drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Prawo pomocy, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zwolniono od uiszczenia wpisu w części, VII SA/Wa 108/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 108/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-02-08  
Data wpływu
2008-01-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Katarzyna Pakuła-Getka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OZ 1060/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-16
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Zwolniono od uiszczenia wpisu w części
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2 w zw, z art. 258 par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy - Katarzyna Pakuła- Getka Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 lutego 2008r. po rozpoznaniu wniosku K. J. w zakresie częściowym w sprawie ze skargi K. J. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2007r. nr [....] w przedmiocie odmowy wydania decyzji postanawia: przyznać K. J. prawo pomocy poprzez zwolnienie z części wpisu sądowego w wysokości 400,00 złotych oraz ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie

W dniu 5 lutego 2008r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Warszawie wpłynął formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy K. J., w którym wnosi o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. Wniosek swój skarżąca uzasadniła, niskimi dochodami oraz ponoszonymi wydatkami na swoje codzienne utrzymanie.

W niniejszej sprawie, zważono co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Podkreślić należy, że prawo pomocy jest instytucją wyjątkową, stanowiącą odstępstwo od ogólnej zasadny odpłatności postępowania wyrażonej w art. 199 ww. ustawy. Może być więc przyznane jedynie wtedy, gdy strona nie posiada żadnych możliwości finansowych zapłaty kosztów sądowych bądź też zapłata przez nią kosztów związanych z postępowaniem sądowym spowodowałaby utratę płynności finansowej i mogłaby przyczynić się do uszczerbku w koniecznym dla wnioskodawcy utrzymaniu.

W niniejszej sprawie analizując dane zawarte w przedmiotowym wniosku uznano, że wnioskodawczyni nie jest w stanie samodzielnie ponosić całości kosztów postępowania sądowego oraz ustanowić adwokata z wyboru.

Z wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że wnioskodawczyni samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe i utrzymuje się z dochodu uzyskiwanego z tytułu emerytury w wysokości 896,62 złotych miesięcznie. Skarżąca zakreśliła w formularzu, że posiada mieszkanie o pow. 29 m-.

Mając na względzie wysokość miesięcznych dochodów uzyskiwanych przez wnioskodawczynię oraz wysokość kosztów sądowych, które na obecnym etapie sprawy wynoszą 500,00 złotych (wpis sądowy od skargi) uznano, że nie jest ona

w stanie ponieść całości wpisu sądowego i ustanowić profesjonalnego pełnomocnika bez spowodowania uszczerbku w koniecznym dla siebie utrzymaniu.

Z tego też względu stwierdzono, że zasadnym jest zwolnienie wnioskodawczyni z części wpisu sądowego od skargi w wysokości 400,00 złotych i ustanowienie adwokata. Jednocześnie uznano, że wnioskodawczyni może bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie uiścić pozostałą część wpisu sądowego w wysokości 100,00 złotych.

W świetle powyższego złożony wniosek strony skarżącej o częściowe zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienie adwokata został uwzględniony.

Na marginesie należy wyjaśnić, że obecne rozstrzygnięcie nie pozbawia strony możliwości wystąpienia z kolejnym wnioskiem w przypadku konieczności ponoszenia dalszych kosztów postępowania.

W związku z powyższym, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ww. ustawy orzeczono, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt