drukuj    zapisz    Powrót do listy

6111 Podatek akcyzowy 6110 Podatek od towarów i usług, Podatek od towarów i usług Podatek akcyzowy, Dyrektor Izby Celnej, Odrzucono skargę, III SA/Gl 398/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gl 398/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-06-06 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Gabriela Jyż /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6111 Podatek akcyzowy
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Podatek od towarów i usług
Podatek akcyzowy
Skarżony organ
Dyrektor Izby Celnej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 34, art. 37 § 1, art. 46 § 3, art. 58 § 1 i art. 58 § 3, art. 232 § 1pkt 1 lit. a
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriela Jyż po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. J. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego postanawia: 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić stronie skarżącej kwotę [...] ([...]) zł tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie

Pełnomocnik M. J. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r., nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w B. z dnia 10 sierpnia 2005 r., nr [...]

w przedmiocie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Zarządzeniem z dnia 17 marca 2008 r. pełnomocnik strony skarżącej został wezwany do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed sądem administracyjnym oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie [...] zł.

Do wykonania powyższego zakreślono pełnomocnikowi strony skarżącej termin siedmiodniowy, liczony od dnia następnego po dniu doręczenia pisma zawierającego zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi oraz wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi. W piśmie zawarto jednocześnie pouczenie o tym, że niezastosowanie się do tych wezwań we wskazanym terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Wezwanie to doręczono pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu [...] r. (co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki zawartej w aktach sprawy).

W zakreślonym terminie skarżący uiścił jedynie wpis sądowy od skargi, brak formalny nie został natomiast uzupełniony.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 34 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002, Nr 153, poz.1270 ze zm.) – zwanej dalej w skrócie P.p.s.a. – strony mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Jednocześnie stosownie do art. 37 § 1 P.p.s.a. pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa.

Sygn. akt III SA/Gl 398/08

Jednocześnie w art. 46 § 3 P.p.s.a. zawarta jest norma nakazująca dołączenie do pisma procesowego dokumentu pełnomocnictwa, jeśli pismo to wnosi pełnomocnik.

W przedmiotowej sprawie skargę wniósł w imieniu skarżącego pełnomocnik. Skarga była jednak dotknięta brakiem formalnym, ponieważ nie dołączono do niej pełnomocnictwa. W tym stanie rzeczy Sąd wezwał pełnomocnika strony skarżącej do uzupełnienia tego braku formalnego. Wezwanie to pozostało jednak bezskuteczne. Brak formalny skargi nie został uzupełniony do tej pory.

Strona skarżąca natomiast uiściła w zakreślonym terminie wpis sądowy od skargi we wskazanej kwocie.

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a. Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Sąd odrzuca skargę postanowieniem, a odrzucenie może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 P.p.s.a.).

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 58 § 3 P.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Zwrot wpisu sądowego skarżącemu uzasadnia treść art. 232 § 1 pkt 1 lit. a P.p.s.a.a.Powered by SoftProdukt