drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Odrzucenie skargi, Rada Miasta, Odrzucono skargę, II SA/Gd 460/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-06-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 460/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-06-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Mariola Jaroszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 6
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2001 nr 142 poz 1591 art. 101
Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym - tekst jednolity
Dz.U. 1960 nr 30 poz 168 art. 35, art. 36
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mariola Jaroszewska po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. S. na uchwałę Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 1999 r., Nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

K. S. w dniu 14 maja 2008 r., za pośrednictwem Rady Miejskiej, wniósł skargę na opisaną wyżej uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia B.

Wezwanie skierowane do Rady Miejskiej o uchylenie przedmiotowej uchwały w związku z "rażącym naruszeniem art. 18.1.ust. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym", zawarte zostało w skardze K. S. z dnia 27 lutego 2008 r. skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku za pośrednictwem Rady Miejskiej, na uchwałę Rady Miejskiej z dnia 24 października 2007 r. Nr [...] o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia B. oraz uchwałę z dnia 30 stycznia 2008 r. Nr [...] w przedmiocie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa (po rozdzieleniu skargi sprawy otrzymały sygnatury II SA/Gd 288/08 i II SA/Gd 289/08).

W piśmie procesowym wniesionym do Sądu w dniu 14 maja 2008 r. do sprawy sygn. akt II SA/Gd 288/08 (vide: fotokopia k. 19) skarżący wyjaśnił, że skarga z dnia 27 lutego 2008 r. jest również skargą na uchwałę Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 1999 r. Nr [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591, ze zm.) przewiduje możliwość zaskarżania do sądu administracyjnego uchwał i zarządzeń podjętych przez organy gminy w sprawach z zakresu administracji publicznej. Zgodnie z art. 101 cytowanej ustawy każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.

Cytowany wyżej przepis ustanawia szczególne przesłanki dopuszczalności zaskarżania aktów w nim wymienionych. Podjęta uchwała (lub zarządzenie) wydane przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, naruszające prawa osób trzecich, mogą być zaskarżone do sądu administracyjnego tylko po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia interesu prawnego skarżącego.

Jak wynika z akt sprawy, skarżący przed złożeniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku nie wyczerpał trybu wynikającego z art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, to jest nie wniósł do właściwego organu samorządu gminnego wezwania do usunięcia naruszenia prawa wywołanego zaskarżoną uchwałą. Z opisanych wyżej okoliczności sprawy wynika bowiem, że skarga do sądu administracyjnego na uchwałę oraz wezwanie do usunięcia naruszenia prawa zawarte zostały w jednym piśmie, co w świetle treści art. 101 u.s.g. nie jest dopuszczalne.

Wniesienie skargi na przedmiotową uchwałę w trybie art. 101 u.s.g. byłoby dopuszczalne dopiero po wyczerpaniu opisanego wyżej trybu, a zatem wówczas, gdyby po wezwaniu skierowanym bezpośrednio do organu gminy organ ten odmówił usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia skarżącego, albo nie wypowiedział się w tej kwestii w terminie przewidzianym dla załatwienia sprawy w postępowaniu administracyjnym (art. 35 - 36 Kpa). Trybu tego nie może zastąpić doręczanie pism procesowych w ramach postępowania sądowo-administracyjnego wywołanego wniesioną skargą.

W konsekwencji, przedwczesne wniesienie do sądu skargi na przedmiotową uchwałę Rady Miejskiej, niepoprzedzone wezwaniem skierowanym do tego organu o usunięcie naruszenia prawa powoduje, że stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) skarga podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna.

Mając na względzie powyższe, na mocy powołanego wyżej przepisu Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt