drukuj    zapisz    Powrót do listy

6060 Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin, , Minister Środowiska, Uchylono postanowienie Sądu, VI SA/Wa 2021/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 2021/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-07  
Data wpływu
2007-11-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Frąckiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6060 Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin
Sygn. powiązane
II GZ 75/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-27
II GZ 355/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-26
Skarżony organ
Minister Środowiska
Treść wyniku
Uchylono postanowienie Sądu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2008 r. z urzędu na posiedzeniu niejawnym sprawy w sprawie ze skargi A. W. na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej granice obszaru górniczego postanawia na podstawie art. 165 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami) uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2008 r. sygn. akt VI SA/Wa 2021/07 w punkcie drugim protokołu z rozprawy, którym zwrócono się do Okręgowej Rady Adwokackiej w W. o wyznaczenie nowego adwokata z urzędu dla A. W. z uwagi na to, że skarżący wypowiedział pełnomocnictwo dotychczasowemu adwokatowi z urzędu A. H.Powered by SoftProdukt