwestionowane, iż informacja, o której udzielenie wnosił skarżący, stanowi informację publiczną w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy i wobec tego podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie oraz że podmiotem zobowiązanym do jej udostępnienia jest Burmistrz Miasta T.

Natomiast według art. 13 ust. 1 wymienionej ustawy – co do zasady - udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Zgodnie zaś z art. 13 ust. 2 tej ustawy, jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W rozpoznawanej sprawie, w piśmie z dnia [...] października 2011 r., skarżący wniósł o udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres, wykazu uchwał Rady Miasta T. za lata 1990 – 2002 oraz wykazu uchwał Zarządu Miasta T. za lata 1990 – 2002.

W odpowiedzi na powyższy wniosek, pismem z dnia [...] października 2011 r. organ poinformował skarżącego, że w wymienionych latach, wykazy uchwał Rady Miasta i Zarządu Miasta były prowadzone w formie papierowej, w postaci zeszytów A4 i wobec tego przygotowanie odpowiedzi na wniosek obejmuje wykonanie 881 kopii stron wykazu, a za wykonanie kserokopii w formacie A4 pobierana jest opłata w wysokości 0,20 zł. za stronę. W związku z tym organ wskazał, że określona przez niego opłata za przygotowanie kopii wykazów wymienionych we wniosku musi być uiszczona przed dokonaniem czynności.

Następnie organ podtrzymał powyższe stanowisko w kolejnych pismach kierowanych do skarżącego, w tym również po wskazaniu przez skarżącego, w piśmie z dnia [...] listopada 2011 r., adresu, na który należy przesłać - w formie kserokopii - wnioskowane przez niego wykazy uchwał.

Wobec tego - w świetle przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie budzi wątpliwości bezczynność organu w zakresie rozpoznania wniosku skarżącego z dnia [...] października 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 tej ustawy, odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji. Natomiast na podstawie art. 14 ust. 1 tej ustawy, jeżeli organ udostępnia informację publiczną na wniosek to powinien uczynić to w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem. W sytuacji, gdy informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się (art. 14 ust. 2 ustawy).

Jednakże w ramach powiadomienia wnioskodawcy, iż informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, organ jest również zobowiązany do poinformowania wnioskodawcy, że jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia, nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostanie umorzone.

W przedmiotowej sprawie organ administracji publicznej nie dokonał żadnej z wymienionych czynności; przede wszystkim nie udostępnił wnioskowanej informacji, ani też nie wydał decyzji o odmowie jej udostępnienia lub o umorzeniu postępowania.

W związku z tym uzasadniony był zarzut skargi dotyczący bezczynności organu w zakresie rozpoznania wniosku skarżącego z dnia [...] października 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Podkreślenia przy tym wymaga, że uzależnienie udostępnienia informacji publicznej od uiszczenia opłaty, która według organu odpowiada wysokości kosztów związanych z udostępnieniem informacji, stanowi naruszenie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Przepis art. 15 ust. 1 tej ustawy stanowi bowiem, że jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W tym zakresie art. 15 ust. 2 wymienionej ustawy stanowi, że podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Przepis art. 15 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej określa zatem tylko, że zawiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty, a udostępnienie informacji następuje po upływie 14 dni od tego powiadomienia, niezależnie od tego, czy opłata została uiszczona.

W konsekwencji powyższego stwierdzić należało, że Burmistrz Miasta T. w sposób nieuprawniony uzależnił udostępnienie wnioskowanej przez skarżącego informacji publicznej od uiszczenia ustalonej przez niego opłaty i w następstwie tego doszło do bezczynności tego organu administracji.

Na podstawie cytowanego wyżej art. 149 § 1 P.p.s.a., sąd zobowiązał zatem Burmistrza Miasta T. do załatwienia wniosku skarżącego o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni (licząc od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi).

Jednocześnie Sąd nie stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Od daty złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej do daty wyroku upłynął bowiem okres, który przy uwzględnieniu wymiany korespondencji między organem i skarżącym oraz określonego w art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wydłużonego terminu udostępnienia informacji, nie uzasadnia stwierdzenia, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Zgodnie z art. 200 P.p.s.a. orzeczono o zwrocie kosztów postępowania, na które składa się uiszczony przez skarżącego wpis od skargi.Powered by SoftProdukt