drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, I SA/Lu 314/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Lu 314/08 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-08-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Halina Chitrosz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 § 1 pkt 3, art. 220 § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Chitrosz po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P.B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego postanawia : - odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W dniu 7 maja 2008 r. P.B. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia [...] Nr [...]

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 5 czerwca 2008 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 złotych w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie skarżący otrzymał w dniu 12 czerwca 2008 r. Termin do uzupełnienia braków skargi upłynął dnia 19 czerwca 2008 r. W oznaczonym terminie wpis nie został uiszczony.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), powoływanej dalej jako p.p.s.a, sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata z zastrzeżeniem § 2 i 3. Natomiast § 3 cytowanego przepisu stanowi, iż skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Jak zostało wskazane na wstępie, skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 złotych w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Mimo upływu zakreślonego terminu brak fiskalny nie został uzupełniony.

W związku z powyższym na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. i art. 58 § 1 pkt 3 skargę należało odrzucić.Powered by SoftProdukt