drukuj    zapisz    Powrót do listy

6120 Ewidencja gruntów i budynków, Ewidencja gruntów, Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Uchylono zaskarżoną decyzję, IV SA/Wa 1045/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 1045/13 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2013-07-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2013-05-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Agnieszka Góra-Błaszczykowska /przewodniczący sprawozdawca/
Aneta Dąbrowska
Tomasz Wykowski
Symbol z opisem
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Hasła tematyczne
Ewidencja gruntów
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 145 par. 1 pkt 1 lit b, art. 200
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.), Sędziowie sędzia WSA Aneta Dąbrowska, sędzia WSA Tomasz Wykowski, Protokolant sekr. sąd. Julia Durka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2013 r. sprawy ze skargi A. P. i T.P. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2. zasądza od [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na rzecz skarżących A. P. i T. P. kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego .

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] 03.2013 r [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego utrzymał w mocy decyzję Starosty [...] z dnia [...].12.2012 r., odmawiającej dokonania zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków w odniesieniu do działek ewidencyjnych nr [...] i [...] z obrębu [...] , polegającej na zmianie użytku gruntowego Ls na inny.

Decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym:

A. P. wniosła o zmianę klasyfikacji gruntów z leśnych na inne dla działek położonych w gminie W. o nr ewidencyjnych nr [...] i [...] z obrębu [...] .

Decyzją z [...].12.2012 Starostwa [...] odmówił dokonania zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków polegającej na zmianie użytku gruntowego Ls na inny uzasadniając, że w uproszczonym planie urządzenia lasu działki te oznaczone są jako las.

Decyzją z dnia [...].03.2013 r [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego utrzymał w mocy decyzję Starosty [...] z dnia [...].12.2012 r. W uzasadnieni organ podniósł, że na terenie obejmującym przedmiotowe działki już w latach 60- tych występował las. Konieczność uwzględnienia istniejącego uproszczonego planu urządzenia lasu powoduje, że organ nie może dokonywać zmian w danych ewidencyjnych dotyczących lasu, które byłyby niezgodne z ustaleniami planu urządzenia lasu. W skardze do tutejszego Sądu skarżący wnieśli o uchylenie zaskarżonej decyzji jak również poprzedzającej ją decyzji Starosty [...] . Decyzji zarzucili naruszenie art. 20 ust.1 pkt 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne poprzez sankcjonowanie zapisów w ewidencji, niezgodnych ze stanem faktycznym oraz art. 22 ust.3 w.w. ustawy przez brak wezwania wnioskodawców do dostarczenia dokumentów geodezyjnych i kartograficznych umożliwiających dokonanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko, zawarte w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co

następuje:

Uprawnienia wojewódzkich sądów administracyjnych, określone przepisami m. in. art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269, ze zm.) oraz art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (D.U. Nr 153, poz. 1270, ze zm. - dalej w skrócie: P.p.s.a.), sprowadzają się do kontroli działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, tj. kontroli zgodności zaskarżonego aktu z przepisami postępowania administracyjnego, a także prawidłowości zastosowania i wykładni norm prawa materialnego.

Badając legalność zaskarżonej decyzji w oparciu o wyżej powołane przepisy i w granicach sprawy, nie będąc jednak związany - stosownie do art. 134 P.p.s.a. - zarzutami i wnioskami skargi Sąd uznał, iż decyzja [...]Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...].03.2013 z [...] stycznia 2013 r. narusza prawo w stopniu kwalifikującym ją do wyeliminowania z obrotu prawnego.

Podstawą wydania zaskarżonej decyzji było stwierdzenie przez organy, że zadośćuczynienie wnioskowi skarżących jest niemożliwe z uwagi na wiążący charakter uproszczonego planu urządzenia lasu.

Na rozprawie w dniu 9.07.2013 pełnomocnik skarżących złożył do akt sprawy pismo Starosty [...] z dnia [...].04.2013r., w którym - uznając zasadność wniosku skarżących - stwierdzono naruszenie procedury sporządzania uproszczonego planu urządzenia lasu dla obrębu ewidencyjnego [...] , obowiązującego od dnia [...].01.2009 do dnia [...].12.2013r. Z uwagi na nieskuteczne zawiadomienie przez gminę

właścicieli lasów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu, Starosta [...] uchylił czynność zatwierdzenia w.w. planu.

W tej sytuacji zaistniała przesłanka do uchylenia decyzji z uwagi na pojawienie się nowej okoliczności, o czym mowa w art. 145 § 1 pkt 8 k.p.a., gdyż zaskarżona decyzja została wydana w oparciu o uproszczony plan urządzenia lasu, podczas gdy następnie uchylono czynność zatwierdzenia w.w. planu.

Mając powyższą okoliczność na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit b) p.p.s.a.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 200 p.p.s.a. w zw. z § 14 ust. 2 pkt 1 lit c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jednolity D.U. 2013 poz.490).Powered by SoftProdukt