drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, Koszty sądowe, Wojewoda, Zwrócono kwotę wpisu, II SA/Ke 274/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 274/08 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-08-29  
Data wpływu
2008-05-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Dorota Pędziwilk-Moskal /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Zwrócono kwotę wpisu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 232 par.1 pkt 1 lit a
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Pędziwilk – Moskal po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Z. na decyzję Wojewody z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego p o s t a n a w i a : zwrócić M. Z. kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną jako wpis od skargi.

Uzasadnienie

M/. Z. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na decyzję Wojewody z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego.

Zarządzeniem z dnia 28 maja 2008r., doręczonym przy pismach z dnia 30 maja 2008r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 zł oraz do nadesłania 1 odpisu skargi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania – pod rygorem odrzucenia skargi. Przedmiotowe pisma zostały doręczone M. Z. w dniu 4 czerwca 2008r.

W związku z nieopłaceniem przez skarżącą wpisu sądowego we wskazanym w wezwaniu terminie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach prawomocnym postanowieniem z dnia 30 czerwca 2008r. odrzucił skargę M. Z. – na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skarżąca uiściła wpis sądowy w wysokości 100 zł, ale nastąpiło to dopiero w dniu 16 czerwca 2008r., a zatem z 5 – dniowym uchybieniem wyznaczonego przez Sąd terminu.

Mając na uwadze, iż złożona w niniejszej sprawie skarga została odrzucona prawomocnym postanowieniem, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach – na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt