drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Prawo pomocy, Dyrektor Izby Skarbowej, Zwolniono od kosztów sądowych
Zobowiązano postanowieniem organ do nadesłania akt
Zwolniono od kosztów sądowych, I SA/Bk 68/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-04-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Bk 68/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-04-23  
Data wpływu
2008-02-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Piotr Pietrasz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II FSK 1901/08 - Wyrok NSA z 2010-04-06
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Zwolniono od kosztów sądowych
Zobowiązano postanowieniem organ do nadesłania akt
Zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art 245 par 2 i art 246 par 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący asesor WSA Piotr Pietrasz (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. i Z. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] grudnia 2007 r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. p o s t a n a w i a przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego.

Uzasadnienie

Z. i J. W. wnieśli o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego. Skarżący wskazali, że Z. W. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie gastronomicznym i turystycznym, ma ona jednak charakter sezonowy. Stwierdzili, że obecnie panuje tzw. "martwy" okres, również poprzedni rok przyniósł jedynie niewielkie zyski. Jak wskazano we wniosku za miesiąc styczeń 2008 r. skarżący (Z. W.) uzyskał stratę w wysokości 13.214,11 zł. Skarżący posiada znaczne zaległości podatkowe oraz zadłużenie w firmie A. Sp. z o.o. Z. W. posiada zakupione na kredyt gospodarstwo rolne o pow. 38,86 ha w I. gmina M., działkę budowlaną o pow. 236 m² zabudowaną budynkiem oraz zakupiony na kredyt samochód osobowy D. rok prod. 2000, o wartości ok. 8.000-10.000 zł, zabezpieczony na poczet zaległości podatkowych. Ma także zaciągnięte kredyty w banku P. w Ł. – na działalność rolniczą – 1.065.200 zł oraz na działalność gospodarczą – 239.078,02 zł, jego konta bankowe zostały zajęte przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Na utrzymaniu Z. W. pozostaje żona i dwoje dzieci. Do wniosku dołączono kopie dokumentów potwierdzających wysokość zadłużenia skarżącego oraz zeznania podatkowego za 2007 r.

W odpowiedzi na wezwanie tut. Sądu Z. i J. W. oświadczyli, że ponoszą miesięcznie wydatki związane z bieżącym utrzymaniem w wysokości około 2.000 zł. Zajmowany przez jego rodzinę dom w K. N. należy do rodziców skarżącego (Z. W.). W prowadzonej działalności gospodarczej skarżący wykorzystuje własny lokal w M. przy ul. [...]oraz lokal dzierżawiony w Ł. przy ul. [...]. Powierzchnia budynku znajdującego w M. wynosi 440 m², jest na nim ustanowiona hipoteka. Skarżący oświadczył, że w miesiącach styczniu, lutym i marcu 2008 r. nie uzyskał dochodu z gospodarstwa rolnego, zaś otrzymane dopłaty bezpośrednie z Unii Europejskiej w kwocie 14.153,53 zł i 91.218,33 zł zostały przekazane w lutym 2008 r. na konto zajęte przez organ egzekucyjny. W prowadzonej działalności gospodarczej w bieżącym roku Z. W. uzyskał stratę. Jak wskazał, Naczelnik Urzędu Skarbowego zajął wszystko, co jest możliwe, w tym konto w mleczarni, rachunki bankowe, wpisał hipoteki przymusowe na nieruchomości, ponadto bank wypowiedział skarżącemu umowy kredytowe. W załączeniu przedstawiono kopie rachunków za olej opałowy i telefon, pism dotyczących wypowiedzenia umów kredytowych, zawiadomień o zajęciu rachunków przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł., decyzji ZUS oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do regulacji z art. 245 § 2 w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje

w zakresie całkowitym (w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika) - gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Ze złożonego oświadczenia i dołączonych dokumentów wynika, że sytuacja materialna Z. i J. W. uzasadnia przyznanie im prawa pomocy

w zakresie całkowitym. Wprawdzie skarżący (Z. W.) prowadzi działalność gospodarczą oraz gospodarstwo rolne, to jednak aktualnie nie osiąga z tego tytułu dochodów. Z prowadzonej działalności gospodarczej w bieżącym roku skarżący uzyskał stratę, natomiast przyznane dopłaty bezpośrednie z Unii Europejskiej

w kwocie 14.153,53 zł i 91.218,33 zł zostały przekazane na konto zajęte przez organ egzekucyjny. Skarżący posiada również znaczne zadłużenie. Z przedstawionych list zaległości podatkowych wraz z odsetkami wynika, że na dzień 24.01.2008 r. wynosiły one 1.912.365,16 zł, skarżący posiada także zaległości w opłacaniu składek ZUS

(k. 62) oraz zadłużenie wobec firmy A. Sp. z o.o. (k. 30). Z dokumentów wynika także, że bank PKO BP S.A. wypowiedział w dniu 13.03.2008 r. stronie umowy kredytowe wzywając do spłaty należności w łącznej kwocie 1.368.117,57 zł (k. 42-45). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ł. zajął rachunki bankowe Z.

i J. W. oraz ich rachunek w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej

w G. (k. 46-58), zaś zgodnie z oświadczeniem na nieruchomości skarżących ustanowiono hipoteki przymusowe. Na utrzymaniu Z. W. pozostaje żona oraz dwoje dzieci, zamieszkują oni w domu należącym do rodziców skarżącego, miesięczne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem rodziny wynoszą około 2.000 zł.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności, a w szczególności wysokie zadłużenie, zajęcie rachunków bankowych przez organ egzekucyjny, a także fakt wypowiedzenia umów kredytowych przez bank należy stwierdzić, że skarżący nie są obecnie w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania w niniejszej sprawie.

W związku z tym, stosując przepisy art. 245 § 2 oraz art. 246 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt