drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Prawo pomocy, Dyrektor Izby Skarbowej, Pozostawiono wniosek bez rozpoznania, I SA/Łd 103/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-06-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 103/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-06-19  
Data wpływu
2008-01-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Arkadiusz Cudak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Pozostawiono wniosek bez rozpoznania
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 257, art. 260
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 19 czerwca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Sędzia NSA Arkadiusz Cudak po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku R. N. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi R. N. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy umorzenia zaległego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 rok i przekazania sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia p o s t a n a w i a: pozostawić wniosek R. N. o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania

Uzasadnienie

I SA/Łd 103/08

Uzasadnienie

Zarządzeniem referendarza sądowego z dnia 12 maja 2008 r. pozostawiono bez rozpoznania wniosek R.N. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, z uwagi na jego nieuzupełnienie w zakreślonym terminie, poprzez złożenie go na urzędowym formularzu.

W dniu 28 maja 2008 r. R.N. złożył pismo zatytułowane "Zażalenie", w którym tłumaczył, z jakich powodów (stan depresyjny) nie zachował terminu do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy. Pismo to potraktowane zostało jako sprzeciw od zarządzenia referendarza sądowego z dnia 12 maja 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 257 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wniosek o przyznanie prawa pomocy, który nie został złożony na urzędowym formularzu lub którego braków strona nie uzupełniła w zakreślonym terminie, pozostawia się bez rozpoznania.

Ponadto stosownie do art. 260 ww. ustawy w razie wniesienia sprzeciwu, który nie został odrzucony, zarządzenie lub postanowienie, przeciwko któremu został on wniesiony, traci moc, a sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez sąd na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

Po złożeniu przez skarżącego wniosku o zwolnienie go od kosztów sądowych, Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, zarządzeniem z dnia 3 kwietnia 2008 r., wezwał R.N. do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy przez nadesłanie oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach na urzędowym formularzu, w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Stosowne wezwanie wraz z urzędowym formularzem wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej zostało doręczone skarżącemu w dniu 10 kwietnia 2008 r. Siedmiodniowy termin do uzupełniania wniosku o przyznanie prawa pomocy upływał w dniu 17 kwietnia 2008 r. Skarżący złożył wypełniony formularz wniosku w dniu 19 kwietnia 2008 r., a więc po upływie zakreślonego terminu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 257 w związku z art. 260 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

LFPowered by SoftProdukt