drukuj    zapisz    Powrót do listy

, Dostęp do informacji publicznej, Wójt Gminy, Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa, II SAB/Wa 99/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Wa 99/16 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2016-06-23 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2016-02-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Grochowska-Jung /przewodniczący/
Ewa Marcinkowska
Iwona Maciejuk /sprawozdawca/
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Skarżony organ
Wójt Gminy
Treść wyniku
Zobowiązano ... i stwierdzono, że bezczynność miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa
Powołane przepisy
Dz.U. 2014 poz 782 art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 6, art. 1 ust. 1
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Grochowska - Jung, Sędziowie WSA Iwona Maciejuk (spr.), Ewa Marcinkowska, , po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2016 r. w trybie uproszczonym sprawy ze skargi J. B. na bezczynność Wójta Gminy L. w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] listopada 2015 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Wójta Gminy L. do rozpatrzenia pkt 2, 3, 4 wniosku z dnia [...] listopada 2015 r. w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, 2. stwierdza, że bezczynność organu w zakresie określonym w punkcie 1 nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. oddala skargę w pozostałym zakresie, 4. zasądza od Wójta Gminy L. na rzecz J. B. kwotę 100 (słownie: sto) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia [...] listopada 2015 r. (złożonym za pośrednictwem systemu

e-PUAP) J.B. wystąpił do Urzędu Gminy [...] o udostępnienie informacji publicznej w postaci:

1. informacji o udzielonych dotacjach dla Spółki [...]w roku 2015 (na konserwację rowów melioracyjnych oraz na inne cele),

2. kalkulacji finansowej inwestycji polegającej na budowle Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) ze środków gminy [...] oraz informacji o ustalonej lokalizacji tej inwestycji, dacie jej rozpoczęcia i zakończenia,

3. informacji o łącznej wysokości otrzymanych przez gminę [...] zaliczek

i zadatków z tytułu podpisanych w roku 2014 umów dzierżawy i przedwstępnych umów dzierżawy terenów po KPGO [...] (z 16 osobami prawnymi od których gmina odnotowała dochody w łącznej wysokości 63 616 931,52 zł. (wg informacji z załącznika nr 13 do Zarządzenia Wójta Gminy [...] Nr [...] z dnia [...] marca 2015 roku - dochody z tytułu dzierżawy gruntu dział 700 rozdział 70005 § 0750),

4. informacji o łącznej wysokości poręczeń, kaucji, gwarancji i innych form zabezpieczeń wykonania przez gminę [...] swoich zobowiązań z tytułu

16 umów zawartych z osobami prawnymi, o których mowa w punkcie 3 powyżej.

Wniósł o przesłanie powyższych Informacji na adres poczty elektronicznej

w formacie arkusza EXCEL lub edytora WORD (ew. w formatach kompatybilnych z tymi formatami).

Wójt Gminy [...] pismem z dnia [...] listopada 2015 r. (doręczonym wnioskodawcy [...] listopada 2015 r.) poinformował w odpowiedzi na punkt 1 wniosku,

że Spółka [...] otrzymała dotację z budżetu gminy w 2015 roku

w wysokości 106 801,36 zł. W odniesieniu do punktu 2,3 i 4 wniosku Wójt wezwał

o wskazanie szczególnej istotności żądanej informacji publicznej przetworzonej

dla interesu publicznego.

Wnioskodawca w piśmie z dnia [...] grudnia 2015 r. wskazał, że żądane informacje nie stanowią informacji publicznej przetworzonej. Niezależnie od powyższego wskazał, że informacje, o które wnosi dotyczą istotnego interesu publicznego. W budżecie gminy na rok 2015 z tytułu umów dzierżaw (których dotyczy wniosek) zostały zaplanowane przychody w bardzo dużej wysokości tj. 36 418 051 złotych. Na koniec pierwszego półrocza wykonanie tego planu zostało zrealizowane w wys. zaledwie ok. 2,5%. Fakt ten stanowi zagrożenie dla realizacji zadań publicznych bardzo ważnych dla wielu mieszkańców gminy. Ponadto nieuregulowany status prawny terenów na które zostały podpisane umowy przedwstępne może skutkować koniecznością zwrotu otrzymanych przez gminę w formie zaliczek lub zadatków kwot. Przedstawienie powyższego stanu rzeczy wszystkim mieszkańcom gminy [...] (w tym radnym) jest kluczową informacją dla debaty o budżecie gminy na rok 2016 i wieloletniej prognozie finansowej, a więc ujawnienie informacji o których mowa we wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia [...] XI 2015 roku w oczywisty sposób leży w szczególnym interesie wszystkich mieszkańców gminy i ma istotne znaczenie dla ew. zmiany w/w planu.

Wójt Gminy [...] pismem z dnia [...] grudnia 2015 r. odnosząc się do punktu 2 wniosku wskazał, że uchwalą Nr [...] Rady Gminy [...] na rok 2015 zmniejszone zostały nakłady na zadanie inwestycyjne, na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W projekcie budżetu na 2016 rok

nie zaplanowano wydatków na budowę na ten cel. W odniesieniu do punktu 3 wniosku organ wskazał, że pytanie zawiera odpowiedź. W odpowiedzi na punkt 4 organ podał, że uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia

o dobrowolnym poddaniu się egzekucji tytułem wpłaconych zaliczek na użytkowanie gruntów znajdują się na stronie BIP [...] - uchwały - 2013 - 2014 rok.

Pismem z dnia [...] stycznia 2016 r. J.B. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Wójta Gminy [...] w zakresie rozpatrzenia jego wniosku z dnia [...] listopada 2015 r. Skarżący wniósł o: zobowiązanie organu do udostępnienia przedmiotowej informacji publicznej

w terminie czternastu dni od daty doręczenia akt organowi; dokonanie kontroli przewlekłości postępowania administracyjnego, którego dotyczy skarga, zobowiązanie Wójta Gminy [...] do ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego niezałatwienia sprawy w terminie, orzeczenie, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenie organowi grzywny w maksymalnej wysokości określonej w art. 154 § 6 P.p.s.a. oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skarżący wskazał, że pismo organu z dnia [...] grudnia 2015 r. nie zawiera odpowiedzi na punkt 2, 3 i 4 wniosku. W odniesieniu do odpowiedzi organu na punkt 3 skarżący wskazał, że dochody i zaliczki to zupełnie inne wielkości finansowe (zaliczki składają się bowiem na łączne zadłużenie). W nawiązaniu do odpowiedzi na punkt 4 wniosku skarżący wskazał, że odpowiedzią na wniosek nie jest odesłanie

do stron Biuletynu Informacji Publicznej, gdy do uzyskania żądanej informacji konieczne jest zapoznanie się przez stronę z licznymi udostępnionymi na stronie BIP materiałami. Fakt ten potwierdza wyrok WSA w Łodzi z 21 października 2014 roku (sygn., akt II SAB/Łd 125/14). Niezależnie od powyższego skarżący podkreślił, iż na stronie BIP gminy [...], nie są dostępne (wbrew twierdzeniu organu) uchwały Rady Gminy dotyczące wszystkich umów zawartych przez organ z 16 osobami prawnymi w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji tytułem zawarcia tych umów. Podstawą żądania stwierdzenia rażącego naruszenia prawa jest fakt, że organ świadomie dążył do tego, aby skarżącemu wnioskowanej informacji nie udzielić oraz świadomie działał w sposób przewlekły. Organ przygotował w odpowiedzi na wniosek skarżącego wezwanie do uzasadnienia szczególnego interesu udzielenia informacji publicznej w dniu [...] listopada a wysłał go pocztą elektroniczną dopiero 10 dni później, a więc nie zrobił tego niezwłocznie mimo, iż mógł to zrobić bez żadnego wysiłku gdyż odpowiedź była gotowa i wystarczyło ją wysłać mailem.

W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy [...] wniósł o jej oddalenie

w całości. W uzasadnieniu wskazał, że stanowisko organu zajęte w piśmie z dnia

[...] listopada 2015 r. w odniesieniu do punktów 2-4 wniosku nie było prawidłowe.

Po ponownej analizie tej części wniosku udzielono skarżącemu odpowiedzi pismem

z dnia [...] grudnia 2015 r. Odnosząc się do punktu 2 wniosku strony organ wskazał,

że zawiera on żądanie dotyczące informacji, która nie istnieje. W budżecie Gminy [...] (w dacie [...] grudnia 2015 r. był to jeszcze projekt budżetu) na 2016 r.

nie zostały zaplanowane środki na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Taka inwestycja nie jest przewidywana w 2016 r., oczywiste jest więc, że Gmina nie dysponuje informacjami, o które wystąpił w pkt. 2 swojego wniosku skarżący.

Natomiast pkt. 3 wniosku dotyczył informacji, którą już skarżący dysponował. Zarządzenie nr [...] Wójta Gminy [...] z dnia [...] marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

w załączniku nr 13 zawiera informację o stanie mienia, w tym dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz

z wykonywania posiadania za rok 2014. Dane te sporządzone zostały w podziale na dochody min. z tytułu dzierżawy gruntu, w zestawieniu tabelarycznym w układzie: liczba porządkowa (1); osoby fizyczne i prawne (2); teren dzierżawy (3); przedmiot dzierżawy (4); dochody uzyskane w 2014 r.(5). Pod liczbą porządkową 6 w tabeli w pozycji (2) znajduje się wpis: "Osoby prawne - 16 dzierżawców", w pozycji (3) znajduje się wpis: "[...]", w pozycji (4) znajduje się wpis: "Dzierżawa gruntu", w pozycji (5) znajduje się wpis: "63 616 931,52." W rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu przedstawiane są kompletne informacje o dochodach Gminy oraz jej wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu Gminy oraz o jej zobowiązaniach (zadłużeniu).

Zatem wnioskodawca dysponuje wiedzą w przedmiocie wysokości uzyskanych w 2014 roku dochodów z dzierżawy, dotyczących 16 osób prawnych. Jednakże skarżący chce informacji innej "pozwalającej na ustalenie faktycznego poziomu zadłużenia gminy (...)" , gdyż uważa, że "Dochody i zaliczki to zupełnie inne wielkości finansowe (zaliczki składają się bowiem na łączne zadłużenie gminy)".

Wójt stwierdził, iż z powyższego wynika, że informacje publiczne, którymi dysponuje skarżący, nie są dla niego satysfakcjonujące, gdyż nie odpowiadają jego subiektywnym kryteriom i założonym przezeń celom.

Stanowisko takie jak w zakresie punktu 3 organ zajął również w zakresie żądania wnioskodawcy wyrażonego w punkcie 4 wniosku. Wójt podniósł, że zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa (art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) Wójt Gminy musi uzyskać zgodę Rady Gminy na dokonywanie określonych czynności, w tym min. dotyczących gospodarowania nieruchomościami oraz zaciągania zobowiązań. Zatem również w zakresie złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu

się egzekucji (czyli formie zabezpieczenia) Rada Gminy [...] podjęła uchwały dotyczące zawartych umów, opublikowane na stronie BIP w zakładce uchwały. Innych poręczeń, kaucji czy gwarancji nie było, więc odesłanie do strony Biuletynu Informacji publicznej było prawidłowe. Organ wskazał też, że niewątpliwie nie było prawidłowe zakwalifikowanie wniosku w zakresie pkt. 2-4 jako żądanie informacji publicznej przetworzonej. Nie zmienia to jednak faktu, iż następnie organ odpowiedział na wniosek skarżącego w całości. Niezadowolenie skarżącego z udzielonej odpowiedzi nie uzasadnia jednak uznania bezczynności organu w przedmiocie udzielenia informacji publicznej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga w znacznej części jest zasadna.

W przypadku złożenia skargi na bezczynność w zakresie udostępnienia informacji publicznej obowiązkiem Sądu jest w pierwszej kolejności zbadanie,

czy sprawa mieści się w zakresie podmiotowym i przedmiotowym ustawy z dnia

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782), zwanej dalej u.d.i.p. Dopiero bowiem stwierdzenie, że podmiot, do którego zwrócił

się wnioskodawca, był zobowiązany do udzielenia informacji publicznej, oraz że żądana informacja miała charakter informacji publicznej w rozumieniu przepisów u.d.i.p., pozwala na dokonanie oceny, czy w konkretnej sprawie można skutecznie zarzucić wskazanemu podmiotowi bezczynność w zakresie realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej (por. P. Szustakiewicz, Postępowanie w sprawie bezczynności

w zakresie udzielenia informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych, Przegląd Prawa Publicznego 2012, nr 6, s. 75 i n. wraz z powołanym orzecznictwem).

W ocenie Sądu, sprawa niniejsza mieści się zarówno w zakresie podmiotowym, jak i przedmiotowym u.d.i.p. Przepis art. 4 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. stanowi, że do udostępniania informacji publicznej obowiązane są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności organy władzy publicznej.

W świetle powyższego nie ma wątpliwości, że Wójt Gminy [...] jest podmiotem obowiązanym na gruncie powołanej ustawy.

Pojęcie informacji publicznej ustawodawca określił natomiast w art. 1 ust. 1

i art. 6 u.d.i.p. W myśl tych przepisów, informacją publiczną jest każda informacja

o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 u.d.i.p. Uwzględniając wszystkie aspekty wynikające z treści tych przepisów, należy przyjąć,

że informacją publiczną jest każda informacja dotycząca sfery faktów i danych publicznych, a więc każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów realizujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań publicznych

i gospodarowania mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

W ocenie Sądu, żądanie udostępnienia informacji żądanych w punktach od 1 do 4 wniosku z dnia [...] listopada 2015 r. stanowi żądanie udostępnienia informacji publicznej. Powyższe nie było nadto kwestionowane przez organ. Wójt Gminy [...] zasadnie przyznał nadto, że żądane we wniosku informacje nie stanowią informacji publicznej przetworzonej. W ocenie Sądu treść wniosku jednoznacznie wskazuje, że każda z żądanych w nim informacji jest informacją publiczną prostą dotyczącą majątku publicznego, a w odniesieniu do punktu 2 wniosku dotyczącą zamierzeń działań władzy wykonawczej w aspekcie wydatkowania środków publicznych (nie jest to przy tym zapytanie o zdarzenie przyszłe).

W sytuacji, gdy wniosek dotyczy informacji będącej informacją publiczną, tak jak w niniejszej sprawie, organ (podmiot obowiązany) powinien: 1) udostępnić tę informację w formie czynności materialno-technicznej, co winno nastąpić bez zbędnej zwłoki,

nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku oraz w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem; 2) wydać, na podstawie art. 16 ust. 1 u.d.i.p., decyzję o odmowie jej udostępnienia w razie uznania, że zachodzą podstawy do takiej odmowy, 3) udzielić informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 i art. 14 ust. 2 u.d.i.p., wyjaśniając przyczyny braku możliwości udostępnienia informacji w terminie bądź zgodnie z wnioskiem, przy jednoczesnym wskazaniu, w jakim terminie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie lub 4) poinformować pisemnie wnioskodawcę, że nie posiada żądanej informacji.

W sprawie jest bezsporne, że organ rozpatrzył wniosek w zakresie punktu 1, czego skarżący nie kwestionuje. Pismem z dnia [...] listopada 2015 r., doręczonym w dniu [...] listopada 2015 r. organ udzielił bowiem żądanej informacji. Informacja została udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a zatem skargę w tym zakresie Sąd uznał za niezasadną. W tym zakresie podlegała ona oddaleniu.

Jednocześnie Sąd stwierdził, że skarga jest zasadna w części dotyczącej rozpatrzenia punktów 2, 3 i 4 wniosku.

Żądanie zawarte w punkcie 2 wniosku dotyczyło udzielenia informacji o kalkulacji finansowej inwestycji polegającej na budowle Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) ze środków gminy [...] oraz informacji o ustalonej lokalizacji tej inwestycji, dacie jej rozpoczęcia i zakończenia. Wójt Gminy [...], wbrew twierdzeniom odpowiedzi na skargę, nie udzielił wnioskodawcy żądanej informacji. Wskazanie w piśmie z dnia [...] grudnia 2015 r., że w projekcie budżetu na 2016 r. nie zaplanowano wydatków na budowę na ten cel nie jest jednoznaczne

ze wskazaniem, że organ żądanej informacji nie posiada. Wnioskodawca nie pytał o kwotę zaplanowanych wydatków na ten cel w 2016 r., ale o kalkulację finansową inwestycji. Jeśli takiej organ nie dokonał, to należało o powyższym poinformować wnioskodawcę. Nie udzielono też informacji o ustalonej lokalizacji inwestycji, dacie jej rozpoczęcia i zakończenia. W piśmie organu z dnia [...] grudnia 2015 r. brak jest danych w tym zakresie. Nie wynika z niego jednocześnie, że organ poszczególnymi żądanymi informacjami nie dysponuje. Wskazanie Sądowi w odpowiedzi na skargę, że organ

nie dysponuje informacjami wymienionymi w punkcie 2 wniosku nie stanowi

o rozpatrzeniu wniosku J.B. na gruncie u.d.i.p. Organ

nie poinformował o powyższym wnioskodawcy pismem, a zatem tak na dzień wniesienia skargi, jak i na dzień orzekania przez Sąd, Wójt Gminy [...] pozostaje w bezczynności w zakresie punktu 2 wniosku.

W odniesieniu do żądania zawartego w punkcie 3 wniosku, tj. informacji o łącznej wysokości otrzymanych przez Gminę [...] zaliczek i zadatków z tytułu podpisanych w roku 2014 umów dzierżawy i przedwstępnych umów dzierżawy terenów po KPGO [...] (z 16 osobami prawnymi od których gmina odnotowała dochody w łącznej wysokości 63 616 931,52 zł. (wg informacji z załącznika nr 13 do Zarządzenia Wójta Gminy [...] Nr [...] z dnia [...] marca 2015 roku - dochody z tytułu dzierżawy gruntu dział 700 rozdział 70005 § 0750), organ niezasadnie wskazał w piśmie z dnia [...] grudnia 2015 r., że pytanie zawiera odpowiedź. Wnioskodawca nie pytał bowiem o kwotę dochodów z tytułu dzierżawy gruntu z tytułu umów zawartych z 16 osobami prawnymi, ale o łączną wysokość otrzymanych zaliczek i zadatków z tytułu podpisanych w roku 2014 umów dzierżawy i przedwstępnych umów dzierżawy. Organ odpowiedzi na to pytanie nie udzielił. Także odpowiedź na skargę nie wskazuje, aby wniosek w tym zakresie został rozpatrzony. W odniesieniu do odpowiedzi na skargę wskazania wymaga nadto, że to nie organ decyduje o treści żądania. Organ może odpowiedzieć, że takiej informacji nie ma, że nią nie dysponuje (z akt sprawy

nie wynika, aby takiej informacji organ udzielił), może udzielić żądanej informacji, bądź wydać decyzję o odmowie jej udostępnienia.

Sąd stwierdził jednocześnie, że także wniosek w zakresie punktu 4 nie został należycie rozpatrzony. Wprawdzie, na pytanie dotyczące informacji o łącznej wysokości poręczeń, kaucji, gwarancji i innych form zabezpieczeń wykonania przez gminę [...] swoich zobowiązań z tytułu 16 umów zawartych z osobami prawnymi,

o których mowa w punkcie 3 powyżej, Wójt Gminy [...] wskazał w piśmie z dnia [...] grudnia 2015 r., że uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji tytułem wpłaconych zaliczek na użytkowanie gruntów znajdują się na stronie BIP [...] - uchwały - 2013 - 2014 rok, jednakże skarżący zakwestionował w skardze fakt udostępnienia pełnej informacji w żądanym zakresie. Podniósł bowiem, że na stronie BIP gminy [...], nie są dostępne uchwały Rady Gminy dotyczące wszystkich umów zawartych przez organ

z 16 osobami prawnymi w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia

o dobrowolnym poddaniu się egzekucji tytułem zawarcia tych umów.

Z ustaleń Sądu dokonanych na stronie BIP wynika, iż istotnie brak jest pełnej informacji w żądanym przez wnioskodawcę zakresie dotyczącym wszystkich umów zawartych z 16 osobami prawnymi (takie było żądanie wniosku). W odniesieniu do zarzutu skargi w tym zakresie organ wskazał w odpowiedzi na skargę, że uchwały dotyczące zawartych umów zostały opublikowane na stronie BIP.

Z powyższego nie wynika, czy takie uchwały podjęte zostały w odniesieniu do wszystkich 16 osób prawnych, o których jest mowa w żądaniu punktu 4 wniosku. Odesłanie do strony BIP stanowiłoby o braku bezczynności organu w zakresie punktu 4 wniosku, gdyby organ oświadczył, że "informacja o łącznej wysokości poręczeń, kaucji, gwarancji i innych form zabezpieczeń wykonania przez gminę [...] zobowiązań z tytułu 16 umów zawartych z osobami prawnymi, o których mowa w punkcie 3" znajduje się na stronie BIP. Takiej informacji organ nie udzielił. Wniosek jest rozpatrzony należycie, jeśli informacja żądana przez stronę jest udzielona w pełnym wnioskowanym zakresie (pkt 4), co nie miało miejsca w niniejszej sprawie.

Wobec tego, że organ w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku

o udostępnienie informacji publicznej nie udzielił wnioskodawcy informacji żądanych

w punkcie 2, 3 i 4, a jednocześnie organ nie wydał decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej żądanej w punkcie 2, 3 i 4 wniosku (brak jakichkolwiek informacji we wskazanym zakresie ze strony organu, którego bezczynność jest przedmiotem skargi), Sąd zobowiązał organ do rozpatrzenia wniosku we wskazanym zakresie

w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy.

Sąd stwierdził jednocześnie, że bezczynność organu we wskazanym zakresie

nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa. Stanowisko organu wyrażone najpierw w piśmie z dnia [...] listopada 2015 r. w zakresie punktu 2, 3 i 4 wniosku,

a następnie w piśmie z dnia [...] grudnia 2015 r. wskazuje na niewłaściwe kwalifikowanie tak samej żądanej informacji, jak i błędne rozumienie treści żądań. Nadanie żądaniom wniosku odmiennych treści niż w nich wyrażone nie stanowi jednakże w ocenie Sądu, na gruncie niniejszej sprawy, o celowym działaniu organu, które nakierowane byłoby na pozbawienie wnioskodawcy prawa do informacji publicznej. W świetle powyższego brak jest podstaw do przypisania bezczynności organu charakteru rażącego naruszenia prawa. W stanie tej sprawy, z uwagi na podejmowane dotychczas działania organu – choć niewystarczające na gruncie u.d.i.p. – Sąd nie znalazł także podstaw do wymierzenia organowi grzywny. Każda kolejna czynność organu podejmowana

w sprawie wniosku wskazuje, że organ analizował swoje działania pod kątem zrealizowania wniosku. Skarga w zakresie wymienionych żądań podlegała zatem także oddaleniu. Sąd wskazuje jednocześnie, że przepisy ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewidują możliwości zobowiązania organu do ukarania dyscyplinarnego pracownika, czego domagał się skarżący.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 149 § 1 pkt 1 i § 1a w zw. z art. 119 i art. 120 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) orzekł, jak w punkcie 1 i 2 wyroku. W punkcie 3 wyroku Sąd orzekł na podstawie art. 151 powołanej ustawy. O kosztach postępowania sądowego w punkcie 4 wyroku Sąd orzekł na podstawie art. 200 powołanej ustawy.Powered by SoftProdukt