drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, I SA/Gd 956/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-01-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gd 956/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2007-01-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-11-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Ewa Wojtynowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Dnia 10 stycznia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Wojtynowska, , , po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Syndyka Masy Upadłości Firmy A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie: zarachowania wpłaty na poczet zaległości w podatku od nieruchomości postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Postanowieniem nr [...] z dnia [...] Prezydent Miasta dokonał zarachowania wpłaty na zaległość z tytułu podatku od nieruchomości ciążącą na "A" Sp. z o.o. z siedzibą w T. w ten sposób, że na poczet należności głównej za okres od lipca 2001 roku do marca 2004 roku zaliczył kwotę [...] złotych, zaś kwotę [...] złotych zaliczył na poczet odsetek za zwłokę.

Po rozpatrzeniu zażalenia Syndyka Masy Upadłości "A" Sp. z o.o. z siedzibą w T., Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem z dnia [...] nr [...] uchyliło zaskarżone postanowienie w całości i zaliczyło wpłatę wynoszącą [...] złotych w ten sposób, że na poczet zaległości głównej zarachowano [...] złotych, zaś na poczet odsetek za zwłokę – kwotę [...] złotych.

Pismem z dnia 30 października 2006 roku Syndyk Masy Upadłości "A" wniósł od postanowienia organu II instancji skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Do skargi tytułem wpisu sądowego, załączone zostały znaczki opłaty sądowej na kwotę 200,00 złotych.

Zarządzeniem z dnia 30 listopada 2006 roku skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od powyższej skargi w wysokości 100,00 złotych w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższa przesyłka pomimo 2-krotnego prawidłowego awizowania nie została podjęta w terminie. Zatem, zarządzeniem z dnia 8 stycznia 2007 roku została ona pozostawiona w aktach ze skutkiem doręczenia na dzień 22 grudnia 2006 roku. Do dnia 8 stycznia 2007 roku skarżący nie uiścił należnej opłaty.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 z późn. zm. zwanej dalej p.p.s.a. ) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Zgodnie z § 3 cytowanego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Stosownie do art. 219 § 2 p.p.s.a. wpis należy uiścić gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy tego sądu.

Sąd zważył, że w niniejszej sprawie Syndyk Masy Upadłości "A" załączył do skargi znaczki opłaty sądowej na kwotę 200,00 złotych tytułem wpisu, jednakże zgodnie z wyżej cyt. przepisem opłaty w postępowaniu sądowo-administracyjnym należy uiszczać wyłącznie gotówką w kasie sądu lub na jego rachunek bankowy. Zarządzeniem z dnia 30 listopada 2006 roku skarżący został o powyższym wymogu pouczony i wezwany do uiszczenia wpisu we wskazany sposób. W dniu 8 stycznia 2007 roku ww. zarządzenie zostało pozostawione w aktach ze skutkiem doręczenia na dzień 22 grudnia 2006 roku, bowiem skarżący pomimo 2-krotnego prawidłowego awizowania (w dniach 7 i 15 grudnia 2006 roku) nie podjął przesyłki w terminie. Zatem, termin do uregulowania należnego wpisu upłynął bezskutecznie z końcem 29 grudnia 2006 roku.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 58 § 1 pkt 3 oraz § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt