drukuj    zapisz    Powrót do listy

6205 Nadzór sanitarny, Odrzucenie skargi, Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Odrzucono skargę, III SA/Lu 933/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-01-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Lu 933/20 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2021-01-13 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2020-10-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Jerzy Drwal /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6205 Nadzór sanitarny
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 53 § 1, art. 58 § 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Drwal po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na decyzję Wojewódzki Inspektor Sanitarny z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie obowiązku kwarantanny postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm., dalej powoływanej jako "p.p.s.a."), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a.

W myśl przepisu art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W rozpoznawanej sprawie A. K. (dalej jako "skarżący") wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na decyzję Wojewódzki Inspektor Sanitarny z dnia 9 czerwca 2020 r.

Jak wynika z akt administracyjnych zaskarżona decyzja została doręczona skarżącej w dniu 12 czerwca 2020 r. Termin do wniesienia skargi upływał w dniu 12 lipca 2020 r. (niedziela), a jako, że jest to dzień wolny od pracy, to ostatni dzień terminu – zgodnie z art. 83 § 2 p.p.s.a. – przypadł na dzień 13 lipca 2020 r. (poniedziałek). Skarga w niniejszej sprawie została zaś złożona w dniu 10 września 2020 r. (data nadania skargi w urzędzie pocztowym), a więc po upływie terminu do jej wniesienia.

Skarżąca nie wnosiła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Skarga wniesiona w dniu 10 września 2020 r. została zatem złożona po upływie ustawowo określonego terminu. Wniesienie skargi po upływie terminu skutkuje koniecznością jej odrzucenia na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

W tym stanie rzeczy, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., sąd skargę odrzucił.Powered by SoftProdukt