drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Prawo pomocy, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odmówiono przyznania prawa pomocy, VII SA/Wa 283/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 283/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-01-17  
Data wpływu
2007-02-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Bożena Więch-Baranowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OZ 187/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-06
II OZ 1371/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-12
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odmówiono przyznania prawa pomocy
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 w zw. z art. 260
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bożena Więch Baranowska na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 stycznia 2008 r. po rozpoznaniu wniosku R. i E. Ł. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi M. i M. W. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlane z dnia [...] grudnia 2006r znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej pozwolenia na budowę postanawia: odmówić R. i E. Ł. przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym dotyczącym zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata.

Uzasadnienie

W dniu [...] października 2007 r. wpłynął do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy R. i E. Ł., w którym wniesiono o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 10 grudnia ubr. odmówiono wnioskodawcom przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym. Na postanowienie to został złożony sprzeciw, stąd straciło ono moc, a sprawa przyznania prawa pomocy zostaje rozpoznana na nowo.

W formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy wnioskodawcy podali, że prowadzą gospodarstwo domowe wspólnie z córką i utrzymują się z dochodów w wysokości 338,70 złotych miesięcznie. Na kwotę tę składa się zasiłek stały przyznany wnioskodawcy z Miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 274,70 złotych oraz zasiłek rodzinny w wysokości 64,00 złotych. Na potwierdzenie powyższego załączono zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wnioskodawcy podali, że R. Ł. jest osobą bezrobotną od dnia 13 grudnia 2004 r. bez prawa do zasiłku. (zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy). Wnioskodawcy wskazali, że posiadają działkę o pow. 207 m² oraz, że są współwłaścicielami 1/3 domu mieszkalnego o pow. 110 m².

W piśmie wyjaśniającym z dnia 2 listopada 2007r wnioskodawcy podali, że oprócz ww. zasiłku sporadycznie pobierają zasiłek celowy na zakup żywności

w wysokości 200-250 złotych. Ponadto wnioskodawcy oświadczyli, że żadnych dodatkowych prac nie wykonują, a ich "życie obecnie polega na walce o byt". Wnioskodawcy wskazali, że ostatnim źródłem utrzymania był pawilon handlowy, który sprzedali w listopadzie w 2001r., by dokończyć budowę kawiarni. Podali, że kawiarnię będą prowadzić dopiero po zakończeniu budowy, którą zamierzają dokończyć ze środków przyznanych przez Sąd Powszechny w toczącym się procesie o odszkodowanie od Skarbu Państwa. Wnioskodawcy poinformowali, że żadnych dochodów z tytułu wynajmu bądź dzierżawy nieruchomości nie uzyskują, nie prowadzą również pensjonatu oraz że nie zaciągnęli kredytu.

W dodatkowym piśmie wyjaśniającym wnioskodawcy podali, że wydatki związane z utrzymaniem domu w skali miesiąca wynoszą: podatek od nieruchomości 35,00 złotych, gaz 60,00 złotych, energia 138,00 złotych, telefon ok. 90-100 złotych, opał ok. 250 złotych, woda i ścieki 80,00 złotych, wywóz śmieci 40,00 złotych. Po podsumowaniu kwota stałych wydatków ponoszonych przez wnioskodawców wynosi ok. 693,00 złotych miesięcznie.

W sprzeciwie wnioskodawcy nie podali żadnych informacji mających związek z rozpoznawanym wnioskiem o przyznanie prawa pomocy.

W niniejszej sprawie Sąd zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz.1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym – gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (pkt 1), a w zakresie częściowym – gdy wykaże , że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (pkt 2). Żądanie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata jest wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym (art. 245 § 2 ww. ustawy.)

Powołany wyżej przepis wskazuje, że inicjatywa dowodowa zmierzająca do wykazania, iż zachodzą przesłanki pozytywne dla uwzględnienia wniosku spoczywa na wnioskodawcy, zaś rozstrzygnięcie w tej kwestii zależy od tego, co zostanie przez stronę udowodnione.

Oceniając dane przedstawione zarówno w formularzu oraz nadesłane przy pismach wyjaśniających z dnia 6 listopada 2007r. i z dnia 6 grudnia 2007r uznano, że wnioskodawcy nie wykazali w sposób nie budzący wątpliwości, że kwalifikują się do przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu.

Biorąc pod uwagę wysokość wykazanych w formularzu dochodów tj. kwotę 338,70 złotych oraz kwotę ponoszonych wydatków tj. kwota 693,00 złotych stwierdzić należy, że suma dochodów wnioskodawców przewyższa sumę ponoszonych przez nich stałych wydatków związanych z utrzymaniem domu. Podkreślić należy, iż sami wnioskodawcy oświadczyli, że są to opłaty stałe, bez udziału w bieżących remontach domu i innych oraz wydatkach związanych z utrzymaniem trzyosobowej rodziny.

Wnioskodawcy zaś nie wskazali w formularzu oraz w nadesłanych pismach wyjaśniających, aby posiadali jakiekolwiek oszczędności lub uzyskiwali od kogokolwiek pomoc finansową bądź też byli zadłużeni. Wprawdzie zaznaczyli, że otrzymują sporadycznie zasiłek celowy na zakup żywności w wysokości 200-250,00 złotych jednakże nawet przy jej uwzględnieniu w miesięcznych dochodach nie zmienia to faktu, iż wykazane stałe wydatki przewyższają uzyskiwany przez wnioskodawców dochód.

W świetle powyższych faktów podkreślić należy, że wnioskodawcy nie przedstawili swojej sytuacji materialnej w sposób nie budzący wątpliwości. Oceniając sytuację finansową wnioskodawców w świetle powyższych danych, Sad uznał, że mało realnym jest, iż trzyosobowa rodzina utrzymuje się wyłącznie z wykazanych formularzu dochodów w wysokości 338,70 złotych miesięcznie. Przedstawiony wyżej fakt, może zatem sugerować, iż wnioskodawcy nie ujawnili wszystkich swoich źródeł dochodu, bądź też posiadają oszczędności pieniężne.

Zważyć należy, że Sąd nie jest zobowiązany do prowadzenia dochodzeń

w sytuacji, gdy dokładne dane uniemożliwiają pełną ocenę stanu majątkowego

i możliwości płatniczych wnioskodawców oraz podjąć rozstrzygnięcie wniosku w oparciu o dane, które są niezupełne. Jak już bowiem wskazano wyżej, sprawą zainteresowanego jest wykazanie zasadności złożonego wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Wskutek powyższego stwierdzono, że wnioskodawcy nie wykazali w sposób rzetelny i nie budzący wątpliwości, że spełniają przesłanki do przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Z powyżej wskazanych przyczyn, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w zw. art. 260 ww. ustawy orzeczono, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt