drukuj    zapisz    Powrót do listy

6114 Podatek od spadków i darowizn, , Dyrektor Izby Skarbowej, zwolniono od kosztów i ustanowiono adwokata, I SA/Kr 388/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 388/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-05-20  
Data wpływu
2008-03-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Monika Rudzka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6114 Podatek od spadków i darowizn
Sygn. powiązane
II FZ 471/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
zwolniono od kosztów i ustanowiono adwokata
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Monika Rudzka po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. D. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego, adwokata lub rzecznika patentowego w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] Nr: [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia p o s t a n a w i a I) zwolnić skarżącego od kosztów sądowych; II) ustanowić dla skarżącego adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w K.

Uzasadnienie

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynął wniosek W. D. o zwolnienie od kosztów sądowych w całości i ustanowienie radcy prawnego, adwokata lub rzecznika patentowego w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] Nr: [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie tego organu z dnia [...] Nr: [...] o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadku po zmarłej S. D.

We wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący oświadczył, że nie posiada własnej rodziny, ma sześć sióstr. Dom w którym mieszkał "siostry przepisały w bezprawnym testamencie na siebie za głuchą matkę". W skład majątku skarżącego wchodzi nieruchomość rolna wielkości 20 arów. Jedynym źródłem dochodów skarżącego jest świadczenie rentowe w wysokości 618,59 zł. Nie posiada on żadnych oszczędności, ani przedmiotów wartościowych.

Uzasadniając wniosek o przyznanie prawa pomocy skarżący podniósł, że od 10 lat trwają postępowania sądowe związane ze spadkiem po zmarłej matce. W związku z tym postępowaniem skarżący ponosił wiele kosztów oraz utracił zdrowie. W. D. utrzymuje się z renty w wysokości 618,59 zł. Ponosi opłaty za prąd, wodę, gaz, telefon, leki i często brakuje mu środków "na życie". Nie jest zatem w stanie ponieść kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

Zdaniem orzekającego wniosek skarżącego zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami) instytucja przyznania prawa pomocy, przysługuje osobie fizycznej, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (prawo pomocy w zakresie całkowitym), lub gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (prawo pomocy w zakresie częściowym). Przez uszczerbek utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny należy rozumieć zachwianie sytuacji materialnej i bytowej strony skarżącej w taki sposób, iż nie jest ona w stanie zapewnić sobie minimum warunków socjalnych.

Użyte w art. 246 ustawy sformułowanie "gdy osoba wykaże" oznacza, iż to na wnoszącym o przyznanie prawa pomocy spoczywa ciężar dowodu, że znajduje się w sytuacji uzasadniającej przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym.

W ocenie orzekającego skarżący uwiarygodnił w sposób wystarczający, że nie posiada dostatecznych środków na pokrycie kosztów sądowych w sprawie oraz kosztów wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru. Za taką decyzją przemawiał fakt, że dochody uzyskiwane w miesiącu przez skarżącego z tytułu świadczenia rentowego w wysokości 618,59 zł, przy ponoszonych wydatkach związanych z utrzymaniem własnym, wyżywieniem, utrzymaniem domu oraz pokryciem kosztów koniecznego leczenia, nie pozwalają na poczynienie jakichkolwiek oszczędności. W obecnej sytuacji finansowej skarżący nie jest w stanie pokryć kosztów sądowych oraz kosztów wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru bez uszczerbku w koniecznym własnym utrzymaniu. Biorąc powyższe pod uwagę uznano, że w przedmiotowej sprawie zachodzą ustawowe przesłanki do przyznania W. D. prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie go od kosztów sądowych w całości i ustanowienie kwalifikowanego pełnomocnika z urzędu.

Ze względu na fakt, że we wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący wystąpił o ustanowienie radcy prawnego adwokata lub rzecznika patentowego wybór pozostawiając uznaniu orzekającego - postanowiono przyznać skarżącemu adwokata.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 § 2, art. 246 § 1 pkt 1, ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami).Powered by SoftProdukt