drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, I SA/Łd 1118/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-11-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 1118/07 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2007-11-22 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-09-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Anna Świderska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
I FSK 255/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-24
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par.1 pkt 2, art. 53 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 22 listopada 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Świderska po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2007 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. Ośrodek Zamiejscowy w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2005 roku p o s t a n a w i a: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. OZ w P.T. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w P.T. z dnia [...] Nr [...] w sprawie określenia J.M. kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2005 roku, podlegającego wpłacie do budżetu, w kwocie 119.661 zł. Decyzja zawierała pouczenie o prawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. O.Z. w P.T., w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Powyższa decyzja wraz z pouczeniem o przysługującym środku zaskarżenia została doręczona skarżącemu w dniu 16 lipca 2007 roku.

W dniu 23 sierpnia 2007 roku bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęła skarga J.M. na wskazaną decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. OZ w P.T. z dnia [...], nadana listem poleconym w dniu 16 sierpnia 2007 roku. Powyższą skargę Sąd przekazał do organu właściwego, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. OZ w P.T. w dniu 24 sierpnia 2007 roku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do przepisu art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwanej dalej "p.p.s.a."), skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Zgodnie zaś z przepisem art. 54 § 1 p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Organ ten na podstawie art. 54 § 2 p.p.s.a. winien przekazać ją sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Przepis art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a stanowi zaś, iż sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W rozpoznawanej sprawie J.M. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ze skargą na decyzję z dnia [...] Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. OZ w P.T., doręczoną skarżącemu wraz z pouczeniem o środku zaskarżenia i sposobie jego wniesienia w dniu 16 lipca 2007 roku. Termin do wniesienia skargi na powyższą decyzję upłynął w dniu 16 sierpnia 2007 roku. Skarżący w terminie otwartym do wystąpienia ze skargą do sądu administracyjnego, wbrew pouczeniu, wniósł skargę bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, a nie prawidłowo do organu, który wydał zaskarżoną decyzję.

Stosownie do przepisu art. 54 § 1 p.p.s.a. za datę wniesienia skargi w sprawie niniejszej nie można uznać dnia jej wniesienia do sądu administracyjnego, lecz dzień w którym przez ten sąd została ona prawidłowo przekazana do Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. OZ w P.T. W przedmiotowej sprawie skarżący wniósł skutecznie swoją skargę dopiero w dniu 24 sierpnia 2007 roku, tj. w dniu w którym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi przekazał jego skargę do Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. OZ w P.T., za którego pośrednictwem, stosownie do przepisu art. 54 § 1 p.p.s.a, skarga powinna być wniesiona do sądu.

Wobec powyższego, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w związku z art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 p.p.s.a., należało orzec jak w postanowieniu.

(MSi)Powered by SoftProdukt