drukuj    zapisz    Powrót do listy

6169 Inne o symbolu podstawowym  616, Administracyjne postępowanie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odmówiono sporządzenia uzasadnienia, IV SA/Wa 814/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 814/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-21  
Data wpływu
2008-05-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Marian Wolanin /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6169 Inne o symbolu podstawowym  616
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odmówiono sporządzenia uzasadnienia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 141 § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: sędzia WSA Marian Wolanin po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H. B. i K. B. o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie ze skargi H. B. i K. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] marca 2008 r. Nr [...] w przedmiocie zwrotu wniosku o wznowienie postępowania postanawia: - odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku

Uzasadnienie

W dniu piśmie z dnia 16 lipca 2008 r. H. B. i K. B. złożyli wniosek o przesłanie odpisu wyroku Sądu z uzasadnieniem w sprawie z ich skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] marca 2008 r. Nr [...] w przedmiocie zwrotu wniosku o wznowienie postępowania.

Sąd zważył, co następuje.

Z art. 141 §1 i §2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) wynika, że uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym, jednakże w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

Z powyższego wynika, że uzasadnienie wyroku Sądu sporządzane jest dopiero po jego wydaniu w sprawie. Także wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku może być zgłoszony dopiero po jego wydaniu. Tymczasem, skarżący zgłosili wniosek o przesłanie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem w piśmie z dnia 16 lipca 2008 r., które wpłynęło do Sądu w dniu 18 lipca 2008 r., a więc przed wyznaczonym terminem rozprawy na dzień 23 lipca 2008 r., przez co wniosek ten jest przedwczesny i dlatego nie może wywołać skutków prawnych wynikających z art. 141 §2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, niezależnie od tego, jakiej treści rozstrzygnięcie Sąd podejmie na rozprawie w dniu 23 lipca 2008 r.

W zawiadomieniu o rozprawie wyznaczonej na dzień 23 lipca 2008 r. skarżący zostali poinformowani o sposobie sporządzania uzasadnienia orzeczenia Sądu, w tym o terminie składania wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 141 §3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt