drukuj    zapisz    Powrót do listy

6200 Choroby zawodowe, , Inspektor Sanitarny, Odrzucono wniosek, III SA/Łd 50/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-03-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Łd 50/07 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-03-06  
Data wpływu
2007-01-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Teresa Rutkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6200 Choroby zawodowe
Sygn. powiązane
II OZ 523/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27
II OZ 1256/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28
Skarżony organ
Inspektor Sanitarny
Treść wyniku
Odrzucono wniosek
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III w osobie: Sędziego NSA Teresy Rutkowskiej po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. M. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 września 2007 r. w sprawie z jej skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] Nr [...]; znak [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej e.k.

Uzasadnienie

III SA/Łd 50/07

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 27 września 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę K. M. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] (Nr [...], znak [...]) w przedmiocie choroby zawodowej (k. 67). Pismem z dnia 1 października 2007 r. skarżąca wystąpiła o doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem (k. 69).

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został przesłany pełnomocnikowi skarżącej i zarazem uczestnikowi postępowania Związkowi Nauczycielstwa Polskiego Oddział w P., w imieniu którego występowała B. U. - Wiceprezes Zarządu Oddziału. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynikało, że korespondencja została odebrana w dniu 19 listopada 2007 r. przez E. Z. - Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w P. (k. 84).

W dniu 27 grudnia 2007 r. pełnomocnik uczestnika i skarżącej - B. U. złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 września 2007 r. (k. 85). W uzasadnieniu wniosku podniosła, że uchybienie terminu do złożenia środka zaskarżenia spowodowane było "brakiem informacji ze strony Zarządu Oddziału ZNP w P. o przesłaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odpisu wyroku w sprawie p. K. M.". W ocenie pełnomocnika skarżącej uchybienie terminu nastąpiło nie z jej winy.

Pismem z dnia 14 stycznia 2008 r. Sąd wezwał pełnomocnika skarżącej do uzupełnienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej poprzez wskazanie daty, kiedy odpis wyroku został przekazany pełnomocnikowi, złożenie skargi kasacyjnej oraz złożenie odpisu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej z uzasadnieniem w dwóch egzemplarzach (k. 88).

W dniu 28 stycznia 2008 r. skarżąca K. M. poinformowała Sąd o wycofaniu pełnomocnictwa udzielonego przedstawicielowi ZNP B. U. (k. 96). Jednocześnie w związku z wezwaniem Sądu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej załączyła do pisma skargę kasacyjną sporządzoną przez profesjonalnego pełnomocnika oraz sporządzone przez siebie pismo zawierające wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej (k. 95).

W związku z kolejnym wezwaniem Sądu skierowanym już bezpośrednio do skarżącej, wzywającym do uzupełnienia braków wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej poprzez wskazanie kiedy odpis wyroku z uzasadnieniem został przekazany jej ówczesnemu pełnomocnikowi B. U., skarżąca pismem z dnia 21 lutego 2008 r. wyjaśniła, że jej pełnomocnik otrzymała odpis wyroku z uzasadnieniem w dniu 17 grudnia 2007 r. (k. 119).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Wniosek podlega odrzuceniu.

Stosownie do treści przepisu art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócić termin. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Jak stanowi art. 87 § 1, 2 i 4 wskazanej ustawy (p.p.s.a.) pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od daty ustania przyczyny uchybienia terminu.

W piśmie należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu i równocześnie z wnioskiem dokonać czynności, która nie została dokonana w terminie.

Jednocześnie ustawodawca w art. 88 powoływanej ustawy postanowił, iż spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu Sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Wnioskiem spóźnionym jest wniosek złożony z uchybieniem terminu wskazanego w art. 87 § 1 ustawy p.p.s.a., a więc złożony po upływie siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

W rozpoznawanej sprawie odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi skarżącej w dniu 19 listopada 2007 r. (odbiór korespondencji poświadczyła Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w P E. Z.), a zatem trzydziestodniowy termin na złożenie skargi kasacyjnej upływał w dniu 19 grudnia 2007 r. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej złożony został 27 grudnia 2007 r., a z jego uzasadnienia wynika, że przyczyna uchybienia terminu ustała 17 grudnia 2007 r., tj. w dniu przekazania odpisu wyroku z uzasadnieniem pełnomocnikowi ZNP B. U.

Od tej daty należy zatem liczyć 7-dniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Termin ten liczony od 17 grudnia 2007 r., upływał w dniu 24 grudnia 2007 r. W niniejszej sprawie, wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 września 2007 r. pełnomocnik skarżącej złożyła w dniu 27 grudnia 2007 r. (data nadania w urzędzie pocztowym), a więc po upływie siedmiodniowego terminu do jego złożenia. Z tego względu wniosek jako spóźniony podlega odrzuceniu na podstawie art. 88 p.p.s.a.

W tym miejscu wskazać należy, że pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy obejmuje z samego prawa umocowanie do wszystkich łączących się ze sprawą czynności w postępowaniu (...), udzielania dalszego pełnomocnictwa, cofnięcia skargi, jeżeli nie zostało to w danym pełnomocnictwie wyłączone, odbioru kosztów postępowania (art. 39 pkt 1-4 p.p.s.a.). Z istoty instytucji pełnomocnictwa wynika, że działanie, czy zaniechanie działania przez pełnomocnika wywołuje skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Dotyczy to także nie złożenia w stosownym czasie skargi kasacyjnej, czy też nie złożenia w ustawowym terminie wniosku o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, działając na podstawie art. 88 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

e.k.Powered by SoftProdukt