drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, Odrzucono skargę, I SA/Ke 199/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Ke 199/08 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-07-04 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Andrzej Jagiełło /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 1 i 3, art. 230 par. 1 i 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Jagiełło po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Skarżący W. M. reprezentowany przez doradcę podatkowego W. R. wniósł skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania. Strona nie uiściła wpisu od skargi, ani też nie dołączyła pełnomocnictwa procesowego dla doradcy podatkowego do działania w jej imieniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi.

W związku z powyższym zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach zobowiązano stronę skarżącą, aby, pod rygorem odrzucenia skargi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, uiściła powyższy wpis w kwocie 100 zł. oraz złożyła stosowne pełnomocnictwo. Wezwanie o uzupełnienie braków skargi doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 12 czerwca 2008r. W dniu 16 czerwca 2008r. złożono wymagane pełnomocnictwo do sprawy, ale w wyznaczonym terminie nie uiszczono wskazanej opłaty sądowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skuteczne wniesienie skargi do sądu administracyjnego wymaga spełnienia przez skarżącego warunków formalnych, które zostały dla skargi określone w przepisach prawa oraz opłacenia prawem przewidzianych opłat sądowych.

Z treści art. 220 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.) zwanej dalej ustawą p.p.s.a., wynika, że Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie uiszczono należnej opłaty. Zgodnie zaś z treścią art. 230 §1 ustawy p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim, jak stanowi przepis paragrafu 2 art. 230 ustawy p.p.s.a., jest skarga.

W przedmiotowej sprawie strona skarżąca skutecznie wezwana do wpłacenia wpisu od skargi i pouczona o skutkach jego nieuiszczenia, w wyznaczonym terminie nie uiściła należnej opłaty.

Stosownie zaś do treści art. 220 §3 ustawy p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W związku z powyższym, na podstawie powołanych wyżej przepisów prawa, należało orzec jak w sentencji.Powered by SoftProdukt