drukuj    zapisz    Powrót do listy

6155 Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego, Prawo pomocy, Minister Środowiska,  , IV SA/Wa 96/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 96/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-03-17  
Data wpływu
2008-01-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Joanna Dziedzic /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6155 Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
IV SA/Wa 596/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-16
II OZ 816/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-26
Skarżony organ
Minister Środowiska
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 § 2, art. 246 § 1 pkt 1, art. 258 § 1 i § 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: - Joanna Dziedzic po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku R. Z. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi R. Z. na postanowienie Ministra Środowiska z dnia (...) września 2007 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy uzgodnienia inwestycji postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym, tj.: 1). zwolnić R.Z. od kosztów sądowych, 2). ustanowić adwokata, o którego wyznaczenie zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w W.

Uzasadnienie

W dniu 4 lutego 2008 r. za pośrednictwem urzędu pocztowego skarżący- R. Z. złożył na urzędowym formularzu PPF wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnieni od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w niniejszej sprawie.

Z informacji zawartych w nadesłanym formularzu wynika, że skarżący jest właścicielem domu o pow. 110 m2 oraz nieruchomości rolnej o pow. 1,40 ha. W oświadczeniu o stanie rodzinnym i majątkowym skarżący wskazał, iż prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z córką, pozostającą na jego utrzymaniu.

W związku z powziętymi wątpliwościami co do uzyskiwanych przez skarżącego dochodów oraz ponoszonych wydatków, Sąd pismem z dnia 19 lutego 2008 r. zobowiązał skarżącego do uzupełnienia, w terminie 7 dni wniosku, poprzez przedstawienie informacji na temat wydatków ponoszonych na bieżące utrzymanie, zaświadczenia z właściwego urzędu gminy wskazującego wysokość dochodów uzyskiwanych z nieruchomości rolnej oraz informacji, czy starał się o dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych, ewentualnie o inne formy pomocy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Uzupełniając na wezwanie Sądu wniosek skarżący nadesłał pismo, w którym oświadczył, że na koszty bieżącego utrzymania siebie i córki wydaje średnio ok. 1400 zł miesięcznie. Ponadto wskazał, iż gospodarstwo rolne, którego jest właścicielem jest bardzo małe, natomiast uzyskiwane z niego dochody wystarczają jedynie do pokrycia podstawowych potrzeb. Z nadesłanych dokumentów wynika, iż skarżący z tytułu płatności do gruntów rolnych o pow. 1,30 ha na rok 2007 r. otrzymał (...) zł, natomiast z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania przyznano mu płatności w wysokości (...) zł.

Rozpoznając wniosek skarżącego należy stwierdzić, że zasługuje on na uwzględnienie.

Zasadą postępowania sądowoadministracyjnego jest, stosownie do art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej ,,P.p.s.a.") ponoszenie przez stronę kosztów sądowych związanych ze swym udziałem w sprawie. Tak więc podmiot wnoszący skargę do sądu administracyjnego powinien partycypować w kosztach związanych z prowadzeniem postępowania. Instytucja prawa pomocy ma charakter wyjątkowy i jest przyznawana osobom charakteryzującym się trudną sytuacją materialną. Do osób tych zaliczyć można bezrobotnych, którzy nie pobierają zasiłku lub osoby, które ze względu na okoliczności życiowe pozbawione są środków do życia bądź środki te są bardzo ograniczone i zaspakajają tylko podstawowe potrzeby.

Zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu wchodzi w zakres całkowitego prawa pomocy, które może być przyznane osobie fizycznej pod warunkiem wykazania przez nią braku możliwości poniesienia jakichkolwiek kosztów postępowania ( art. 246 § 1 pkt 1 P.p.s.a.)

Jak wynika z powyższego przyznanie prawa pomocy podyktowane oceną możliwości finansowych osoby wnioskującej, dokonywane jest z uwzględnieniem jej sytuacji majątkowej oraz dochodów i wydatków osób pozostających z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zdaniem Sądu sytuacja materialna skarżącego uwidoczniona we wniosku oraz piśmie z dnia 1 marca 2008 r. uzasadnia przyznanie skarżącemu prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Jedynymi dochodami skarżącego są dochody z gospodarstwa rolnego o pow. 1,30 ha oraz przyznane skarżącemu na 2007 r. dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w łącznej wysokości (...) zł. Należy mieć na uwadze, iż kwota powyższych dochodów znacznie odbiega od przeciętnych dochodów pozwalających na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania bez uszczerbku w środkach utrzymania koniecznego. Powyższe zatem daje podstawę przypuszczać, iż sytuacja materialno-bytowa skarżącego uzasadnia przyznanie mu prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz stanowienia adwokata z urzędu.

Z tych względów na podstawie art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 §1 i § 2 pkt 7 P.p.s.a orzeczono, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt