drukuj    zapisz    Powrót do listy

6551, Inne, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddalono skargę, I SA/Bd 113/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-09-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Bd 113/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy

Data orzeczenia
2008-09-02 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Sędziowie
Dariusz Dudra /przewodniczący/
Ewa Kruppik-Świetlicka
Teresa Liwacz /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6551
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2007 nr 109 poz 750 par. 4, par. 12 ust. 1, par. 19 ust. 7
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z dnia 21 czerwca 2007 r.)
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Dudra Sędziowie: Sędzia WSA Teresa Liwacz (spr.) Asesor WSA Ewa Kruppik - Świetlicka Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Winiecka po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 2 września 2008r. sprawy ze skargi R. C. na decyzję Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie przyznania renty strukturalnej oddala skargę

Uzasadnienie

I SA/Bd 113/08

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] Nr [...] Dyrektor [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T. utrzymał w mocy decyzję Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w B. przyznającą R. C. rentę strukturalną w wysokości [...].

W uzasadnieniu organ powołał się na następujący stan faktyczny:

w dniu 28 czerwca 2007r. wpłynął do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa w Brodnicy wniosek skarżącego o przyznanie renty strukturalnej. Po zweryfikowaniu przedłożonych dokumentów, oraz przeprowadzonej kontroli decyzją z dnia [...] organ I instancji w oparciu o przepis § 16 ust. 1 w zw. z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 109, poz. 750 ze zm.) przyznał stronie rentę strukturalną w wysokości [...], finansowaną w 75 % z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 672,14 zł i 25 % z Budżetu Państwa w kwocie [...].

W odwołaniu od powyższej decyzji skarżący zakwestionował wysokość przyznanej

mu renty strukturalnej.

Utrzymują w mocy decyzję organu I instancji Dyrektor [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyjaśnił, iż strona spełniła wszystkie przesłanki przewidziane przepisami prawa w celu otrzymania renty strukturalnej w związku z czym jej wysokość została ustalona w oparciu o przepis § 12 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2007r. Dalej organ odwoławczy wskazał, że za podstawę do wyliczeń procentowych przyjęto kwotę najniższej emerytury, która w dniu wydania decyzji zgodnie z Komunikatem Prezesa ZUS z dnia 13 lutego 2006r. (M.P. Nr 12, poz. 166) wynosiła 597, 46 zł.

Reasumując organ odwoławczy podkreślił, iż w niniejszej sprawie nie można było stronie przyznać renty w wyższej wysokości, albowiem ustawodawca nie przewidział żadnego luzu decyzyjnego na mocy którego można byłoby zwiększyć kwotę przyznanej renty strukturalnej.

W skardze skierowanej do Sądu strona zakwestionowała wysokość przyznanej renty strukturalnej. Następnie w piśmie z dnia [...] skarżący podniósł, iż wysokość renty strukturalnej należałoby przywrócić do 250 % najniższej emerytury.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie w całości podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wstępnie Sąd zauważa, iż zgodnie z art. 184 Konstytucji RP w związku z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) oraz w związku z art. 135 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 - dalej p.p.s.a.) kontrola sądowa zaskarżonych decyzji, postanowień bądź innych aktów wymienionych w art. 3 § 2 p.p.s.a., sprawowana jest w oparciu o kryterium zgodności z prawem. W związku z tym, aby wyeliminować z obrotu prawnego akt wydany przez organ administracyjny konieczne jest stwierdzenie, że doszło w nim do naruszenia bądź przepisu prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, bądź przepisu postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie, albo też przepisu prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a - c p.p.s.a.) lub stwierdzenia nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

Dokonując merytorycznej oceny zaskarżonej decyzji Sąd stwierdza, że decyzja

ta nie narusza prawa, co oznacza, że skarga nie mogła być uwzględniona. Odnosząc

się do wniosków skargi wskazać należy, że obowiązujący porządek prawny, który statuuje kontrolny i kasacyjny model sądownictwa administracyjnego nie daje podstaw do zmiany zaskarżonej decyzji w ramach rozpoznania skargi sądowoadministracyjnej. Pytania zawarte w skardze z oczywistych przyczyn nie mogły być, więc rozpoznane przez Sąd.

Kontroli Sądu w niniejszej sprawie podlega wysokość naliczonej przez organ renty strukturalnej.

Bezspornym w przedmiotowej sprawie jest, iż wniosek o przyznanie renty strukturalnej skarżący złożył w dniu 28 czerwca 2007r., a więc do ustalenia renty strukturalnej należało stosować przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 109, poz. 750 ze zm. - dalej zwane rozporządzeniem), które weszło w życie 21 czerwca tegoż roku, albowiem dla wszystkich wniosków złożonych po tej dacie podstawą prawną rozstrzygania muszą być przepisy nowego rozporządzenia, gdyż w tym akcie prawnym brak przepisów przejściowych, które regulowałyby odmiennie sytuację osób, które spełniły materialne warunki do przyznania renty strukturalnej przed tą datą.

Zgodnie z § 4 wspomnianego rozporządzenia rentę strukturalną przyznaje

się producentowi rolnemu będącemu osobą fizyczną prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełnia warunki określone w dalszej części tego przepisu.

Jak wynika z akt sprawy skarżący spełnił powyższe przesłanki określone

w cyt. przepisie, a następnie po wydaniu postanowienia Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Brodnicy o spełnieniu wstępnych warunków wymaganych do uzyskania renty strukturalnej zgodnie z przepisem § 19 ust. 7 rozporządzenia przekazał gospodarstwo rolne i zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej w związku z czym organ zasadnie w oparciu o przepis § 12 ust. 1 rozporządzenia określili wysokość renty strukturalnej. Zgodnie z tym przepisem wysokość renty strukturalnej stanowi 150% kwoty najniższej emerytury. Jak słusznie wskazał organ w dniu wydania decyzji kwota najniższej emerytury zgodnie z Komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 lutego 2006r. w sprawie najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent (M.P. Nr 12, poz. 166) wynosiła 597,46 zł miesięcznie w związku czym prawidłowo w oparciu o przedmiotową kwotę ustalono skarżącemu wysokość należnej renty strukturalnej.

Mając na względzie powyższe ustalenia na podstawie art. 151 ustawy Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt