drukuj    zapisz    Powrót do listy

6329 Inne o symbolu podstawowym 632, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, II SA/Go 228/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-05-31, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Go 228/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2006-05-31 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-04-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Anna Juszczyk - Wiśniewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Anna Juszczyk - Wiśniewska (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego p o s t a n a w i a odrzucić skargę

Uzasadnienie

W dniu [...] stycznia 2006r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją [...] utrzymało w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Wójta Gminy z dnia [...] stycznia 2006r. w części nie przyznania dodatków do zasiłku rodzinnego na dzieci z tytułu: samotnego wychowania dziecka, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietne, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Zaskarżona decyzja została skarżącej doręczona 20 lutego 2006r. W decyzji zostało zawarte prawidłowe pouczenie o trybie i terminie złożenia skargi. W dniu [...] marca 2006r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego złożona została skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia. Natomiast zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy – sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Skarżącej - jak wynika z potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach administracyjnych - zaskarżoną decyzję doręczono 20 lutego 2006r. Trzydziestodniowy termin upłynął więc z dniem 22 marca 2006r., skarga natomiast została złożona w dniu 23 marca 2006r. Jednocześnie ze skargą nie złożono wniosku o przywrócenie terminu do jej złożenia.

Z uwagi na powyższe na podstawie art. 16 § 2, art. 58 § 1 pkt 2 i art. 58 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z póz. zm.) należało orzec jak w sentencji.Powered by SoftProdukt