drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Zagospodarowanie przestrzenne, Rada Miasta, Sprostowano niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, IV SA/Wa 1733/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 1733/14 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2014-12-19  
Data wpływu
2014-08-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Łukasz Krzycki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Zagospodarowanie przestrzenne
Sygn. powiązane
II OSK 585/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Sprostowano niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 156 par. 1-2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący - sędzia WSA Łukasz Krzycki po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody [...] na uchwałę Rady [...] z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia: sprostować oczywistą omyłkę w pkt 1. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 1733/14, poprzez zastąpienie wyrażenia "nr [...]" wyrażeniem "nr [...] i [...]".

Uzasadnienie

W pkt 1. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 grudnia 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 1733/14, doszło do oczywistej omyłki w zakresie numerów działek, co do których Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Z treści pism procesowych bezsprzecznie wynika, że jeszcze przed dniem podjęcia zaskarżonej uchwały działka ew. nr [...] z obrębu [...] została podzielona na działki ew. nr [...] i [...].

Oczywiste jest w realiach niniejszej sprawy, że Sąd miał na uwadze działki powstałe po podziale.

Wobec powyższego, na podstawie art. 156 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), należało orzec jak w sentencji.Powered by SoftProdukt