drukuj    zapisz    Powrót do listy

6139 Inne o symbolu podstawowym 613, Przywrócenie terminu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, odmówiono przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, II SA/Kr 474/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 474/16 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2016-09-21  
Data wpływu
2016-04-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Agnieszka Nawara-Dubiel /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
odmówiono przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia
Powołane przepisy
Dz.U. 2016 poz 718 art. 88 i 87
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Nawara - Dubiel po rozpoznaniu w dniu 21 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ze skargi A. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 11 lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia: odmówić skarżącej przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 30 czerwca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę wniesioną w niniejszej sprawie. Postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2016 r. stwierdzono, że wyrok ten uprawomocnił się w dniu 2 sierpnia 2016 r.

W dniu 6 września 2016 r. (data nadania przesyłki poleconej) A. S. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku. W uzasadnieniu wniosku skarżąca podała, że wnosi o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie albowiem nie ponosi winy za jego przekroczenie. Brak winy zdaniem skarżącej wynika z niejednoznacznej treści otrzymanego z Sądu pouczenia dotyczącego doręczania z urzędu odpisów wyroków oraz ich uzasadnień, z której nie wynika że dotyczy ono dwóch alternatywnych trybów postępowania. Zdaniem skarżącej zawiadomienie o rozprawie planowanej na dzień 30.06.2016 r. zawierało jedynie przytoczenie treści przepisu art. 141 §2 p.p.s.a. bez zaznaczenia, iż Sąd planuje doręczyć z urzędu sentencję wyroku oddalającego skargę tylko wówczas gdy strona działająca bez pełnomocnika będzie nieobecna przy ogłoszeniu wyroku na skutek pozbawienia wolności, bądź też jeśli wyrok zapadnie na posiedzeniu niejawnym. Jednocześnie bardzo wyraźnie zaznaczono, że stawiennictwo skarżącej na posiedzeniu Sądu nie jest obowiązkowe. Skarżąca uważa, że pouczenie to było mylące a z pewnością nie było jednoznaczne. O rozstrzygnięciu i upływie terminu do zgłoszenia wniosku o uzasadnienie skarżąca dowiedziała się telefonicznie od pracownika Sądu niespełna siedem dni temu. Dlatego nie ponosi winy za przekroczenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku i doręczenie odpisu. Na poparcie swoich twierdzeń przytoczyła postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 05.02.2014 r. sygn. I OZ 60/14.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 poz. 718 ze zm.) - dalej "p.p.s.a." jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanawia o przywróceniu terminu. W myśl art. 87 powołanej ustawy pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

W ocenie Sądu w niniejszej sprawie nie zostało uprawdopodobnione, że przekroczenie terminu nie było przez skarżącą zawinione.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że skarżąca w postępowaniu sądowym działa osobiście, a z treści złożonej skargi jak i przedmiotowego wniosku wynika, że nie jest osobą bezradną czy też zupełnie niezorientowaną w obowiązujących przepisach. To z kolei wpływa na ocenę możliwości zrozumienia treści pouczenia zawartego w zawiadomieniu o rozprawie (k. [...]), doręczonego skarżącej w dniu 7 czerwca 2016 r. (k. 22).

Pouczenie (pkt. 1 – 5) brzmi następująco:

1. Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.

2. Stronie działającej bez adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego, która na skutek pozbawienia wolności była nieobecna przy ogłoszeniu wyroku, sąd z urzędu w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyroku doręczy odpis jego sentencji z pouczeniem o terminie sposobie wniesienia środka odwoławczego (art. 140 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2012 r. poz. 270, ze zm.)

3. W sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się wyłącznie na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku (art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2012 r. poz. 270, ze zm.), przy czym oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub w polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu (art. 83 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2012 r. poz. 270, ze zm.). Zgłoszenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku po upływie tego terminu, jak również złożenie wniosku przed ogłoszeniem wyroku, są czynnościami bezskutecznymi. Zgłoszenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku stanowi warunek zaskarżenia orzeczenia sądu pierwszej instancji.

4. Za odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczany na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku pobiera się przy zgłoszeniu wniosku opłatę kancelaryjną w kwocie 100 zł (art. 234 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2012 r.poz. 270, ze zm.) i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych, Dz. U. Nr 221. poz. 2192).

5. W razie uwzględnienia skargi wojewódzki sąd administracyjny sporządza i doręcza z urzędu wyrok z uzasadnieniem każdej ze stron.

W pkt. 5 pouczenia znajduje się jednoznaczne stwierdzenie, że tylko w razie uwzględnienia skargi sąd administracyjny sporządza i doręcza z urzędu wyrok z uzasadnieniem każdej ze stron. Równocześnie w pkt. 3 stwierdza się, że w sprawach, w których skargę oddalono uzasadnienie wyroku sporządza się wyłącznie na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji (art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2012 r. poz. 270, ze zm.). Zestawienie tych dwóch informacji czytelnie wskazuje na konieczność wystąpienia z wnioskiem o uzasadnienie wyroku w terminie siedmiodniowym w przypadku oddalenia skargi. Nadto pkt 2 pouczenia również wskazuje na to, że doręczenie z urzędu sentencji wyroku jest sytuacją wyjątkową, a nie regułą. Z samej treści wniosku wynika, że skarżąca wyjątki te zna.

Do skarżących należy wybór czy chcą korzystać ze swojego prawa do uczestnictwa w rozprawie. Jeśli jednak z tego prawa nie korzystają, to wymogi minimalnej staranności w zakresie dbałości o własne sprawy, wskazują na potrzebę uzyskania informacji co do treści wyroku. Informację taką z łatwością można uzyskać telefonicznie zarówno w sekretariacie sądu jak i w informacji sądowej. Jest faktem notoryjnym, że jest to zwykły sposób uzyskiwania wiedzy o treści wyroków przez tych wszystkich uczestników postępowań sądowoadministracyjnych, którzy z różnych powodów w rozprawach nie uczestniczą.

Skarżąca mając wiedzę o terminie rozprawy wyznaczonej na dzień 30 czerwca 2016 r., treścią rozstrzygnięcia zainteresowała się – jak podaje we wniosku z dnia 6 września 2016 r. "niespełna siedem dni temu" tj. jak pod koniec sierpnia 2016r. czyli w dwa miesiące po terminie rozprawy na której zapadł wyrok.

W niniejszej sprawie brak jest jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, że skarżąca został wadliwie pouczona o przysługujących jej prawach.

Wobec powyższego należało odmówić przywrócenia terminu na podstawie art. 86 i 87 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt