drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania, II SA/Gd 653/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-11-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 653/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2011-11-10  
Data wpływu
2011-08-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Wanda Antończyk /przewodniczący/
Tamara Dziełakowska
Mariola Jaroszewska /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II OZ 1358/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-12
II OZ 412/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-18
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odmówiono dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 33 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Antończyk Sędziowie: Sędzia WSA Tamara Dziełakowska Sędzia WSA Mariola Jaroszewska (spr.) Protokolant Sekretarz Sądowy Dorota Kotlarek po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2011 r. na rozprawie sprawy ze skarg Instytutu A w G oraz B. B., A. B. i M. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w z dnia 31 maja 2011 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy odmówić dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania Spółdzielni Mieszkaniowej B w G.

Uzasadnienie

"A" w G. oraz B. B., A. B. i M. B. wnieśli skargi na opisaną wyżej decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia 5 listopada 2010 r. nr [...] o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach nr [...] i nr [...] w G. przy ul. [...].

W toku postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku wpłynął wniosek "B" w G. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze strony. W uzasadnieniu wniosku "B" podaje, iż działka nr [...] "pozostaje w jej zasobach", nie graniczy bezpośrednio z inwestowanymi nieruchomościami, lecz w interesie faktycznym Spółdzielni jest udział w przedmiotowym postępowaniu z uwagi na "brak regulacji terenowo – prawnej dojazdu do planowanej inwestycji", co może skutkować nieuprawnionym wykonywaniem dojazdu i parkowania pojazdów do wybudowanego w przyszłości budynku mieszkalnego przy ul. [...] (vide: wniosek k. 54). W dalszej części pisma Spółdzielnia twierdzi o braku dostępu do drogi publicznej dla działek nr [...] i [...] poprzez brak uregulowania przez Gminę G. statusu ulicy [...] jako drogi publicznej na całym jej przebiegu, co zdaniem wnioskującej czyni obawę, iż w przyszłości dojazd do przedmiotowych działek będzie wymuszony od strony ulic [...] i [...] oraz przez teren drogi wewnątrzosiedlowej usytuowanej na działce [...]. Spółdzielnia podziela stanowisko skarżących B. B., A. B.i M. B. co do tego, że stronami postępowania powinni być także pozostali mieszkańcy ulicy [...], którzy korzystają ze schodów graniczących z nieruchomością inwestorki, a stanowiących piesze połączenie komunikacyjne pomiędzy osiedlem Spółdzielni i ulicą [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Wniosek "B" w Gdyni o dopuszczenie do udziału w sprawie nie mógł zostać uwzględniony.

Przedmiotowy wniosek podlega rozpoznaniu na podstawie art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), który stanowi, że udział w charakterze uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie przysługuje zażalenie.

Niewątpliwie "B" nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym w charakterze strony, nie będąc za taką uznana przez prowadzące sprawę organy. Pozostaje niesporne, że działka nr [...] nie graniczy bezpośrednio z inwestowanymi nieruchomościami, rozdziela je działka stanowiącą własność gminy G. Niemniej, działka [...] wskazana została w analizie urbanistycznej jako jedna z działek niesąsiadujących bezpośrednio z terenem inwestycji, ale znajdujących się ustalonym obszarze analizowanym (vide: analiza dołączona do decyzji I instancji, w aktach administracyjnych). Z treści analizy wynika również, iż działki nr [...] i [...] posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej od ulicy [...].

Pozostaje także poza sporem, że stronami kontrolowanego postępowania administracyjnego, jak wynika z akt administracyjnych, są właściciele nieruchomości sąsiadujących bezpośrednio z działkami nr [...]i [...].

W świetle przytoczonych wyżej okoliczności oraz treści wniosku, zdaniem Sądu, "B" nie wykazała, iż posiada interes prawny w rozumieniu art. 33 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądem administracyjnym do udziału w postępowaniu sądowym w charakterze strony.

W judykaturze przyjmuje się jednolicie, że o tym, czy wnioskodawca ubiegający się o udział w postępowaniu sądowoadministracyjnym ma interes prawny w danej sprawie, decyduje norma prawa materialnego, na której oparto zaskarżony akt administracyjny, a nie interes faktyczny. Związek ten musi być przy tym bezpośredni oraz realny (por. m.in. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie: z dnia 27 kwietnia 2011 r., sygn. akt II FSK 2025/09, Baza orzeczeń LEX nr 786096; z dnia 7 kwietnia 2011, sygn. akt I OZ 240/11, Baza orzeczeń LEX nr 786168; z dnia 4 lutego 2011, sygn. akt II OZ 18/11, Baza orzeczeń Lex nr 743838; z dnia 22 września 2010 r., sygn. akt I OZ 709/10, Baza orzeczeń LEX nr 741962).

Tak więc o interesie prawnym osobistym, własnym i indywidualnym, o istnieniu którego przesądza norma prawa materialnego, mówi się, gdy przypisać go można do zindywidualizowanego podmiotu w tym znaczeniu, że akt prawny skierowany do danej osoby musi wpływać na jej sytuację prawną. Natomiast od interesu prawnego trzeba odróżnić interes faktyczny, występujący wówczas, gdy dany podmiot jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak wskazać przepisu prawa powszechnie obowiązującego, który stanowiłby podstawę jego roszczenia i w konsekwencji uprawniał go do żądania stosownych czynności organu administracji.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy trzeba zauważyć, że "B" w opisanym wyżej wniosku nie powołała się na konkretną normę prawa materialnego, z której wywiodłaby swój interes prawny, przeciwnie, powołuje się wprost na swój interes faktyczny, wywodzony ze spekulacji odnoszących się do mogącej powstać w przyszłości inwestycji. Materialnoprawne przepisy regulujące niniejsze postępowanie administracyjne zawiera ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), a w szczególności jej art. 61. Jak wskazuje się w orzecznictwie, na gruncie tej ustawy krąg stron postępowania w sprawie warunków zabudowy nie jest ograniczony wyłącznie do właścicieli (użytkowników wieczystych) działek mających wspólną granicę z działką, której dotyczyć ma decyzja o warunkach zabudowy (por. wyrok NSA z dnia 2 grudnia 2009 r., sygn. akt II OSK 1880/08; wyrok NSA z dnia 22 lutego 2006 r., sygn. akt II OSK 551/05; wyrok NSA z dnia 17 kwietnia 2007 r.; sygn. akt II OSK 646/06; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 listopada 2008 r., sygn. akt II SA/Po 296/08). Sąd orzekający w niniejszej sprawie wyraża przy tym stanowisko, że stronami postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie warunków zabudowy, poza wnioskodawcą, będą zawsze właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości inwestowanej oraz nieruchomości przylegających do terenu inwestycji. Stronami tego postępowania administracyjnego nie są natomiast dalsi właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości pozostających w granicach obszaru analizowanego, ale ewentualnie ci spośród nich, którzy mogą wykazać się interesem prawnym w rozumieniu art. 28 kpa (por. także wyrok WSA w Gdańsku z dnia 17 lipca 2008 r., sygn. akt II SA/Gd 322/08; wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 28 maja 2008 r., sygn. akt II SA/Bd 243/08; wyrok WSA w Kielcach z dnia 24 marca 2006 r., sygn. akt II SA/Ke 536/05).

Natomiast w postępowaniu przed sądem administracyjnym badanie interesu prawnego podmiotu, który nie był stroną postępowania administracyjnego, a chce uczestniczyć w postępowaniu sądowym na prawach strony, odbywa się na warunkach określonych w przytoczonym wyżej przepisie art. 33 § 2. Oznacza to również, iż ciężar wykazania interesu prawnego spoczywa na wnioskodawcy, który powinien przedstawić dowody i argumenty przemawiające za tym, że wynik postępowania przed sądem administracyjnym będzie dotyczył jego interesu prawnego.

W ocenie Sądu wniosek "B" na takie dowody i okoliczności się nie powołuje, w szczególności zaś nie wskazuje na takie negatywne oddziaływanie inwestycji, które wyklucza normalne korzystanie z działki, do której jak twierdzi ma tytuł prawny. Wnioskodawca czyni jedynie daleko idące spekulacje w zakresie rozwiązań komunikacyjnych, nieprzewidzianych w decyzji Prezydenta Miasta z dnia 5 listopada 2010 r. nr [...].

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na mocy art. 33 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi odmówił dopuszczenia "B" w G. do udziału w niniejszej sprawie.Powered by SoftProdukt