drukuj    zapisz    Powrót do listy

647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych, Umorzenie postępowania, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, II SA/Wa 365/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 365/16 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2016-05-30 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2016-03-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Sławomir Antoniuk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 161 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Antoniuk po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej [...] na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącemu Proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej [...] w [...] kwotę 200 (dwieście) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych decyzją z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] utrzymał w mocy decyzję własną z dnia [...] października 2015 r. nr [...] nakazującą Proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej [...] w [...] przywrócenia stanu zgodnego z prawem poprzez uaktualnienie danych osobowych J. O. polegające na naniesieniu w księdze chrztów adnotacji o treści zgodnej z żądaniem J. O. zawartym w "Oświadczeniu woli" z dnia [...] maja 2015 r.

Pismem z dnia 25 stycznia 2016 r. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej [...] w [...] wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] grudnia 2015 r.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania, wskazując iż po ponownym przeanalizowaniu materiału dowodowego stwierdził, że jego działanie miało miejsce bez podstawy prawnej, jako że nie był on uprawniony do wydania w niniejszej sprawie merytorycznego rozstrzygnięcia. W związku z tym na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) – dalej P.p.s.a. decyzją z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] w punkcie pierwszym uchylił decyzję z dnia [...] grudnia 2015 r. oraz poprzedzająca ją decyzję z dnia [...] października 2015 r., natomiast w punkcie drugim umorzył postępowanie w sprawie.

W piśmie z dnia 18 maja 2016 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - w odpowiedzi na wezwanie Sądu z dnia 13 maja 2016 r. - wskazał, iż decyzja z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] nie została zaskarżona.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje.

Zgodnie z art. 54 § 3 P.p.s.a., organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio.

Stosownie do art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

W przedmiotowej sprawie w wyniku złożonej przez Proboszcza Parafii [...] w [...] skargi na decyzję z dnia [...] grudnia 2015 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w trybie autokontroli uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] października 2015 r. i umorzył postępowanie w całości. Uwzględnienie skargi w wyniku autokontroli dokonanej przez organ powoduje, że postępowanie w sprawie staje się bezprzedmiotowe, nie istnieje bowiem decyzja, której legalność oceniać miał Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 54 § 3 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji. O zwrocie wpisu Sąd orzeczono na podstawie art. 201 § 1 P.p.s.a.Powered by SoftProdukt