drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym  przywozem towaru na polski obszar celny, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Celnej, Przyznano prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych., III SA/Lu 582/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Lu 582/07 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-01-10  
Data wpływu
2007-12-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Anna Puton-Mazurkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym  przywozem towaru na polski obszar celny
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
I GSK 937/08 - Wyrok NSA z 2010-01-14
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie - Anna Puton-Mazurkiewicz po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi T. P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] października 2007r. Nr [...] w przedmiocie określenia wysokości cła, podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług postanawia : przyznać T. P. prawo pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w całości.

Uzasadnienie

Pełnomocnik strony skarżącej w złożonej skardze zwrócił się jednocześnie z wnioskiem o przyznanie stronie skarżącej prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości. We wniosku o przyznanie prawa pomocy złożonym na urzędowym formularzu strona skarżąca zakreśliła, iż domaga się całkowitego zwolnienia od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu wniosku strona skarżąca podniosła, że z uwagi na niesłuszną decyzję urzędu pracy, zaskarżoną do sądu, utraciła status bezrobotnego. Strona wskazała na brak źródeł dochodów oraz na posiadane schorzenia. W związku z wezwaniem z dnia 19 grudnia 2007r. do złożenia dokumentów źródłowych i dodatkowych oświadczeń pełnomocnik strony nadesłał wymagane dokumenty, w tym: kserokopię decyzji o utracie przez stronę statusu osoby bezrobotnej, kserokopie decyzji dotyczącej podatku rolnego od gruntu o pow. [...] ha za 2007r., kserokopię wypisu z rejestru gruntów, kserokopię dowodu opłaty podatku rolnego, kserokopię faktury VAT za wodę z [...], oświadczenie córki strony [...], oświadczenie córki strony [...] oraz dwa oświadczenia strony skarżącej.

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy, referendarz sądowy stwierdził, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym – gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Żądanie zwolnienia od kosztów sądowych jest żądaniem przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym (art. 245 § 3 ustawy p.p.s.a.).

W oparciu o dane zawarte w urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy i dokumentach nadesłanych na wezwanie referendarza sądowego stwierdzić należy, że strona skarżąca wykazała istnienie przesłanek przyznania prawa pomocy w częściowym zakresie.

We wniosku o przyznanie prawa pomocy strona skarżąca podała, iż nie osiąga żadnych dochodów i utrzymuje się z pomocy dzieci. Na podstawie decyzji [...] Urzędu Pracy w [...] Filia w [...] z dnia [...] strona utraciła status osoby bezrobotnej z dniem [...]. Według oświadczenia strony decyzja ta została zaskarżona. Strona nie posiada żadnego majątku w postaci nieruchomości, zasobów pieniężnych jak również przedmiotów wartościowych. Nie posiada również żadnych rachunków ani lokat bankowych (pismo pełnomocnika strony z dnia 4 stycznia 2008r.). Strona skarżąca pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z pięcioma córkami i wnukiem i zamieszkuje z nimi w domu położonym na działce o pow. [...] ha. Właścicielkami nieruchomości są córki strony: [...], [...],[...]i[...]. Wydatki związane z utrzymaniem domu (zakup opału, koszty energii elektrycznej) pokrywa córka [...] (oświadczenie [...] z dnia 2 stycznia 2008r.). Strona podała we wniosku, iż najstarsza córka [...] pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym ze stroną oraz podała wysokość osiąganych przez nią dochodów, jednakże jak wynika z dalszych wyjaśnień strony złożonych w rubryce nr 11 wniosku oraz oświadczenia strony z dnia 2 stycznia 2008r., córka ta na stałe mieszka i pracuje w [...] i zarobione pieniądze przeznacza na swoje utrzymanie, zaś strona nie otrzymuje od niej żadnej finansowej pomocy. W kolejnym oświadczeniu z dnia 4 stycznia 2008r. strona podała, iż w utrzymaniu pomagają jej dzieci, przede wszystkim córki [...] i [...], a pomoc ta przejawia się w przekazywaniu wyżywienia, zakupie garderoby i "środków codziennych". Udzielanie pomocy stronie potwierdziła w oświadczeniu z dnia 2 stycznia 2008r. córka [...], która wskazała, iż źródłem jej utrzymania jest wynagrodzenie za pracę w wysokości [...] zł brutto, na syna [...] nie otrzymuje alimentów, natomiast jej pomoc dla strony przejawia się w "formie wyżywienia" i ostatnio pokrycia kosztów "wymiany dowodu osobistego". Również z oświadczenia córki [...] wynika, że udziela pomocy stronie, głównie w formie żywności. Ponadto jak wynika z oświadczenia strony skarżącej z dnia 4 stycznia 2008r., strona nie mieszka i nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z małżonkiem.

Mając na uwadze sytuację rodzinną i materialną strony ubiegającej się o przyznanie prawa pomocy, wykazaną w urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz złożonych dokumentach uznać należy, że zostały spełnione przesłanki przyznania prawa pomocy w częściowym zakresie, ponieważ strona nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów toczącego się postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Strona ubiegająca się o prawo pomocy nie dysponuje bowiem żadnymi dochodami, nie posiada oszczędności, jak również majątku, który mógłby służyć pozyskaniu środków pieniężnych na sfinansowanie kosztów sądowych związanych z toczącym się postępowaniem. Zasadne jest zatem przyznanie stronie skarżącej prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych.

Z tych względów oraz na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy p.p.s.a., orzeczono jak na wstępie.Powered by SoftProdukt