drukuj    zapisz    Powrót do listy

6192 Funkcjonariusze Policji, Odrzucenie skargi, Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego, Odrzucono skargę, II SAB/Wa 59/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Wa 59/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-09-03 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jacek Fronczyk /przewodniczący/
Przemysław Szustakiewicz
Sławomir Antoniuk /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6192 Funkcjonariusze Policji
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Fronczyk, Sędziowie WSA Przemysław Szustakiewicz, WSA Sławomir Antoniuk (spr.), Protokolant Dorota Kwiatkowska, po rozpoznaniu w dniu 3 września 2008 r. na rozprawie sprawy ze skargi B. C. na bezczynność Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie utraty prawa do milicyjnej renty inwalidzkiej postanawia - odrzucić skargę -

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej. Wspomniana kontrola sprawowana jest pod względem zgodności z prawem (§ 2 powołanego artykułu).

Stosownie natomiast do art. 3 § 1 i § 2 (pkt 1-4a) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej ppsa, sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, która obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów w zakresie:

wydawania decyzji administracyjnych,

postanowień wydawanych w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończących postępowanie, a także postanowień rozstrzygających sprawę co do istoty,

postanowień wydawanych w postępowaniu egzekucyjnym

i zabezpieczającym, na które służy zażalenie,

innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa,

pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych

w indywidualnych sprawach.

Z bezczynnością organu mamy do czynienia wówczas, gdy organ zobowiązany do podjęcia przewidzianej prawem czynności nie podejmuje

jej w terminie określonym przepisami prawa.

B. C. przedmiotem skargi uczynił bezczynność Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 15 października 2007 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia [...] stycznia 1986 r. nr [...] o utracie prawa do milicyjnej renty inwalidzkiej.

Decyzja niniejsza wydana została na podstawie art. 52 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 1983 r. Nr 46, poz. 210). Zgodnie z art. 52 ust. 3 powołanej ustawy, od decyzji organu emerytalnego w sprawie zaopatrzenia emerytalnego przysługuje zainteresowanemu odwołanie do właściwego sądu według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego oraz w terminie przewidzianym w art. 4779 § 1 tego Kodeksu.

Z powyższego wynika, że w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy milicji (milicyjnej renty inwalidzkiej) odwołanie rozpatrywane jest przez sąd powszechny, a zatem zarówno decyzja przyznająca jak i odmawiająca prawa do renty inwalidzkiej, a także decyzja o utracie prawa do milicyjnej renty inwalidzkiej nie podlegają kontroli sądu administracyjnego. Również w aktualnie obowiązującej ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 8 poz. 67 ze zm.), ustawodawca w art. 32 ust. 4 przyjął, że od decyzji

o zaopatrzeniu emerytalnym przysługuje zainteresowanemu odwołanie do właściwego sądu, według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

W związku z tym, że w tego rodzaju sprawach organ nie jest zobowiązany do wydania decyzji administracyjnej, która podlegałaby kontroli sądu administracyjnego, stwierdzić należy, że sądowoadministracyjną kontrolą nie jest objęta również bezczynność organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego (rentowego), w tym także bezczynność w zakresie rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia 15 października 2007 r. Skarga jest zatem niedopuszczalna.

Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 i § 3 w związku z art. 3 § 2 pkt 1-4a i 8 ustawy Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt