drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, , Dyrektor Izby Skarbowej, Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, I SA/Łd 339/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 339/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-07-04  
Data wpływu
2008-03-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Ewa Cisowska-Sakrajda /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Sygn. powiązane
I FZ 446/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-19
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor WSA Ewa Cisowska – Sakrajda po rozpoznaniu w dniu 04 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku I. K. o wstrzymanie wykonania decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia zaległości w podatku obrotowym za 1995 r. p o s t a n a w i a: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

I.K. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia[...] nr[...] uchylającą w całości decyzję Urzędu Skarbowego Ł.-Ś. z dnia[...] znak: [...] określającą zaległość podatkową w podatku obrotowym za 1995r. w wysokości 2.605.835,60 zł wraz z odsetkami oraz określającą zaległość w tym podatku w wysokości 679.929,00 zł wraz z odsetkami.

W dniu 16 kwietnia 2008 roku skarżąca złożyła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Uzasadniając ten wniosek podniosła, że Izba Skarbowa postanowieniem z dnia[...]nr[...] wstrzymała na jej żądanie wykonanie własnej poprzednio podjętej w tej sprawie decyzji z dnia[...], znak:[...]. Jako dowód załączyła kserokopię tegoż postanowienia. Zdaniem skarżącej, należny podatek jest ogromny, pomimo że jest niższy niż w poprzednio podjętych w tej sprawie decyzjach organów obu instancji. Oświadczyła nadto, iż jest osobą samotną, ma 33 lata, posiada status osoby bezrobotnej, bez prawa do zasiłku, nie posiada żadnych środków na własne utrzymanie, jak też nie ma żadnych oszczędności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonego do Sądu aktu lub czynności administracji publicznej została uregulowana w art. 61 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej ppsa. Zgodnie z § 1 tegoż przepisu wniesienie skargi do Sądu nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże, stosownie do § 3 zdanie pierwsze powołanego przepisu, Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub części tego aktu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba, że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Regulacja prawna wskazanego przepisu prowadzi do wniosku, iż wniesienie skargi nie pociąga za sobą skutku suspensywności i wstrzymanie wykonania przez Sąd zaskarżonego aktu zależy od oceny Sądu, czy istnieją przesłanki uzasadniające takie rozstrzygnięcie. Niewykonywanie ostatecznych aktów administracyjnych jest, bowiem stanem niepożądanym i prawo wnoszenia skargi do sądu nie może uniemożliwiać prawidłowego funkcjonowania procesu stosowania i realizowania norm prawa podatkowego. Warunkiem zastosowania tej instytucji jest uprawdopodobnienie przez wnioskodawcę istnienia wymienionych w sposób wyczerpujący w powołanym powyżej przepisie art. 61 § 3 przesłanek (por. postanowienie NSA z dnia 18 czerwca 2004 roku, FZ 138/04, nie publ.). Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu jest wyjątkową okolicznością, a przesłanki uzasadniające wstrzymanie tego aktu nie powinny być interpretowane w sposób rozszerzający. Podnieść nadto należy, iż szkoda występuje, co podkreśla orzecznictwo sądowe, wówczas, gdy nie będzie mogła być ona wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowanie, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego z uwagi na utratę przedmiotu świadczenia, który w skutek swych właściwości nie może być zastąpiony jakimś innym przedmiotem, a jego wartość nie przedstawiałaby znaczenia dla skarżącego lub poniesie on straty na życiu lub zdrowiu (zob. postanowienie NSA w Warszawie z dnia 25 października 2005r., sygn. akt I OZ 1074/05, nie publ.). Będzie to miało miejsce w takich wypadkach, gdy grozi utrata przedmiotu świadczenia, który wskutek swych właściwości nie może być zastąpiony jakimś innym przedmiotem, a jego wartość pieniężna nie przedstawiałaby znaczenia dla skarżącego lub gdyby zachodziło niebezpieczeństwo poniesienia straty na życiu i zdrowiu (postanowienie NSA z dn. 20 grudnia 2004 r., sygn. akt GZ 138/04, LEX nr 281811). Nieodwracalny skutek z kolei to takie następstwo, konsekwencja, efekt, rezultat jakichś działań, których nie będzie można cofnąć lub których nie da się usunąć (zob. Popularny słownik języka polskiego pod red. B. Dunaja, Warszawa 2000, s. 365 i 644).

W analizowanej sprawie wskazane przez skarżącą I. K. okoliczności mające uzasadniać wstrzymanie wykonania decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia[...] nr[...], wyrażone dość ogólnikowymi stwierdzeniami, tj. brak jakiegokolwiek dochodu, środków na utrzymanie i oszczędności, okoliczność posiadania statusu osoby bezrobotnej, bez prawa do zasiłku, fakt bycia osobą samotną, ogromna wysokość należnego podatku, a także okoliczność wstrzymania wykonania przez organ odwoławczy wcześniejszych decyzji w tej sprawie, nie uprawdopodobniają, zdaniem Sądu, zaistnienia wynikających z powołanego wyżej art. 61 § 3 zdanie pierwsze ppsa niebezpieczeństwa wyrządzenia skarżącej znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Uprawdopodobnienie oznacza wszak wykazanie, iż zachodzi duże prawdopodobieństwo – graniczące z pewnością - zmaterializowania się trudnych do odwrócenia skutków lub wyrządzenia znacznej szkody w następstwie wykonania zaskarżonego aktu. Nie ulega wątpliwości, że wykonanie jakiejkolwiek decyzji określającej zobowiązanie podatkowe ma dla jej adresata niekorzystne konsekwencje. Jednakże przepis art. 61 § 3 wymaga wykazania niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody znacznej, a więc większej niż przeciętnie wywoływanych wykonaniem decyzji tego rodzaju oraz skutków trudnych do odwrócenia, to jest skutków takich, gdzie powrót do stanu poprzedniego będzie niemożliwy lub będzie wymagał znacznych środków. Podniesione przez skarżących okoliczności nie prowadzą do takich konsekwencji, a rodzaj obowiązku nie wywołuje stanu, który byłby nieodwracalny, skoro odnosi się do świadczenia pieniężnego, z natury rzeczy przecież odwracalnego. W sytuacji uwzględnienia skargi istnieje wszakże możliwość zwrotu nadpłaconych kwot. Zauważyć nadto należy, iż skarżąca, pomimo że jest, co wynika z zaświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy nr[...] w Ł., zarejestrowana jako bezrobotna, bez prawa do zasiłku, nie wykazała stosowną argumentacją, iż podejmowała jakiekolwiek próby zmiany swojej sytuacji, poszukując czy nawet podejmując pracę, co pozwoliłoby jej bez wątpienia na poprawę jej zdolności finansowej i osiągnięcie choćby minimalnych dochodów. Nie podała też we wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji, co należy szczególnie podkreślić, żadnych przyczyn, mogących stanowić przeszkodę w podjęciu pracy, czy to przyczyn natury zdrowotnej, czy też natury osobistej. Z kolei brak dochodu, majątku, lokat oraz rachunków bankowych uniemożliwia skuteczne zastosowanie przez organ egzekucyjny środka egzekucyjnego poprzez zajęcie wynagrodzenia za pracę czy rachunku. W konsekwencji obawa skarżącej powstania ewentualnej szkody czy nieodwracalnych skutków poprzez pozbawienie jej środków egzystencji (których i tak nie posiada) w razie wykonania decyzji nie jest obiektywnie rzecz oceniając realna.

Wskazana "ogromna" wysokość ciążącego na skarżącej zobowiązania podatkowego także nie uzasadnia wstrzymania wykonania decyzji, zobowiązanie to bowiem dotyczy okresu, w którym skarżąca prowadziła działalność gospodarczą, osiągała znaczne dochody i jako przezorny przedsiębiorca powinna była zagwarantować środki na zapłatę tego zobowiązania. Również okoliczność wstrzymania wykonania przez organ odwoławczy wcześniej podjętych w granicach tej sprawy decyzji z dnia[...] nie mieści się, co wykazano wyżej, w pojęciu niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania nieodwracalnych skutków, a z załączonej do wniosku kopii postanowienia Izby Skarbowej z dnia[...] nr[...] wynika, iż przesłanką uwzględnienia wniosku była, odmiennie niż na gruncie art. 61 ppsa, okoliczność prawdopodobieństwa uchylenia decyzji, a podstawą tego postanowienia był przepis art. 246 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej. Za uwzględnieniem wniosku nie mogą nadto przemawiać podniesione w skardze zarzuty przeciwko zaskarżonej decyzji, Sąd rozpoznając wniosek o wstrzymanie wykonania nie ocenia bowiem legalności zaskarżonej decyzji.

Rozważając kwestię wstrzymania wykonania decyzji Sąd obowiązany jest nadto mieć na uwadze nie tylko aktualną sytuację podatnika, skutki ekonomiczne realizacji zobowiązania, ale także względy społeczne, tj. dążenie do realizacji zadań publicznych. Nie można też pominąć i tej okoliczności, że wstrzymanie wykonania decyzji ma charakter szczególny i nie może mieć zastosowania, co już podkreślono, w każdej sprawie, w której zapłata zobowiązania podatkowego rodzi trudności dla podatnika. Trudności te nie mogą wynikać jedynie z przekonania skarżącej o ich istnieniu, lecz muszą mieć charakter obiektywny. Wspomnieć nadto należy, iż egzekucja spornej zaległości będzie rozłożona w czasie.

Analizując z urzędu przesłanki wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji Sąd wziął również pod uwagę pominięte we wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji, a wynikające ze złożonego wcześniej przed Sądem formularza PPF, dokumentów uzupełniających wniosek o przyznanie prawa pomocy, oświadczenia skarżącej z dnia 7 maja 2008r. oraz udzielonego ojcu M.K. pełnomocnictwa, okoliczności zamieszkiwania wspólnie z bratem w mieszkaniu pozostającym jego własnością, tj. w mieszkaniu nr[...] w Ł. przy ul. A., w którym mieszka również ojciec skarżącej, oraz ponoszenia wydatków na utrzymanie skarżącej przez jej rodziców, rodzeństwo i przyjaciół. To zaś oznacza, iż skarżąca nie została pozbawiona środków utrzymania, a w konsekwencji nie jest zagrożona jej egzystencja. Nie bez znaczenia ma też okoliczność, iż Sąd przyznał już skarżącej znaczną pomoc w formie zwolnienia skarżącej z kosztów sądowych, w tym z wpisu sądowego w wysokości 6800 zł. Dodatkowo zauważyć należy, iż skarżąca jest młodą, bo 33 – letnią, osobą, jest zatem w wieku aktywności zawodowej, ma więc potencjalną możliwość podjęcia zatrudnienia, zwłaszcza, że powszechnie znany jest fakt, iż wielu pracodawców boryka się z brakiem siły roboczej, choć podjęcie zatrudnienia w wielu wypadkach wymagać będzie aktywności bezrobotnego, w tym zmiany zawodu. Tymczasem w niniejszej sprawie skarżąca nie podjęła nawet próby wykazania stosowną argumentacją, iż stan jej bezrobocia jest spowodowany okolicznościami od niej rzeczywiście niezależnymi.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Sąd, na podstawie art. 61 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

P.Pie.Powered by SoftProdukt