drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Uzupełniono protokół rozprawy, II SA/Gd 209/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-07-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 209/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-07-01  
Data wpływu
2008-03-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Krzysztof Ziółkowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Uzupełniono protokół rozprawy
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 103
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 1 lipca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Sędzia NSA Krzysztof Ziółkowski po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. Z. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14 stycznia 2008 roku, nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy zarządza uzupełnić protokół rozprawy z dnia 11 czerwca 2008 roku, przez dodanie w przedostatnim wierszu oświadczeń E. S. o treści jak we wniosku z dnia 11 czerwca 2008 roku: "Moje uprawnienie do bycia stroną wynika z art. 28 prawa budowlanego, który mówi o obszarze oddziaływania obiektu budowlanego" oraz "Obowiązujące prawo (ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r.) jasno precyzuje obowiązek posiadania określonej ilości miejsc parkingowych, które w wydanym i skarżonym dokumencie dec. Nr [...] z dnia 3 czerwca 2004 r. jest całkowicie pominięta".

Uzasadnienie

Uczestniczka postępowania E. S. złożyła w dniu 11 czerwca 2008 roku wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy z dnia 11 czerwca 2008 roku domagając się zamieszczania w nim treści wskazanych w sentencji.

Sąd po przeanalizowaniu wniosku skarżącej uznał, że istnieją podstawy do uzupełnienia przedmiotowego protokołu o treści, o które wnosi skarżąca, gdyż stwierdzenia takie istotnie padły w toku rozprawy.Powered by SoftProdukt