drukuj    zapisz    Powrót do listy

6550, Przywrócenie terminu, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Przywrócono termin do uiszczenia wpisu, II SA/Ke 309/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 309/08 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-08-29  
Data wpływu
2008-06-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Dorota Pędziwilk-Moskal /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6550
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Skarżony organ
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Przywrócono termin do uiszczenia wpisu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 72, art. 220 par. 1 i 3, art. 87 par. 1, 2, 4, art. art. 86 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Pędziwilk - Moskal po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. J. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi J. J. na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania p o s t a n a w i a : przywrócić J. J. termin do uiszczenia wpisu sądowego.

Uzasadnienie

J. J. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

Zarządzeniem z dnia 9 czerwca 2008r., doręczonym przy piśmie z tego samego dnia, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 zł w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania – pod rygorem odrzucenia skargi. Jak wynika z adnotacji poczty na zwrotnym poświadczeniu odbioru przedmiotowej przesyłki odebrała ją żona skarżącego – E. J. (domownik) w dniu 11 czerwca 2008r.

W dniu 27 czerwca 2008r. J. J. złożył wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, argumentując iż jego żona odebrała w/w list polecony w czasie kiedy przebywał za granicą. Z tego też względu przedmiotowa przesyłka została mu przekazana dopiero w dniu 24 czerwca 2008r. – w dniu jego powrotu do domu. Wnioskodawca załączył do wniosku pisemne oświadczenie E. J. , potwierdzające powyższe okoliczności.

Zarządzeniem z dnia 30 czerwca 2008r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wezwał J. J. do uzupełnienia braku wniosku o przywrócenie terminu poprzez uiszczenie wpisu w kwocie 100 zł.

W wyznaczonym przez Sąd terminie skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu PPF, domagając się zwolnienia od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 24 lipca 2008r. Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach oddalił wniosek J. J. o zwolnienie od kosztów sądowych.

W dniu 6 sierpnia skarżący uiścił łącznie 300 zł na poczet kosztów sądowych w sprawach o sygn. akt II SA/Ke 309/08, 310/08, 311/08. W każdej z nich wpis sądowy wynosił 100 zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z przepisem art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej ustawą p.p.s.a., w przypadku, gdy od pisma nie zostanie uiszczona należna opłata przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania – pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania albo odrzucenia skargi (§ 3).

Zarządzenie z dnia 9 czerwca 2008r. o wezwaniu skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 zł zostało doręczone J. J. w dniu 11 czerwca 2008r. (przesyłkę odebrała jego żona), tak więc termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął w dniu 18 czerwca 2008r. Na gruncie niniejszej sprawy spełnione bowiem zostały wszystkie przesłanki doręczenia zastępczego osobie fizycznej, przewidziane w art. 72 ustawy p.p.s.a. Doręczenie takie jest dopuszczalne, jeżeli łącznie spełnione są cztery przesłanki: 1) adresata nie ma w domu; 2) doręczyć można tylko dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było - administracji domu lub dozorcy; 3) osoby te nie mają sprzecznych interesów w sprawie; 4) osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi.

Stosownie do dyspozycji art. 86 § 1 ustawy p.p.s.a. Sąd na wniosek strony przywróci termin do dokonania czynności w postępowaniu sądowym, jeżeli strona nie dokonała tej czynności w ustawowym terminie bez swojej winy. Z kolei zgodnie z przepisem art. 87 cyt. ustawy uchybiony termin należy przywrócić, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: strona wystąpi z wnioskiem o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu (§ 1), we wniosku zostaną uprawdopodobnione okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (§ 2), a jednocześnie z wniesieniem wniosku zostanie dopełniona czynność, dla której określony był termin (§ 4).

Oceniając wniosek J. J. wskazać należy, iż konstrukcja doręczenia zastępczego oparta jest na domniemaniu, że pismo dotarło do rąk adresata. Domniemanie to może zostać obalone w przypadku, gdy adresat wykaże, że pisma mu w ogóle nie doręczono lub też nie doręczono w tym terminie, w którym potwierdzony został odbiór pisma. Dotyczy to także doręczenia zarządzenia sądu dorosłemu domownikowi adresata, jeżeli nie doręczył on pisma adresatowi lub uniemożliwił adresatowi zapoznanie się z treścią tego pisma w wyznaczonym przez sąd terminie (por. post. SN z dnia 12 stycznia 1973r., I CZ 157/72, OSNCP 1973, nr 12, poz. 215). Domniemanie doręczenia można obalić zarówno wtedy, kiedy doręczenie zastępcze było wadliwe (niezgodne z treścią art. 72), jak również wtedy, gdy było prawidłowe, ale pismo nie dotarło do rąk adresata (por. Komentarz do art. 72 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Zakamycze, 2006, wyd. II B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek).

Na gruncie niniejszego postępowania J. J. w sposób jednoznaczny wykazał, iż do uchybienia terminu do uiszczenia wpisu sądowego doszło bez jego winy (art. 87 § 2). Przedłożył bowiem pisemne oświadczenie żony, w którym potwierdza ona okoliczności powołane przez niego we wniosku o przywrócenie terminu. Mianowicie, E. J. odebrała przeznaczoną dla męża przesyłkę, zawierającą wezwanie do uiszczenia wpisu, podczas jego nieobecności w kraju. Niezwłocznie po powrocie Jana Jończyka, to jest w dniu 24 czerwca 2008r., przekazała skarżącemu w/w list polecony, którego uprzednio nie otwierała. Tym samym wnioskodawca obalił domniemanie, iż przedmiotowa przesyłka dotarła do niego w dniu doręczenia jej domownikowi. Faktyczną możliwość zapoznania się z treścią wezwania J. J. miał bowiem dopiero w dniu 24 czerwca 2008r., kiedy to wrócił z zagranicy.

Wskazania także wymaga, iż skarżący spełnił pozostałe przesłanki konieczne do orzeczenia o przywróceniu terminu. Rozpatrywany wniosek złożono bowiem w dniu 27 czerwca 2008r., a zatem w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1 ustawy p.p.s.a.), który to termin należy liczyć od dnia 24 czerwca 2008r. Ponadto skarżący – wobec oddalenia jego wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych – uiścił niezwłocznie wpis sądowy, spełniając tym samym wymóg określony w art. 87 § 4 ustawy p.p.s.a.

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 86 § 1 ustawy p.p.s.a.Powered by SoftProdukt